Дарибазарова Цырен-Ханда Ринчиновна,
Яруунын аймагай Үльдэргын хүүгэдэй сэсэрлиг
 
Аюула Аюухан хоёр
Аюухан һаба соо юушьеб бүлэнэ.
Аюула – Дээрэ мэндэ, дэлхэйдэ жаргал!
Аюухан — Мэндээ!
Аюула — Танаар юун һонин бэ? Энэ айрагаа бүлэнэгтэ?
Аюухан — Һонин хомор. Айраг бэшэ, сэгээ энэш.
Аюула — Сэгээ? Үгы буряадууднай һая нааша сэгээ хэхэеэ болинхой бэшэ юм гү?
Аюухан — Өө, манайш Далай-ноён һаяар Монголоор ябаад ерээ. Тиигээд сэгээ хэдэг болоё гээл даа. Түү тэрэ тооһорно, Солбон адуушамнай гүүнүүдээ асарба хаш.
Аюула — Сэгээетнай амталжа болоно уу?
Аюухан – Яаха һэм, майгты (һарбайна)
Аюула – Оо! Һэмүүн лэ умдан байна даа сэгээ гээшэмнай. Зосоо эльбээд лэ орошонол. Заа, ехэ баярлаа. Нютагаа һонинтой бусахам лэ.
Аюухан – Үгы, тамнай хаанаһаа хайшаа зорижо ябаһан хүн бэлэйт?
Аюула – Түл һайтай малаараа суутай Тэлэмбэһээ нааша Ярууна Яндалаар ходоро гарабаб. Хоёр жэлэй урда хальмаг үүлтэрэй түрэхэ үнеэмни үгы болошоо һэн. Та хараагүй гүт?
Аюухан – Хараа, хараа. Хяагта-Хүндын талхан соогуур тиимэ үхэр потрава хэжэ ябаа һэн. Хойноһоонь нэгэ буруу буха даханхай, торожо унажа, тулажа бодожо ябаа һэн.
Аюула – Үү! Тиигээ һаа, шамдахам. Баяртай!
Аюухан – Баяртай, баяртай!

гаршаг