Э-И ЗҮБ БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД

        Эмэ аялгануудтай үгын тон эхиндэ и бэшэдэггүй, э бэшэдэг.
        Хатуу хашалганай хойно э, зөөлэн хашалганай хойно и бэшэдэг.

        Хатуу тэмдэг гансал абтаһан үгэнүүдтэ бэшэгдэдэг.
        Хашалган ба йотированна аялгануудай хоорондонь бэшэгдэһэн ъ ба ь үзэгүүдые илгаһан тэмдэг         гэдэг.
        Хашалганай хойно бэшэгдэһэн ь үзэг зөөлэн тэмдэг болоно.
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ