Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
Ардан Ангархаев
МҮНХЭ НОГООН ХАСУУРИ
9 класс
    1. Хүндэ юун бииб?
(Һэшхэл)
    2. Ломбын хүбүүн, басаган.
(Ханда, Цезарь)
    3. Тосхоной хажуугаар хасуури соогуур урдадаг уһан.
(Хараһан)
    4. Ломбындо найр нааданай үедэ ерэжэ, шууяа татаһан хүн.
(Бадмааха)
    5. Шаралдай, Ломбо, Аюуша гурбанай эсэгэнэрэй үбэлжэдэг газар.
(Үнсэгтэ)
    6. Доктор Аюушын хөөрөөнһоо тэрээнэй уг гарбал соо монгол хаанай юун байһан бололтойб?
(Түшэмэл)
    7. Романай үйлын болоһон нютаг.
(Хасуурита)
    8. Хэнэй тугалтай гунжан үгы болошооб?
(Доктор Аюушын)
    9. Үгы болоһон дүнэн сарай эзэн.
(Ломбо)
    10. Хэн Шаралдайе сэдьхэлэй үбшэндэ нэрбэгдээ гэнэб?
(Доктор Аюушын)
    11. Дэбшэн залуудаа хэнтэй инагладаг байгааб?
(Мэдэгмаатай)
    12. Хэн Шаралдайе гахайн гэр галдажархи гэжэ хэлэһэн байгааб?
(Ломбо)
    13. Милициин майор.
(Маглаев)
    14. Колхозой һаалишад ямар газарта байрланаб?
(Үнсэгтэ)
    15. Шаралдайн эсэгэеэ һажааһан ехэ хүбүүн.
(Бадмааха)
    16. Бадмаахын һамган.
(Дулма)
    17. Дэбшэндэ дурлаһан эхэнэрнүүд.
(Мэдэгмаа, Ханда)
    18. Шаралдай Аюуша хоёр һүүлэй үедэ юун тухай хөөрэлдэнэб?
(Уг гарбал)
    19. Хэд гурбанай эсэгэнэр Хасууритада адлихан шадалтай зон байгааб?
(Ломбо, Шарандай, Аюуша)
    20. Ломбын эсэгэтэй хамжаһан булай томо наймаашан.
(Швидель)
    21. Буряад хүн хэды үе уг гарбалаа мэдэхэ ёһотойб?
(7 үе)

гаршаг