МЭДҮҮЛЭЛ

        Мэдүүлэл дүүрэһэн бодол тэмдэглэдэг. Мэдүүлэл байгуулгаараа простой ба сложно гээд илгардаг. Простой мэдүүлэлнүүд хэлэһэн зорилгоороо гү, али интонацяараа хөөрэһэн, асууһан, идхаһан гээд илгардаг. Тус мэдүүлэлнүүд тухай мүн хуряангы ба дэлгэрэнгы мэдүүлэл тухай 5-дахи классай программа соо үгтэнхэй, тэндэһээ харагты.
        Простой мэдүүлэл бүридэлөөрөө хоёр бүридэлтэ ба нэгэ бүридэлтэ гээд илгардаг. Нэрлүүлэгшэтэй ба хэлэгшэтэй мэдүүлэлые хоёр бүридэлтэ мэдүүлэл гэдэг. Нэрлүүлэгшэтэй аад, хэлэгшэгүй, үгы гэбэл, хэлэгшэтэй аад, нэрлүүлэгшэгүй мэдүүлэлые нэгэ бүридэлтэ мэдүүлэл гэдэг.
        Нэрлүүлэгшэгүй мэдүүлэлые нюургүй мэдүүлэл гэдэг. Нэрлүүлэгшэтэй аад, хэлэгшэгүй мэдүүлэлые нюургүй мэдүүлэл гэдэг.


УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ