Цыренова Чимитма Ванчиновна,
Хэжэнгын хүүгэдэй “Сэсэг”сэсэрлиг
 
«ШАНДАГАНАЙ ГЭР»
(хүүгэдэй театр)
 
    Зорилго: Үхибүүдые рольдо дуратайгаар, анхагалтайгаар хандахые һургаха. Амитадай ая, абари зан зүбөөр харуулжа, үгэнүүдые уран гоёор, зүбөөр хэлүүлжэ һургаха.
    Урда хэгдэһэн ажал: «Шандаганай гэр» гэжэ онтохо уншалга, хөөрэлдөө үнгэргэхэ, рольнуудыень сээжэлдүүлхэ, костюм ба декараци бэлдэхэ.
Хабаадаха нюурнууд:
    1. үнэгэн – Цырегма Содномова
    2. шандаган – Оюна Доржигушаева
    3. шоно – Майдар Идамжапов
    4. нохой – Чимит-Цырен Лодоев
    5. баабгай – Энхэ-Булат Доржиев
    6. эрэ тахяа – Мунхэ Обороев
 
    Ведущий: Хүндэтэ харагшад, мүнөө танай анхаралда ахалагша группын үхибүүд «Шандаганай гэр» гэжэ онтохо харуулха.
 
    Ой. Хүгжэм зэдэлнэ.
    Шандаган, үнэгэн хоёр хүйтэн болоходо гэр барибад. Үнэгэн мүльһөөр гэр бариба. Шандаган модоор гэр бариба.
    Хабар болоходо үнэгэнэй гэр хайлашаба. Үнэгэн шандаганда ерэбэ.
    Үнэгэн:
    — Шандаган, минии гэрни хайлашоо, намайе гэртээ оруулыш даа, би дааража байнаб.
    Шандаган:
    — Үгы оруулхагүйб, ши минии гэрыемни муухай гээш.
    Үнэгэн:
    — Оруулыш даа, би бэшэ тиигэжэ хэлэхэеэ болеоб. Би үүдэнэйш хажууда байхаб.
    Шандаган:
    — Зай, орыш даа.
    Үнэгэн нэгэ хэды болоод шандагые гэртэһээнь үлдэбэ. Гэргүй болоһон шандаган бархиржа ябана. Урдаһаань нохой гүйжэ ерэбэ.
    Нохой:
    — Шандаган, ши юундэ бархирнабши?
    Шандаган:
    — Юундэ бархирхагүй юум бииб, үнэгэн намайе гэрэһээмни үлдөө.
    Нохой:
    — Шандаган ши бү бархира, ошое би үнэгые үлдэхэб.
    Нохой:
    — Үнэгэн шандаганай гэрэһээ гара.
    Үнэгэн:
    — Үгы гарахагүйб, би шамай таһа удара татахаб, яба эндэһээ.
    (нохой айгаад гүйжэ ябашаба. Шандаган баһа бархирба).
    Шоно:
     — Шандаган, ши юундэ бархирнабши?
    Шандаган:
    — Юундэ бархирхагүй юум бииб, үнэгэн намайе гэрэһээмни үлдөө.
    Шоно:
    — Шандаган ши бү бархира, ошое би үнэгые үлдэхэб.
    Шандаган:
    — Үгы, үлдэжэ шадахагүйш, нохой үлдөөд үлдэжэ шадаагүй, ши үлдэжэ шадахагүйш (бархирба).
    Шоно:
    — Үлдэжэ шадахаб, ошое.
    Шоно:
    — Үнэгэн шандаганай гэрэһээ гара.
    Үнэгэн:
    — Үгы гарахагүйб, би шамай таһа удара татахаб, яба эндэһээ.
    (шоно айгаад гүйжэ ябашаба. Шандаган баһа бархирба).
    Баабгай:
    — Шандаган, ши юундэ бархирнабши?
    Шандаган:
    — Юундэ бархирхагүй юум бииб, үнэгэн намайе гэрэһээмни үлдөө.
    Баабгай:
    — Шандаган ши бү бархира, ошое би үнэгые үлдэхэб.
    Шандаган:
    — Үгы, үлдэжэ шадахагүйш, нохой үлдөөд үлдэжэ шадаагүй, шоно үлдөөд үлдэжэ шадаагүй, ши үлдэжэ шадахагүйш (бархирба).
    Баабгай:
    — Үлдэжэ шадахаб, ошое.
    Баабгай:
    — Үнэгэн шандаганай гэрэһээ гара.
    Үнэгэн:
    — Үгы гарахагүйб, би шамай таһа татахаб, яба эндэһээ.
    (Баабгай айгаад гүйжэ ябашаба. Шандаган баһа бархирба).
    Эрэ тахяа:
    — Шандаган, ши юундэ бархирнабши?
    Шандаган:
    — Юундэ бархирхагүй юум бииб, үнэгэн намайе гэрэһээмни үлдөө.
    Эрэ тахяа:
    — Шандаган ши бү бархира, ошое би үнэгые үлдэхэб
    Шандаган:
    — Үгы иимэ жаахан шии хайшан гээд үлдэхэбши?
    Шандаган:
    — Үгы, үлдэжэ шадахагүйш, нохой үлдөөд үлдэжэ шадаагүй, шоно үлдөөд үлдэжэ шадаагүй, баабгай үлдөөд үлдэжэ шадаагүй ши үлдэжэ шадахагүйш (бархирба).
    Эрэ тахяа:
    — Үлдэжэ шадахаб, ошое.
    Эрэ тахяа:
    — Би хажуур үргэлөөд ябанаб, үнэгэн үтэр түргэн шандаганай гэрһээ гара, үгы һаашни шамайе таһа сабшахаб.
    Үнэгэн:
    — Нэгэ жаа хүлеэгыш таа, хубсалжа байнаб.
    Эрэ тахаяа:
    — Түргэлэ.
    Үнэгэн:
    — Гарабаб, гарабаб (тэрьелжэ ошоно).
    Шандаган:
    — Һайн даа эрэ тахяа, сугтаа байдаг болохомнай гү?
    Эрэ тахяа:
    — Тиигэел даа
    Тэрэ гэһээр шандаган, эрэ тахяа хоёр эбтэй эетэйгээр энэ гэр соохоноо байдаг болоо һэн. Эрэ тахяа жааханшье һаа, зоригтой, зүрхэтэй байһан дээрэһээ үнэгые үлдэжэ шадаба. Таанад үхибүүд, эрэ тахяадал адали зүрхэтэй, хүндэ туһалажа ябагты.
 
    — Хэн манай онтохо харааб, шагнааб, бэрхэнүүд. Мүнөө би таанадые манай зүжэгтэ хабаадаһан эдир артистнартай танилсуулхам (танилсуулха).
    Үшөө тиихэдэ энэ зүжэг бэлдэхэдэмнай, туһа хүргэһэн театрай ажалшад.
    1. Зүжэг найруулан табигша – Цыренова Ч. В.
    2. Кассир – Света Жалсанова
    3. Контролер – Эрдэни Балданов
    4. Костюмэрнууд – Сэлмэг Цымпилова, Женя Улзуева.
 
    Иигээд манай зүжэг дүүрэбэ. Дахин уулзатараа баяртай.

гаршаг