ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ

        Түлөөнэй нэрэ юумэ, тэмдэг, тоо заагаад (харуулаад), тэдэнэй түлөө хэрэглэгдэдэг хэлэлгын хуби.
        Түлөөнэй нэрэнүүд удхаараа 6 илгаатай:

1. Нюурай:

 

1 н.

2 н.

3 н.

Н. т.

би

ши

тэрэ

О. т.

бидэ, бидэнэр

та, таанар, таанад

тэдэ, тэдэнэр

        2. Зааһан: энэ, эдэ, тэрэ, тэдэ, тэдэнэр, иимэ, эды, тэды г.м.
        3. Асууһан: хэн? юун? хэды? ямар? алин? г.м.
        4. Хамталһан: бүхы, баран, булта, бүгэдэ, хамаг г.м. Эдэ олоной тоогой залгалтануудые абадаггүй.
        5. Тодо бэшэ: ямар нэгэн, али нэгэн, хэн нэгэн, зарим г.м.
        6. Илгаһан: буса, бэшэ, ондоо, нүгөө г.м.
        Бүхы түлөөнэй нэрэнүүд юумэнэй нэрэ шэнги 7 падеждэ хубилдаг, 2 хамаадалай залгалтануудые абадаг.
        Мэдүүлэл соо түлөөнэй нэрэнүүд ехэнхидээ нэрлүүлэгшэ, нэмэлтэ, элирхэйлэгшэ болодог.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ