СИНТАКСИС

Синтаксис холбуулал ба мэдүүлэл үзэдэг.

        
        

        Удхаараа холбоотой үгэнүүдые холбуулал гэдэг.

 

        Холбуулал соохи үгэнүүдэй нэгэниинь гол, нүгөөдэнь дулдыданги байдаг.


        Гол үгэһөөнь дулдыданги үгэдэнь асуудал табидаг.

        
        

        Мэдүүлэл дүүрэһэн удхатай байдаг. Мэдүүлэл хэлэһэн зорилгоороо хөөрэһэн, асууһан, идхаһан гээд илгардаг. Юумэн тухай юрэ мэдээсэһэн мэдүүлэлые хөөрэһэн мэдүүлэл гэдэг, хойнонь точко табидаг. Асуудал табиһан мэдүүлэлые асууһан мэдүүлэл гэдэг, хойнонь асууһан тэмдэг табидаг. Үйлэ дүүргүүлхээр баалаһан удхатай мэдүүлэлые идхаһан мэдүүлэл гэдэг, хойнонь точко табидаг. Эдэ мэдүүлэлнүүдые мэдэрэл харуулжа, шангаар хэлэбэл, шангадхаһан мэдүүлэл болоно, хойнонь шангадхаһан тэмдэг табидаг.


        Мэдүүлэл гэшүүдээрээ хуряангы ба дэлгэрэнгы гээд илгардаг.


        Гансал шухала гэшүүдһээ бүридэһэн мэдүүлэлые хуряангы мэдүүлэл гэдэг.


        Шухала гэшүүдһээ ба юрын гэшүүдһээ бүридэһэн мэдүүлэлые дэлгэрэнгы мэдүүлэл гэдэг.


УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ