ТООГОЙ НЭРЭ

        Тоогой нэрэ юумэнэй олон, үсөөниие ба дугаарлал тэмдэглээд, хэды? хэдыдэхи? гэхэ мэтэ асуудалнуудта харюусадаг хэлэлгын хуби.
        Тоогой нэрэ бүридэлөөрөө простой ба бүридэлтэ гээд илгардаг. Простой тоогой нэрэ нэгэ үгэһөө бүридэнэ, харин бүридэлтэ тоогой нэрэ хэдэн үгэһөө бүридэнэ. Бүридэлтэ тоогой нэрын эгээл һүүлшын үгэ падежнүүдээр хубилдаг.
        Тоогой нэрэ удхаараа тоолоһон, дугаарлаһан, суглуулһан ба баглуулһан гээд илгардаг.
        Тоолоһон тоогой нэрэ хэды? гэһэн асуудалда харюусадаг, залгалтагүй байдаг.
        Дугаарлаһан тоогой нэрэ хэдыдэхи?гэжэ асуудалда харюусаад, -дахи, -дохи, -дэхи гэжэ залгалтануудые абадаг.
        Суглуулһан тоогой нэрэ хэдыгээрээ?гэжэ асуудалда харюусаад, -уулан, -үүлэн, -уулаа, -юулаа г.м. залгалтануудые абадаг.
        Баглуулһан тоогой нэрэ хэдыгээд?гэжэ асуудалда харюусаад, -аад, -яад, -оод, -ёод г.м. залгалтануудые абадаг.
        Суглуулһан ба баглуулһан тоогой нэрэнүүд олоной тоогой залгалта абадаггүй.
        Тоогой нэрэ юумэнэй нэрэ элирхэйлээд байхадаа, хубилдаггүй, гансал юумэнэйнь нэрэ хубилдаг.
        Тоогой нэрэнүүд юумэнэй нэрэнүүд шэнги, нюурта ба өөртэ хамаадалай залгалтануудые абадаг.
        Мэдүүлэл соо тоолоһон, дугаарлаһан ба баглуулһан тоогой нэрэнүүд элирхэйлэгшэ болодог, харин суглуулһан тоогой нэрэ нэрлүүлэгшэ ба нэмэлтэ болодог.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ