img1 img2
СЭХЭ ХЭЛЭЛГЭ –
- авт. үгэ. «Хэзээ ерэхэбши?» – гэжэ ахамни һураба.
Авт. үгэ: Ахамни һураба: «Хэзээ ерэхэбши?»
«Түргэн ерээрэй, – гэжэ ахамни хэлэбэ. – Тиихэдэшни тоонтоёо тахихабди».

2 гү, али хэдэн

хөөр-е – диалог.
– Номоо үзөө гүш? – гэжэ ахамни һураба.
– Үзөө, – гэжэ би харюусабаб.
– Һайнаар лэ һура, – гэбэ тэрэмни.