ТУСХАЙТА НЭРЭНҮҮД

         Адли юумэнүүдтэ юрын нэрэ үгтэдэг. Адли юумэнүүдые бэе бэеһээн илгахын тула тусхайта нэрэ үгтэдэг.

        Тусхайта нэрэнүүдтэ:
        1. Хүнэй алдар, нэрэ, обог
        2. Амитадай нэрэнүүд
        3. Географическа нэрэнүүд
        4. Хүндэтэ нэрэнүүд
        5. Түүхэтэ событинууд, һайндэрнүүд
        6. Газетэ, журналай нэрэнүүд, колхоз совхозой нэрэнүүд, самолёт, пароходой нэрэнүүд ородог.
        Тиихэдээ энэ һүүлшын нэрэнүүд ехэ үзэгөөр бэшэгдээд, кавычка соо абтадаг.
УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ