СИНТАКСИС

УХY – Холбуулал

Мэдүүлэл – ДУБ

 
  Нохой хусана.
Хэзээ аба ерэхэб?
Таанар hайнаар hурагты.