Цыренова Чимитма Ванчиновна,
Хэжэнгын хүүгэдэй “Сэсэг”сэсэрлиг
 
«ҺАЙРХУУ ШАНДАГАН»

    Зорилго:Үхибүүдые рольдо дуратайгаар, анхаралтайгаар хандахые һургаха. Үгэнүүдээ уран гоёор, зүбөөр хэлэжэ һургаха. Үхибүүдэй хэлэлгэ хүгжөөхэ.
    Урда хэгдэһэн ажал:«Һайрхуу шандаган» гэжэ онтохо уншажа үнгэргэхэ. Рольнуудыень сээжэлдүүлхэ, костюм, декораци бэлдэхэ.

    Хабаадаха нюрнууд:
    «Һайрхуу шандаган» – Жамса
    Шоно – Аюр
    1-дэхи шандаган – Янжима, Мүнко
    2-дохи шандаган – Лариса, Баир
    3-дахи шандаган – Бато, Норбу
    Декораци: ой (модон), шубуудай дуун, ойн абяан. ТСО

    Оролто үгэ:
    Авторай үгэ: Ой соо аймхай шандаган байдаг байгаа. Һаршаганаһан, шүршэгэнэһэн юумэһээ айжа, дүрсөө харуулангүй гүйжэ үгы болодог байгаа.
    Нэгэтэ аймхай шандаган айхаяа болёоб гэжэ өөртөө тангариг үгэбэ. Игаама дулаахан хабарай үдэр аймхай шандаган ой соогуур дэбхэржэ, харайжа, наадажа ябана.
    Һайрхуу шандаган – Би хэнһээшье айнагүйб! Нэгэшье айнагүйб, булта намай шагнагты (Эндэ тэндэһээ шандагад гарана). Иимэ ехэ хүсэтэйб, иимэ томоб, зоригтойб, харагты намайе.
    1-дэхи шандаган: Эй, ши шоноһоошье айнагүй гүш?
    Һайрхуу шандаган: Үгы, шоноһоошье, үнэгэнһөөшье, баабгайһашье айнагүйб!
    2-дохи шандаган: Ямар энеэдэтэй шандаган гээшэб, яаһан энеэдэтэй юм? (шандагад мухарижа байжа, бэе бэеэ намналсажа байжа энеэлдэнэд). Шандаганай хатар.
    Һайрхуу шандаган (түгсүүл дээрэ гаранхай) – Хэрбээ намда шонын дайралдаа һаа, тэрэниие эдижэрхихэб.
    3-дахи шандаган: Яаһан энеэдэтэй шандаган бэ! Ямар тэнэг гээшэб... (шууялдана).
    Авторай үгэ: Гэдэһээ үлдэнхэй, үлэнхэ боро шоно ой соогуур ябажа ябана. (Шоно агаар унхидажа, үнэрдэжэ байжа шагнаархана).

    Наадан «Шандагад ба шоно». Шандагад шоные гасаалнад.
    Шоно: Оо, шандаган дүүхэй хүлеэжэ бай, би шамайе эдихэб даа! Үү-үүх
    Һайрхуу шандаган түгсүүл дээрэ гараад: Аймхай таанад, харагты, шагнагты намайе. Би таанадта нэгэ юумэ харуулһуу. Би… би шоные… би-и (шоные харана).
    Шандагад хоргодоно. Һайрхуу шандаган түгсүүлһээ һүрэхэдөө шоно дээрэ һүрэшэнэ, шоно айгаад тэрьелнэ, һайрхуу шандаган айһандаа модоной саагуур мухарин унана. (Шандагад эндэ тэндэһээ гаранад).
    1- дэхи шандаган ааляар. Манай шандаган шоные айлгажархибал!
    2-дохи шандаган: Хэрбээ тиигээгүй һаань, бидэ амиды үлэхэгүй байгаабди.
    3-дахи шандаган: Хаанаб, манай зүрхэтэй шандаган? (бэдэрнэд).
    1-дахи шандаган: Ондоо шоно эдижэрхёогүй гү?
    (Һайрхуу шандаган һөөг соо һаршаганана)
    Булта: Бэрхэш даа! Зүрхэтэй шандаган!
    1-дэхи шандаган: Ай, зүрхэтэй шандаган шоные ши шадамараар айлгаалши.
    2-дохи шандаган: Шамда баярые хүргэнэбди.
    3-дахи шандаган: Бидэ шамайе һайрхана гэжэ һанаалди. (һайрхуу шандаган хүхишэбэ, түгсүүл дээрэ гүйжэ гараад хэлэнэ).
    Һайрхуу шандаган: Таанад юун гэжэ һанаабта, һа-һа, таанад аймхайшуул.

    Авторай үгэ: Энэ үдэрһөө хойшо һайрхуу шандаган нээрээ хэнһээшье айнагүб гэжэ өөрөө үнэншэжэ эхилээ һэн. Хэн манай зүжэг харааб, шагнааб, бэрхэнүүд. Иигээд манай зүжэг дүүрэбэ. Энэ зүжэгтэ хабаадаһан эдир артистануудаар танилсуулхам (нэрлэнэ).
    Зүжэг найруулан табигша. Цыренова Ч. В.
    Кассир
    Костюмернууд. Сэлмэг, Марина, Ханда
    Контролёр. Женя, Саша.
    Иигээд манай зүжэг дүүрэбэ. Дахин уулзатараа баяртай.

гаршаг