Гомбоев Баир БудаевичА. Ангархаев. Мүнхэ ногоон хасуури (мини-олимпиада)

Африкан Бальбуров зэдэлээтэ зэбэнyyд (Мини-олимпиада)

Б.Мунгонов.Хара hалхин (мини-олимпиада). 7 класс.

Б.Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай-1

Б.Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай-2

Д. Балданжабон. Сэнхир хаданууд (мини-олимпиада)

Д. Батажабай. Төөригдэhэн хуби заяан.Брейн-ринг

Н.Балдано. Энхэ-Булад баатар (мини-олимпиада)

Харьялан урдаа Хёлгомнай-3

Ц. Дон. Брынзын санха

Ц.Жимбиев. Гал могой жэл (мини-олимпиада)

Ч.Цыдендамбаев.Түрэл нютагhаа холо (мини-олимпиада)