СЭХЭ БА ӨӨРШЭЛЭН ХЭЛЭЛГЭ

        Хүнэй хэлэһэн үгые тэрэ зандань дамжуулхые сэхэ хэлэлгэ гэдэг.
        Хүнэй хэлэһэн үгые хубилгажа, өөрынгөө нюурһаа дамжуулхые өөршэлэн хэлэлгэ гэдэг. Өөршэлэн хэлэлгэ дахалдаһан сложно мэдүүлэлтэй тон адли.
        Сэхэ хэлэлгэ авторай үгэтэй гэжэ, гээд г.м. тусхай холболтоор залгагдана.

Сэхэ хэлэлгын сэглэлтын тэмдэгүүд

        Сэхэ хэлэлгэ кавычка соо абтадаг.

        1. Сэхэ хэлэлгын авторай үгын урда тээ байгаа һаань, хойто тээнь запятой зурлаа хоёрые табидаг.
        2. Сэхэ хэлэлгын авторай үгын хойно ороһон байгаа һаань, урдань хоёролжон точко табидаг.
        3. Сэхэ хэлэлгын авторай үгын дундань ороһон байгаа һаань, урда тээнь хоёролжон точко табяад, һүүлдэнь, .?! табидаг.
        4. Хэрбээ авторой үгын сэхэ хэлэлгын дундань орожо таһалдуулһан байгаа һаань, хоёр тээнь запятой зурлаа хоёрые табидаг.
        5. Хэрбээ сэхэ хэлэлгын таһалдаһан газарта мэдүүлэл дүүрэжэ, .?! табигдаха һаань, авторой үгын урдань зурлаа хойнонь точко ба зурлаа табяад, сэхэ хэлэлгынгээ саашанхи хубиие ехэ үзэгөөр эхилжэ бэшэдэг.
        6. Хэрбээ сэхэ хэлэлгын таһалдаһан газарта авторой үгэ дүүрээгүй байгаа һаань, хойто тээнь запятой гү, али хоёролжон точко зурлаатайгаар табяад, сэхэ хэлэлгэеэ үргэлжэлэн дүүргэжэ, удаань авторайнгаа үгэ дүүргэнэ.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ  

ГАРШАГ