МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД

        Мэдүүлэл соо ороод, ямар нэгэн асуудалда харюусаһан үгэнүүдые мэдүүлэлэй гэшүүд гэдэг.
        Мэдүүлэлэй гэшүүд шухала ба юрынгээд илгардаг. Шухала гэшүүд хоёр: нэрлүүлэгшэ ба хэлэгшэ. Юумэ тэмдэглээд, хэн? юун? гэһэн асуудалда харюусадаг шухала гэшүүниие нэрлүүлэгшэ гэдэг. Нэрлүүлэгшые тодорхойлоод, юу хэнэб? яанаб? хэн бэ? юун бэ? гэһэн асуудалнуудта харюусадаг шухала гэшүүниие хэлэгшэ гэдэг. Шухала гэшүүдые мэдүүлэлэй грамматическа һуури гэдэг.
        Юрын гэшүүд гурба: нэмэлтэ, элирхэйлэгшэ, ушарлагша. Нэрын ба хамаанай падежнүүдһээ бэшэ падежнүүдэй асуудалнуудта харюусадаг юрын гэшүүниие нэмэлтэ гэдэг.
        Ямар? хэнэй? юунэй? гэһэн асуудалнуудта харюусаһан юрын гэшүүниие элирхэйлэгшэ гэдэг.
        Хэзээ? хаана? яажа? ямараар?г.м. асуудалнуудта харюусадаг юрын гэшүүниие ушарлагша гэдэг.

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ