ЙОТИРОВАННА АЯЛГАНУУД

        Йотированна аялганууд е, ё, ю, я
        1) үгын эхиндэ
        2) хатуу тэмдэг ба зөөлэн тэмдэгэй хойно
        3) аялганай хойно
        байхадаа, хоёр абяа тэмдэглэдэг.
        [и'э], [и'о], [и'у], [и'а]

        Харин эдэ аялганууд хашалганай хойно байхадаа, нэгэ абяа тэмдэглэдэг.
        [э], [о], [у], [а]
        Зүгөөр урдахи хашалганиинь зөөлэн болодог.

 
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ