Хабсаргалта №2
 
Һурагшадай литературна хүгжэлтын ябаса
 
Табл. № 1
 
№№
Ф. И. О
Һурагшадай литературна хүгжэлтын эрилтэнүүд
 
 
ном ехээр уншаһан (байлга)
текст анализ хэхэ шадабари
хэлэ хүгжөөлгэ
 
 
һ
һайн
д
дунд
М
муу
һ
д
М
һ
Д
М
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахалагша классуудай һурагшадай зохёол
шэнжэлэлгын хүгжэлтэ
 
Табл. № 2
 
Һурагшын Ф. И. О
Һурагшын зохёол шүүмжэлхэ шадабари
Балл
 
 
 
 
 
 
Зохёоһон образуудые болон творческо бодолнуудые һурагшадай эли тодоор хадуун абаса
 
 
 
Образно хэлэлгэ ойлгохо шадабари
 
 
 
Ажабайдалай баримтые искусстватай холбожо тайлбарилга
 
 
 
Уран зохёолшын зохёохы абьяасые элеэр ойлголго
 
 
 
Уран зохёолшын хараса (позици) тайлбарилхадаа, тэрэнэй геройнуудтаа хандасые элирүүлхэ шадабари
 
 
 
Текстын сюжедэй болон композициин онсо шанарай удха элирүүлхэ дүршэл
 
 
 
Уран һайханай деталиин олон удха болон тэрэнэй зохёолой проблематикатай холбоо элирүүлхэ арга тухай мэдэсэ
 
 
 
Текст зэргэсүүлжэ анализ хэхэ шадабари
 
 
 
Өөрынгөө һанамжа баримталан, тэрэнээ хамгаалалга
 
 
Һурагшадай найруулгануудай шалгалгын таблица
 
Табл. № 3
 
№№
Һурагшын
Ф. И. О.
Найруулгын сэгнэлтын эрилтэнүүд
Һургалгын
эрилтэнүүд
Балл
1
 
Текст ойлгосо ба тэрэнэй тайлбари
 
 
 
 
Текст мэдэсэ
 
 
 
 
Зүб баримта (4 үлүү байхагүй)
 
 
 
 
Хэлэлгын грамотность (5 үлүү бэшэ)
 
 
 
 
Удхын дүүрэн (байлга)
 
 
 
 
Удхын гүнзэгы (байлга)
 
 
 
 
Найруулгын логико
 
 
 
 
Литературын теориин хэмжээндэ тобшолол хэжэ шадаха шадабари
 
 
 
 
Баримтата точность (1–2 Ф үлүү байхагүй)
 
 
 
 
Хэлэлгын грамотность (3–4 Х. үлүү байхагүй)
 
 
 
 
Уран гоё һайханиие ойлгодог мэдэрэл
 
 
 
 
Уран зохёолой жанрта удхын болон хэлэнэй аргануудай таарамжа
 
 
 
 
Баримтата мэдээнүүд
 
 
 
 
Хэлэлгын болбосорол грамотность (1–2 үлүү байхагүй)
 
 
 
 
Ажал өөрсэ янзатай гү гэжэ тодорхойлолго
 
 
 
Һурагшадай литературна хүгжэлтын мэдэсэ шалгалтын таблица
 
Табл. № 4
 
№№
Литературна мэдэсэ болон шадабари
Һурагшын Ф. И. О.
Ажаг–
лалта
1
Уншалгын болон хадуун абасын шанар
Шудалһан зохёолнуудайнгаа текст мэдэсэ.
 
 
Геройнуудта болон үйлэнүүдтэ сэгнэлтэ үгэхэ шадабари
 
 
Уншаһанаа хөөрэлгэ
 
 
Тэрэниие анализлалга
 
 
Тэрэнэй концепци
(зохёолой гол һанал бодол ойлгохо ушар)
 
 
2
Зохёол анализ хэхэ шадабари болон иимэ зүйлнүүдыень тодорхойлхо шадабари
Зохёолой проблематика
 
 
Образуудай системэ
 
 
Композициин онсо зүйлнүүд
 
 
Персонажуудай дүрэнүүдые харуулха арганууд
 
 
Зохёолой жанрнуудай уран һайханай түхэл
 
 
 
Уран зохёолшын хараса
 
 
 
Зохёолнуудай дүтэрхы болон илгаатай зүйлнүүд
 
 
3
Бэшэмэл хэлэ хүгжөөлгэ
Монологическа хэлэлгын шадабари
 
 
 
Эпическэ зохёолой эпизод тайлбарилалга
 
 
 
Лирическэ зохёол тайлбарилалга
 
 
 
Һурагшадай литературна хүгжэлтын дадал элирүүлгэ
 
Табл. № 5
 
№№
Литературна хүгжэлтын эрилтэнүүд
 
Һурагшын фамили, нэрэ.
Балл
1
Ном ехээр уншаһан (байлга), уншагшадай һонирхол болон эрилтэ
Ном уншаха эрмэлзэл түрүүлгэ
 
 
Ехэнхи ушарта уншалгада
Һургуулиин программын текстнүүд
 
 
Уран һайханай литературада ородоггүй жанрын зохёолнууд
Ород болон хари хэлэнүүдэй литературанууд (программада ородоггүй литература)
 
 
Буряад литература
(Программада ородоггүй литература)
 
 
2
Литература соохи социально–хүмүүжүүлгын проблематика тайлбарилга
Идеологическа болон хүмүүжүүлгын проблемэнүүдые илгалга
 
 
Уншаһан текстдээ сэгнэлтэ үгэхэдөө дүршэлтэй бололго
 
 
3
Уран зохёолой теориин мэдэсын хэмжээн болон тэрэниие хэрэглэлгэ
Уран зохёолой теоретико–литературна шэнжэ шанарые мэдэсэ
 
 
Зохёолнуудай текст анализлажа, сэгнэлтэ үгэхэдөө тэдэниие хэрэглэлгэ
 
 
4
Уншалгын хадуусын хүгжэлтэ
Текстын удхые тодорхойлолго
Уншагшын
 
Авторай бэшэһые
 
ухаандаа дахин һэргээлгэ
 
Тухайлха шадабари хүгжөөлгэ
Зохёохы
 
Репродуктивна
 
Зохёолнуудай удхые ойлгохо шадабари
Анализ (шүүбэрилэн үзэлгэ)
 
Синтез (юумые бүхэли дээрэнь, хубинуудайнь нэгэдэл)
 
5
Уран һайханай зохёол анализ хэхэ шадабари
Зохёолой текстын гол проблемэ болон уянгата талануудыень тодорхойлолго
 
 
Эпосэй сюжет
тайлбарилха шадабари
 
 

гаршаг