ЭЭ–ЭЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

        Удаан ээ аялган үгын эхиндэ, дунда, һүүлдэ – хаананьшье бэшэгдэдэг.
        Энээнһээ гадна зэбсэгэй ба гаралай падежэй залгалтануудта, өөртэ хамаадалай ба үнгэрһэн сагай глаголой залгалтануудта удаан ээ бэшэгдэдэг.
        Харин дифтонг эй үгын һүүлшын үедэ бэшэгдэдэг.
        Энээнһээ гадна хамаанай ба хамтын падежэй залгалтануудта, мүн үни үнгэрһэн сагай причастинуудта дифтонг эй бэшэгдэдэг. 

 
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ