Дарибазарова Цырен-Ханда Ринчиновна,
Яруунын аймагай Үльдэргын хүүгэдэй сэсэрлиг
 
ХОЁР ЖЭЛЭЙ УУЛЗАЛГА

Гахай — Амар мэндээ, арад зон!
Арбан хоёр һарын туршада
Ажал хэрэгээ сугтаа бүтээбэбди.
Адаг муу жэл байгааб гэжэ
Өөрыгөө хэлэхэгүй байнаб,
Би худалаар хэлэхэгүйб –
Булта намайе дэмжэхэ.
Жэшээнь, Үльдэргэ нютаг абаа һаа,
Жэншэдгүй жэл үнгэрөө.
Үхи хүүгэдшье олоор түрөө,
Үбһэ хулһаншье абтаа, хүртөө.
Улаан-малаан буханууд түл һайтай -
Угаа хүдэр тугалнууд тэнжэжэ байнхай.
Буряад үүлтэрэй хусануудшье гайтай -
Буржагархан хурьгад 2-3-аар эхирлэнхэй.
Хурдан гүйгөөшэ мориднай суутай -
Хяагтаһаа адуушаднай хүнгэн машина бэлэгтэй.
Һургуулимнайш урдуур хадаа,
Һайниие хүргэе багшанартаа.
Юрэдөөл, ондо орообди муу бэшээр,
Һайнаал үргөөд ябаял урданай заншалаар!
(газаа мориной табарха дуулдаба.)
 
Гахай — Үү! Энэ Һама-сахюусамнай
Газар дэлхэйгээ эрьежэ ябанал.
12 жэлэй аха заха
Ама сагаан хулгана жэлнай
Морилхонь лэ!
 
(Дэгэл юумээ заһана, малгайгаа үмдэнэ, хадагаа бэлдэнэ).
Хулгана орожо ерэнэ. Хоюулан золгонод, малгайнуудаа һугадаа хабшуулаад.
 
Хулгана — Мэндээ! Сагаан һараар, сагаалганаар!)
Гахай — Зай, хүндэтэ ахатан,
Замбуулиниие гороолон ябажа ерэһэн
Зам харгытнай
Зохид, аятай байгаа гү?
Хулгана – Монгол литынгээ ээлжээе алдахагүй гэжэ,
Мүшэнһөө мүшэндэ дамжаһаар,
Газар түбидөө сэхэ буубалби даа.
Гээгдэнгүй ерээ бэшэ гүб?
 
Гахай — Һайн бэлэйт, ахатан,
Тон саг соогоо морилбот.
Харин битнай энэ жэлээ шадал соогоо үнгэргөөб,
Саһа бороошье саг соонь тааруулааб.
Гэрэй амитан хадаа зондо дулаан байгаа бэшэ гүб?
Гомдол муулар дуулаагүйб.
Хара сагаан алил болоо бэзэ,
Хайшан гэхэб, тиимэл юртэмсэ гүбэ.
Хулгана — Тиимэ даа.
Зай, одхон дүүхэмни,
Ажал хэрэгээ һайн тушааба гэжэ шамайгаа тоолое.
Холын замдаа золтой ябахыш үреэе.
Гахай – Ой-ёх-хо-даа, болоол даа
Муушалаагүйл хадаа.
Зай, зон нүхэд, уулзатараа баяртай!
 
Хулгана — Баяртай даа.
Шэнэхэн жэлтнай, арадни, ерэбэ гээшэб.
Эбээрээ хэлсэе,
Эрхим дүнгүүд тээшэ тэгүүлэе.
Үргэншэ, нөөсэшэ хадамни
Ургаса таряан һайн байха ёһотой
Ульгам, өөрэхэн занхамни
Урмыетнай бадараамаар лэ гэлтэй.
Орооһон шэнги олон боложо,
Үрэһэн шэнги үдэсэтэй, үндысэтэй
Ондо орохотнай болтогой! 

гаршаг