Хабсаргалта № 1
 
ШЭЛЭЛТЭ КУРСНУУДАЙ ЖЭШЭЭТЭ ТЕМЭНҮҮД
 
 
Курсануудай нэрэнүүд
Сагай хубаари
1
Буряад хэлэнэй болон литературын түүхэ
8
2
Мүнөө үеын буряад хэлэн
12
3
Буряад хэлэн ба соёл болбосорол
16
4
Буряад орфографиин нюусанууд
10
5
Буряад стилистикын нюусанууд
12
6
Текстын лингвостилистическэ анализ
14
7
Буряад морфологиин хүндэ асуудалнууд
12
8
Монгол болон буряад хэлэнүүдэй онсо шэнжэ шанар.
16
9
Буряад болон хальмаг хэлэнүүдэй зэргэсүүлгын грамматика
8
10
Буряад топонимууд болон тэдэнтэй холбоотой домогууд
18
11
Буряад аман үгын зохёол
12
12
Манай нютагай домогууд
16
13
Мүнөө үеын буряад литература болон искууство.
24
14
Мүнөө үеын монгол литература болон искусство.
18
15
Мүнөө үеын буряад театр
18
16
Мүнөө үеын буряад литература, соёл болбосорол, зураг, хүгжэм г. м.
26
17
ХХ зуун жэлэй урда тээхи буряад литература
16
18
Буряад литературын зохёолнууд соо фольклорно ёһо заншал хэрэглэлгэ. (Энэ талаһаань Х. Намсараев, Ж. Тумунов, Ц. Дон болон бусадай бүтээлнүүдые анхаралтайгаар шудалалга.
18
19
Буряад литература, уран зураг, хүгжэм г. м.
24
20
Литературна краеведени: Түнхэнэй, Захааминай, Хоринн уран зохёолшод, нютагай уран гартан, дуушад г. м.
18
21
Буряад гарбалтай монгол буряад уран зохёолшо С. Эрдэнын зохёохы намтар.
10
22
ХХ–дохи зуун жэлэй ород литературын классигуудай буряад литературада нүлөө үзүүлһэн тухай.
18
23
Буряадай мүнөө үеын шүлэг зохёолгын үндэһэ һуури табигшад.
16
24
Уран зохёолшын мастерской
16
25
Уран үгэ
18
26
Дэлхэйн искусствын олон үнгэ.
12
27
Буряад арадай ёһо заншалнууд
16
28
Буряад арадай соёл болбосорол
12
29
Буряад арадай түүхэ болон уран зохёол
36
30
Буряадуудай угай бэшэгүүд
12
31
Манай нютагай угай бэшэгүүд
12
32
Манай нютагай мэдээжэ зон
 
 
«Буряад арадай дуунууд» гэһэн темээр шэлэлтэ
курснуудай жэшээтэ темэнүүд
 
Курсануудай нэрэнүүд
Сагай хубаари
1
Уянгата дуунууд
12
2
Түрын дуунууд
16
3
Дуунуудай удхын классификации
8
4
Хахасалгын дуунууд
12
5
Мордолгын дуунууд
8
6
Бэһэлигэй дуунууд
18
7
Түүхын дуунууд
24
8
Хасаг дуунууд
16

гаршаг