СЛОЖНО ҮГЭНҮҮД +БЭШ. ЧАСТИЦАНУУД

        Хоёр гү, али хэдэн һууриһаа бүридэжэ, хамта бэшэгдэдэг үгэнүүдые сложно үгэнүүд гэдэг.
        Сложно үгэнүүдые бэшэхэдээ аялганай тааралдал баримталдаггүй.

  1. Һууринуудай уулзалга дээрэ хоёр аялганай ушараа һаа, һүүлшын һууриин эхинэй түргэн аялган унадаг.
  2. Зарим сложно үгэ бүридүүлһэн һууринууд хоорондоо сэхэ холболдодог.
  3. Зарим ушарта түрүүшын һууриин тогтууригүй н унадаг.
  4. Зарим сложно тусхайта нэрэнүүдые бүридүүлһэн һууринуудай хоорондо богони зурлаа табидаг.
  5. Хуряамжалһан сложно ород үгэнүүд буряад хэлэндэ тэрэ хэбээрээ бэшэгдэдэг.

        Хамта бэшэгдэдэг частицанууд.
        Зарим частицанууд урдахи үгэнүүдтэеэ хамта бэшэгдэдэг:

  1. Нюурай
  2. Асуудалай
  3. Буруушааһан
  4. Өөрсэгүйн
  5. Удхын сохилтын
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ