Цыренова Чимитма Ванчиновна,
Хэжэнгын хүүгэдэй “Сэсэг”сэсэрлиг
 
 
РЕПЭ – ОРОД АРАДАЙ ОНТОХОН
 (ЗҮЖЭГ)
 
    Зорилго:
    Үхибүүдые танил онтохоной удхаар зүжэг табижа һургаха. Үхибүүдтэй рольнуудай үгэнүүдые зүбөөр, уран гоёор үгүүлжэ һургаха. Үхибүүдые рольдо дуратайгаар, анхаралтайгаар хандахые һургаха. Эбтэй эетэй байбал, бэе бэедээ туһалжа байбал, ямаршье хүндэ ажал аймшагтай бэшэ гэжэ ойлгуулха.
    Урда хэгдэһэн ажал:
    «Репэ» гэжэ онтохо хөөрэжэ үгэлгэ, хөөрэлдөө үнгэргэхэ. Рольнуудыень сээжэлдүүлхэ, костюм ба декораци бэлдэлгэ.
    Хэрэгсэлнүүд:
    Репэ, хүрзэ, лейкэ, багууд, наран, гэр.
 
    Хабаадаха нюурнууд:
    1. Үбгэн баабай – Жаргал Манзаев
    2. Хүгшэн эжы – Руслина Чимитдоржиева
    3. Аша басаган — Надя Базаржапова
    4. Жучка – Буянто Базарон
    5. Миисгэй – Алдар Лодоев
    6. Хулгана – Дондок Цыбиков
 
    Ведущий:
    Хүндэтэ харагшад, мүнөө танай анхаралда дунда группын үхибүүд бэлдэһэн «Репэ» гэжэ ород арадай зүжэглэмэл онтохон.
 
    Хүгжэм зэдэлнэ.
    Үбгэн гэрһээ гарана
    Үбгэн:
    — Репэ тариха байнал даа (репэ тарина, уһална, гэртээ ороно, үдэшэ болобо, үглөөгүүр болобо, наран гараба, үбгэн газаашаа гарана, огороодоо ошоод репэеэ хараба).
    — Томо гэгшын репэ ургашаһан байба.
    — Үбгэн репэеэ татаба, татажа шадабагүй (хүгшэнөө дуудаба)
    — Хүгшэн ерээд, репэ таталса
    — Хүгшэн аша басагаяа дуудаба
    — Аша басаган, ерэ наашаа, репэ таталса (татаба, татаба татажа шадабагүй)
    — Аша басаган Жучка нохойгоо дуудаба
    — Жучка, жучка туһалыш! Репэ таталсыш, туһалыш.
    — Жучка миисгэйе дуудаба.
    — Миисгэй ерыш, туһалыш, репэ таталсыш.
    — Миисгэй хулганые дуудаба.
    — Хулгана, хулгана ерыш, репкэ таталсыш
    — Репкэеэ татажа гаргабад (хуу унанад).
    Репэ гэртээ оруулна
    Хүгшэн эжынь каша шанана. Каша бултандань хүртэбэ.
    Үхибүүдтэй хөөрэлдөө үнгэргэхэ (зрители)
    — Хэн репэ таряаб?
    — Ямар репэ ургааб?
    — Хэн үбгэн баабайда репэ татахадань туһалааб?
    — Хулганаамнай бэеэр жааханшье һаа, ехэ туһа хүргэбэ.
    — Тиимэһээ бага, томо гэнгүй, эбтэй эетэй, бэе бэедээ туһалжа байбал ямаршье хүндэ ажал аймшагтай бэшэ, тиимэ гү, үхибүүд?
    Хүгшэн каша эдихые урина.
    — Хэн манай зүжэг харааб, шагнааб, бэрхэнүүд.
 
    — Мүнөө би таанадые манай зүжэгтэ хабаадаһан эдир артистнартай танилсуулхам:
 
    Иигээд манай зүжэг дүүрэбэ. Дахин уулзатараа баяртай!

гаршаг