СИНТАКСИС (Холбуулал)

        Синтаксис холбуулал ба мэдүүлэлнүүдые үзэдэг.
        Удхаараа холбоотой үгэнүүдые (УХҮ) холбуулал гэдэг.
        Холбуулал гол үгэһөө ба дулдыданги үгэһөө бүридэдэг. Гол үгэһөөнь дулдыданги үгэдэнь асуудал табидаг.
        Холбуулал тогтомол ба сүлөө гээд илгардаг. Тогтомол холбуулалнуудай үгэнүүдые һэлгүүлжэ, удхыень хубилгажа болохогүй.
        Сүлөө холбуулалнууд гол үгөөрөө нэрэ холбуулал ба үйлэ холбуулал гээд илгардаг. Гол үгэнь юумэнэй нэрээр, тэмдэгэй нэрээр, тоогой нэрээр, түлөөнэй нэрээр гараһан байгаа һаань, нэрэ холбуулал гэдэг, харин гол үгэнь лаголоор ба наречеэр гараһан байбалнь, үйлэ холбуулал гэдэг.

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ