ОБОРОТ

        Причасти ба деепричастяар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагшые оборот гэдэг. Оборот хадаа үйлэдэгшэтэй, мүн дахуулагшатай байдаг. Үйлэдэгшэнь хүн, амитан, юумэн байха. Дахуулагша причасти гү, али деепричасти байха.
        Үйлэдэгшэнь – нэрын ба хамаанай падеждэ байха. Хэрбээ үйлэдэгшэ нэрлүүлэгшэтэй тудалдаад байгаа һаа, обородой үйлэдэгшэ болохогүй.
        Оборот бүридэлөөрөө юрын ба бэеэ дааһан гээд илгардаг. Үйлэдэгшэгүй обородые юрын оборот гэдэг. Үйлэдэгшэтэй обородые бэеэ дааһан оборот гэдэг.

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ