Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
АФРИКАН БАЛЬБУРОВ
ЗЭДЭЛЭЭТЭ ЗЭБЭНҮҮД
(Мини-олимпиада)
 11 класс
 
    1. Пилай бөө ямар угай хүн болоноб?
(Хүлмэнгэтэн)
    2. С. Г. Кузнецов ямар мэргэжэлтэй эмшэн бэ?
(Терапевт)
    3. Пилай бөө Питрайнда үзэл үзэхэдөө, Манюу басагыень юун болоод байна гэнэб?
(Шубуухай)
    4. Ханта баянай зарасанарай байдаг гэр.
(Хара соол)
    5. “Энэ хүбүүнэй тархиие һүхөөр сохёо. Пилай бөөгэй абга үнсэгдөө”. Хэн бэ?
(Пилай)
    6. Сүлэлгэдэ ерэһэн доктор С. Г. Кузнецовые нютагай буряадууд хэн гэнэб?
(Пэшээлшэг)
    7. Пилай бөө мүргэл хэжэ байхадаа, гараараа даллан, юун гэжэ ооглооб?
(“Ай, схуури!”)
    8. Ондриин хадам эхэ.
(Хами хүгшэн)
    9. Ута Мархаас бүхэли солхооб хэнһээ абаһан байгааб?
(Хантаһаа)
    10. Магринын үбшэн.
(Уушханай хадхаляа)
    11. Ута Мархаасай аба.
(Табхаан)
    12. Манюугай эхэ.
(Хатиха)
    13. Нюрхан хэды хүнэй үгэ һогтуудаашье дууладаг байгааб?
(Хоёр)
    14. Зохёолой үйлэ ямар нютагта болоноб?
(Хасанга)
    15. Михаил Дорондоев Савелий Григорьевичые ямар креслэдэ һуулгааб?
(Гүрэмэл)
    16. Дарба ямар хүн байгааб?
(Дархан)

гаршаг