СЛОЖНО YГЭНYYД

1. мүнөө+үдэр

=

2. улас+хоорондын

=

уласхоорондын
3. дуун+гараха

=

4. Улаан+Үдэ

=

Улаан-Yдэ
5. МГУ, МНР, колхоз, пединститут


+БЭШ. ЧАСТИЦАНУУД

 
2. ? –б  
3. Бурууш. –гүй, -дүй  
4. Өөрс. –шье  
5. Удх. сох. –л