МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД БОЛОДОГГҮЙ ҮГЭНҮҮД

        Мэдүүлэлтэй удхаараа холбоотой (МУХ) аад, асуудалда харюусадаггүй үгэнүүдые мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд гэдэг.
        Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүдтэ хандалга, оролто үгэ, оролто мэдүүлэл, междомети гээд ородог.


УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ