ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ

        Тэмдэгэй нэрэ юумэнэй шанар тэмдэг харуулаад, ямар? гэһэн асуудалда харюусадаг хэлэлгын хуби.
        Тэмдэгэй нэрэнүүд удхаараа шанарта ба харилсаата гээд илгардаг.
        Шанарта тэмдэгэй нэрэ анханһаа бии байһан шанар тэмдэг харуулдаг. Харилсаата тэмдэгэй нэрэ ямар нэгэн ондоо юумэндэ хабаатай шанар харуулдаг.
        Шанарта тэмдэгэй нэрые харилсаата тэмдэгэй нэрэһээ яагаад илгахаб? Шанарта тэмдэгэй нэрын урда уб, хүб, саб, шаб г.м. үгэнүүдые, мүн тон, угаа, маша г.м. наречинүүдые нэмэжэ болохо, харин хойнонь –бтар, -шаг, -хан гэһэн суффикснуудые нэмэжэ болохо.Харилсаата тэмдэгэй нэрэнүүд ондоо хэлэлгын хубинуудһаа суффикснуудай хүсөөр бии болоно (гарана). Юумэнэй нэрэһээ: -та, -лиг, -ша; глаголһоо: -мал, -ма, мар, -уу, -юу, -гар, -хэй; наречиһээ: -хи гэһэн суффикснуудаар гарана.
        Тэмдэгэй нэрэ мэдүүлэл соо ехэнхидээ элирхэйлэгшэ болодог. Тэмдэгэй нэрэ дээрэ падежэй залгалта, мүн хамаадалай залгалта нэмэхэдэ, үгы һаа залгалташьегүй байхадаа, юумэнэй нэрын орондо хэрэглэгдэдэг.

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ