Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
Барадий Мунгонов
ХАРА ҺАЛХИН
7 класс
“Хэн? Юун” – мини-олимпиада
    1. “Хара һалхин” операциин хүтэлбэрилэгшэ.
(Подполковник Бадимбаев)
    2. Бүргэд-Иванай эсэгэ.
(Радна)
    3. Бүргэд-Иванай эхэ Янжима хүгшэнэй байһан айлай гэрэй эзэн.
(Хонишон Бадма)
    4. Горбачук ямар нэрэтэй голоор бартаа тайга руу зугадааб?
(Удаган)
    5. Анханай баян, сагаантан Зөөлэн Бүхэ фамилияа һэлгэжэ, хэн болооб?
(Жадаев)
    6. Операциин бэелүүлэгдэхэ үедэ Томисас Тоомдо үгтэһэн нэрэ.
(“Хара пантера”)
    7. Хэн гайхалтай олзо олооб?
(Толя)
    8. Ямар городой һурагшад аяншалгада гарааб?
(Улаан-Үдэ)
    9. Үхибүүд аяншалгада ямар аймаг руу ошоноб?
(Баргажанай аймаг)
    10. Үхибүүдые хүтэлбэрилжэ ябаһан багша.
(Георгий Николаевич Левский)
    11. Бүргэд-Иванай ёһотой нэрэ хэн бэ?
(Сыбаан)
    12. Бүргэд-Иванай анханайнь эзэн, нюдарган баян хэн байгааб?
(Шоно Мадаев)
    13. Бүргэд-Иванай эжы ямар нютагта ажаһуунаб?
(Үрөөчин)
    14. Фотозураг дээрэ Зөөлэн Бүхые хэн таняаб?
(Цэдэн)
    15. Хорин табан жэлдэ хуули хэһээлтэһээ хоргодожо ябаһан Томисас Тоом хэн гэжэ фамилитай болоод ябанаб?
(Кузьма Егорович Горбачук)

гаршаг