Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
 
Барадий Мунгонов
 
ХАРЬЯЛАН УРДАА ХЁЛГОМНАЙ
 
Викторина
 
I хуби
 
1-дэхи бүлэг

    1. Жаахан хара тархитай годигор хорхой хэды хүлтэй байгааб?
(Арбан)
    2. Ойн шуумар улаан баатар.
(Улаан шоргоолзон)
    3. Улаан шоргоолзон ногоон хорхойн юундэнь аһашабаб)
(Хондолойдонь)
    4. Эдэ хоёр носолдожо байтараа, набшаһан дээрэһээ халижа, хаана унашабаб?
(Газарта)
    5. Ногоон хорхой хоёр хурса юундэ бажуулгааб?
(Үлирбэдэ)
    6. Амин голой шанга юун газарташье үргэлжэлһөөр байнаб?
(Тулалдаан)
    7. Шоргоолзонууд хорхойгоо хайшан гээб?
(Бута руугаа шэрээ)
    8. – Дороо даража һалабал. Яаһан гайтайнууд гээшэб! – гэжэ хэн дуугарнаб?
(Дугар)
    9. Уляаһанай набшаһанууд сооһоо юуд Дугарые гэтэшоод байгааб?
(Хоёр хара нюдэд)
    10. Модоной забһараар харахадань, хэн гүйжэ ябааб?
(Хара үмдэтэй басаган)
    11. Өөртөө дураа гутаһан Дугар тэрэ басагые хэн гэжэ һанааб?
(Норжомо)
    12. Намнуулжа ябаһан басаган юунһээ торожо унашооб?
(Мухар түгсүүлһээ)
    13. Хэн гэжэ Дугар арайхан дуугарааб?
(Дулма)
    14. Нюурынь юундэ шаруулһан мэтээр халуу бусалбаб?
(Галда)
    15. Юундэ абяагүй байнаш? – гэжэ хэн асуугааб?
(Дулма)
    16. Дугар хэндэ үнинэй дурланхайб?
(Дулмада)
    17. Дугар Дулмын нюдэн юунтэй адли гэжэ һанадаг бэ?
(Мойһонтой)
    18. Дулма бултанһаа һайнаар хэндэ һанагдадаг байгааб?
(Дугарта)
    19. Коридор соохи гэшхүүр доро Баханые хэн һайсахан сохиһон байгааб?
(Лубсан)
    20. Дулмын эльгээһэн тэмдэг Дугарта хэн асарааб?
(Лубсан)
    21. Дулматай сугтаа һургуулида ошоходоо, Дугарай досоо юун гарашаһан шэнги болодог байгааб?
(Наран)
    22. Дугар город ошожо, ямар һургуулида ороо һэм?
(Ремесленнэ һургуули)
    23. Дулма арбадахиие дүүргээд, хаана һурахаяа ороһон байгааб?
(Институдта)
    24. Дулмын аба.
(Дамдин)
    25. Комсомолшууд Дулмые юугээр һунгааб?
(Секретаряар)
    26. Залуушуул юу ургуулха даабари абаһан байгааб?
(Кукуруза)
    27. Дулмада хаанаһаа бэшэг ерэдэг бэ?
(Городһоо)
    28. Дулма ой соо хэнэй улаан пулаад боогоод ерээб?
(Норжомын)
    29. Дулма Дугарые юун зандаа байнаш даа гэнэб?
(Үхибүүн)
    30. Дугарай звеное хэн үбһэндэ гаргааб?
(Түрүүлэгшэ)
    31. Колхозой түрүүлэгшэ хэн бэ?
(Ширабон)
    32. Дугарай бодолоор Дулма шэнги ондоо иимэ басаган хаана байхагүйб?
(Замбуулин дэлхэй дээрэ)
    33. Хаана ошоё гэжэ Дугар Дулмада хэлэнэб?
(Правлени)
    34. Юумэ бүтээгүй һаань, мэтээс хэндэ ошохобди гэжэ Дугар хэлэнэб?
(Цыреновтэ)
    35. Эбтэй юун элеэ бариха, эреэн дээһэн шулуу отолхо гэлсэдэг бэ?
(Шаазгай)
    36. Шаазгайнууд саг соогоо юуд болохоб?
(Бүргэдүүд)
 
    2-дохи бүлэг
 
    37. Үбһэшэдэй байрлаһан нютаг.
(Боори)
    38. Зохёолшо хуһануудые хэдтэй жэшэнэб?
(Наһажаал тарган һамгадтай)
    39. Сэхэ өөдөө харбаһан нариихан сагаан, үндэрхэн хуһанууд хэдтэй адлиб?
(Басагад бэреэдтэй)
    40. Боориин зүүн хажуугаар ямар горхон урданаб?
(Хүсөөтэ)
    41. Колхознигууд ямар юумээр үбһэеэ сабшанаб?
(Морин косилкаар)
    42. Дамдин үбгэн урдань хэнэйдэ үдэр соо дистиинэ унагаадаг байгааб?
(Гамбал гулваагайда)
    43. Бооридо үбһэ ногооной ургаса ямар бэ?
(Муу, бага, бирагүй)
    44. Долоон хоног соо тэды гектар сабшаха, тэды сомоо табиха гэһэн юун правлениһээ ерэжэл байдаг бэ?
(График)
    45. Дамдин үбгэн тамхинайнгаа утаагаар юу үргөөнэб?
(Боргооһо батагана) 
    46. Дулмын үбгэн баабай гартаа юу бариһан зандаа бурхандаа мордоһон байгааб?
(Һүхэ)
    47. Дулма эсэгэдээ үглөөгүүр хэнтэй ябахамнай гэнэб?
(Дугартай)
    48. Кукуруза гээшэ ямар ургамал болоноб?
(Дулаанда дуратай)
    49. Бэсүүртэ шэмээшэгүүдэй огород соо ямар нэрэтэй юумэн ургадаг бэ?
(Киюшкэ)
    50. Киюшкэ гээшые хаанаһаа асарагдаһан юм гэлсэдэг бэ?
(Хитадһаа)
    51. Киюшкэ гэжэ ургамал юунтэй адлиб?
(Кукурузатай)
    52. Дамдин үбгэн кукуруза нэгэл дахин хаана хараһан байгааб?
(Правленидэ – ханада зураг хадаатай байгаа)
    53. Дулма кукурузаяа юун мэтээр ургуулхабди гэнэб?
(Ой шугы мэтээр)
    54. Кукуруза ургуулха залуушуулай звенонууд колхозуудта хэнэй дурадхалаар эмхидхэгдэһэн байгааб?
(Ширабоной)
    55. Дугар үбһэнэй ажалда юу хэдэг байгааб?
(Косилкаар сабшадаг)
    56. Дугарай звено Дамдин үбгэндэ юун болоод байнаб?
(Һаалта)
    57. Дамдин үбгэн үбһэ сабшалгаяа хэды хоногоор хойшолуулха гээб?
(Долоон хоногоор)
    58. Ямар ушарһаа сабшалгаяа хойшолуулха гэнэб?
(Үбһэ ногоон бэеэ хүсоогүй)
    59. Боориин хэд сабшалан уһалхын тула үбэлдөө мүльһэ тошон хүргэдэг бэ?
(Дамдин Буда хоёр)
    60. Гектарай хэды бухал табидаг байгааб?
(Дүшөөд)
    61. Мүнөө хэды бухал табинаб?
(Арбан, табан)
    62. Ногооной ургаса юундэ мууданаб?
(Эртэ сабшана)
    63. Хэзээ сабшабал, ногооной ургаса һайжархаб?
(Үрһэеэ гүбиһэн хойнонь)
    64. Дайнһаа хойшо Ширабон Шэлэдэ хэдыдэхи түрүүлэгшэб?
(Наймадахи)
    65. Дамдин үбгэн хэнтэй уулзажа хоорэлдэхэ дуратай (түсэбтэй) байнаб?
(Согто зоотехнигтэй)
 
5-дахи бүлэг
 
    66. Бүмөөдэй хэдытэйб?
(Дүшөөдтэй)
    67. Бүмөөдэй хонидоо хаража, хаана зуһадаг бэ?
(Хүсөөтын зуһаланда)
    68. Бүмөөдэй колхозой хүтэлбэрилэгшэдтэ али үедэ мартагдадаггүйб?
(Хони хайшалалгын болоходо)
    69. Эхэ эсэгынгээ наһа барахада, Бүмөөдэй гэртээ хэнтэеэ үлэһэн байгааб?
(Ахатаяа)
    70. Ахынгаа дайнда һураггүйгоор үгы болошоходо, хүн зонһөө холо, оорынгоо бодол бодожо ябахын тула юун болгыт гэжэ правленидэ хандаһан байгааб?
(Хонишон)
    71. Шэлын колхозой бригадир.
(Рэгзэд Базаров)
    72. Бүмөөдэйн хонидоо туужа асархада, хэн хаалсадаг бэ?
(Халзанов Мухар-Сагаан)
    73. Мухар-Сагаан юун бэ?
(Харуулшан)
    74. Харуулшан Мухар-Сагаан юу шанаад, Бүмөөдэйе хүлеэжэ һуудаг бэ?
(Һайхан сай)
    75. Бүмөөдэйн хоёрдохи жаргал юун бэ?
(Тамхин)
    76. Аралжаа наймаашад буряадуудта хамагһаа түрүүн ямар гурбан бараа асаржа худалдадаг байгааб?
(Тамхи, архи, сай)
    77. Бүмөөдэй сайдаа садаад, сүлоотэй боложо, тамхяа татажа һуухадаа, хэнһээ юумэ дуулданагүй гү гэжэ Мухар-Сагаанһаа асуунаб?
(Рэгзэд бригадирһаа)
    78. Мухар-Сагаан Рэгзэд бригадирые юун гэнэб?
(Хара сэдьхэлтэй амитан)
    79. Мухар-Сагаан хэнтэй сугтаа сэрэгэй албанда мордожо, фронт ошоһон байгааб?
(Бүмөөдэйн ахатай)
    80. Хаана Мухар-Сагаанай хүлынь минын хэлтэрхэйдэ таһа сохигдоһон бэ?
(Воронеж шадар)
    81. Мүнөө хониной отарын харуулшан ямар нэмэлтэ нэрэтэйб?
(Мухар)
    82. Дайнай урда Мухар-Сагаан колхоздоо эрхим юун байһан байгааб?
(Дархан)
    83. Мухар-Сагаанда хэд дуратайб?
(Үхибүүд)
    84. Мухар-Сагаанай Бугатын дунда һургуулида һурадаг зээ хүбүүн.
(Этигэлжаб)
    85. Этигэлжаб нагасадаа яахамни гээд ерэдэг бэ?
(Агнахамни)
    86. Зээгэйнгээ нэгэ-хоёр хэрмэ гү, али шандага асараа һаань, Мухар-Сагаан яадаг бэ?
(Баярладаг, магтадаг)
    87. Мухар-Сагааниие ямар хүн гэжэ Бүмөөдэй мэдэдэг бэ?
(Гартаа дүйтэй, арюун сэдьхэлтэй)
    88. Бүмөөдэй Мухар-Сагаан хоёр удаан саг соо сугтаа байхадаа, ямар болоһон байгааб?
(Бэе бэедээ дадаһан)
    89. Мухар-Сагаан Бүмөөдэйдэ хэн гэжэ ханданаб?
(Бүмэ)
    90. Хүсөөтын зүүн, баруун бэеэр хэды гектар бэлшээри бииб?
(1600 тухай гектар)
    91. Энэ газар дээрэ хэды, ямар янзын адуу мал, хонид бэлшэнэб?
(Табан отара хонид,
гүүртын зуу гаран үнеэн,
гурбан отара хонид,
азарга адуун,
хашарагууд)
    92. Дайнай урда олон малаа хаана зуһахыень абаашадаг байгааб?
(Улхата)
    93. һайн эзэндэ юун байдаггүйб?
(Муу харгы)
    94. “Хонидые хаана адуулха яаха тухай бодохо шинии хэрэг бэшэ”, — гэжэ Рэгзэд хэндэ хэлээб?
(Мухар-Сагаанда)
    95. Мухар-Сагаан хүбэнтэй хүүртигээ, хасабшатай малгайгаа үмдоод, углууһаа юу абажа, хонидоо харахаяа гаранаб?
(Ганса аматай буу)
 
7-дохи бүлэг
 
    96. Хэн мууса зүүдэлдэг болооб?
( Ширабон)
    97. Колхознигуудай Ширабониие түрүүлэгшэ болгожо һунгаһанһаа хойшо хэды жэл боло-хонь бэ?
(4 жэл)
    98. Анхан эндэ юун һайнаар ургаһан юм гэжэ үбгэдһөө дуулаад, аргагүй баярлажа, тур-шангаа зуун гектарта тарюулааб?
(Шара будаа)
    99. Ширабон шара будаагай түлөө юу абааб?
(Донгодолго)
    100. Түрүүлэгшэ хоёрдохи донгодолго юунэй түлөө абааб?
(Ямаанай түлөө)
    101. Аймагай түрүүлэгшэ хэн бэ?
(Тулхенов)
    102. Колхоздоо һайн юумэ хэнэб гэжэ Ширабоной һанахадань, оортэнь лэ юун болошодог байгааб?
(Уршаг)
    103. Тулхеновтэ зэмэлүүлхэгүйн тула түрүүлэгшэ Ширабон юу хэжэ эхилээб?
(Мэхэ)
    104. Ширабон Базаров хоёрой хоорэлдэжэ һуухада, зоотехник Согто хаана суглаанда ошо-һоноо ерэнэб?
(Министерствэдэ)
    105. Рэгзэд бригадирта Дамдин үбгэнэй звено үбһөө сабшахаяа болёод байна гэжэ хэн дуулгаһан болоноб?
(Хүбүүниинь)
    106. Бригадирай хүбүүнэй нэрэ.
(Бахана)
    107. Бооридо уһалагдадаг юун бии гээшэб?
(Сабшалан)
    108. Ширабоной жаахан шара нюдэнһөө, хоошхэ шэнги сабшалаагүй гэтэсэһээ хэн түбэг-шоодэг бэ?
(Рэгзэд бригадир)
    109. Кукуруза ажаллажа ургуулха хэды звено колхоздо бииб?
(Хоёр)
    110. Кукуруза ямар нэрэтэй хоёр газарта таригдаһан байгааб?
(Шэлын боом, Гаагайн бууса)
    111. Шэлэ нютагай хойто талаар ямар ехэ хада бииб?
(Гурбан Байтаһад)
    112. Ширабон ямар үмдэнэйнгоо хармаанһаа сагаан торгон пулаад гарганаб?
(Бриджи)
    113. Тэрэ мүнгэн портсигар сооһөө ямар тамхи гарганаб?
(“Беломор”)
    114. Бригадиртаа тамхи дурадхахадаа, хэн гэжэ ханданаб?
(Рэгзэд ахай)
    115. Түрүүлэгшэ бригадир хоёр кукуруза тухай хэды шэнээн хоорэлдоод мартана аабза гэлсэнэб?
(Нэгэ-хоёр жэл)
    116. Рэгзэд Базаров кукуруза хаана яашье ургахагүй гэнэб?
(Сибирьтэ)
    117. Автор Базаровые холо бодолтой юун гэжэ хэлэнэб?
(“Хүгшэн шоно”)
    118. Залуушуулай звенонуудые үбһэндэ гаргахые хэн зүбшоогооб?
(Тогмит Тогмитович)
    119. Тогмит Тогмитович Тулхенов ямар нэрэ зэргэтэй ноён бэ?
( Аймисполкомой түрүүлэгшэ)
    120. Анхан сагта кукурузын орондо юу ехэшэгээр тария гэжэ ядад гээд болёо һэм гэжэ Ширабон хэлэнэб?
(Ногоон һолоомо)
    121. Рэгзэд Базаров ямар ноён ябаад үзэһэн бэ?
(Сомоной түрүүлэгшэ)
    122. Мэтээсэй главна агроном.
(Алексей Безденежный)
    123. Бооридо үшоо юу эльгээхэмнай гэжэ түрүүлэгшэ хэлэнэб?
(Тракторна косилка)
    124. Колхоздо туһалхаяа городһөө хэд ерэхэнь гэжэ түрүүлэгшэ Дугар Дулма хоёрто хэлэнэб?
(Хүдэлмэришэд)
    125. Базаров Дулма Дугар хоёрые хэд шэнгеэр дуугарнат гэнэб?
(Үхибүүд)
    126. Эрхим һайн кукуруза ургуулха даабари Дугар Дулма хоёрой звенонуудта юун даалгааб?
(Комсомолой организаци)
    127. Арсалдаанай үедэ юу н гээд Ширабон тархяа хабшабаб?
(Бурхан зайлуул!)
    128. Залуушуул звенонуудыемнай кукурузада бусаагаагүй һаатнай, хэндэ ошохомнай гэнэб?
(Цыреновтэ)
    129. Базаров Дугарые юун гээб?
(Нохойн гүлгэн даһаа!)
    130. Колхозой главна бухгалтер.
(Мадас Петрович Бандеев)
    131. МТС-һээ хэн механик хонходооб?
(Балданов)
    132. Эдээнэй иигэжэ арсалдаһаар, хоорэлдэһөөр байтар, юун болошобоб?
(Үдэ)
    133. Ширабоной һамган.
(Валентина Ивановна)
    134. Базаров адар томо бэетэйшье һаа, ямар хоолойтойб?
(“Пиин-пиин” гэһэн)
 
21-дэхи бүлэг
 
    135. Дулмын звено хоёр үдэр юу хүлеэгээб?
(Трактор)
    136. Шэлэ нютагтахи колхозой нэрэ.
(“Коммунизмын зам.”)
    137. Хэн гэжэ тракторист Гаагайн буусада эртэ үглоогүүр харайлгажа ерээб?
(Амгалан)
    138. Амгалан ямар трактораар ерээб?
(“Беларусь”)
    139. Тракторай ерэхэдэ, хэн хүхиһэндоо: “Урдань нэгэшье хүбүүндэ иимээр дурлагшагүй һэм”, — гэнэб?
(Дулма)
    140. Согто Дулма хоёрой кукурузын ногоо түүлсэхэ хүнүүдые хэлэжэ ябахадань, конторо дээрэхи репродукторһаа һасаран Зонхобоевой ямар дуу дуулахань дуулданаб?
(“Хүрин хээр”)
    141. Дулма энэ үдэшэ хэнэйдэ ороогүйб?
(Базаровайда)
    142. Рэгзэд Базаровай һамган.
(Бадмасуу)
    143. Бадмасуу ажалда гарахагүй шалтагаар юу харуулха һэн гэжэ Дулма Согтодо хэлэнэб?
(Врачай саарһа)
    144. Дулма Согто хоёр хэды хүниие суглуулжа, Дугарай кукурузын газарай буртаг үбһэ тяапхадааб?
(Арбаад)
    145. Мүнөө үдэшэ юун болохо гэжэ Согто Дулмада дуулгааб?
(Правлениин заседани)
    146. Дамдин үбгэн долоон хоногоор сабшалгаяа хойшолуулая гэхэдээ, зүб гү?
(Зүб)
    147. Правлениин заседани дээрэ хэн гэжэ Дугарай баабай байлсанаб?
(Сэбээн үбгэн)
    148. Сэбээн үбгэн юу хэдэг бэ?
(Модошо дархан)
    149. Энэ правлениин заседанида дуудуулһан зонһөө хэн ерээгүй гэжэ Нимын Баатар мэдээсэбэб?
(Дамдин ахай)
    150. Ширабон сугларһан хүнүүдтэ юумнай муудаа гэнэб?
(Жаяг журамнай)
    151. Үбһэ абаагүй һаа, юугүй һуухаб?
(Һүшьегүй, мяхашьегүй)
    152. Үбһэ юунэй ёһөөр хуряаха ёһотойбди гэжэ түрүүлэгшэ хэлэнэб?
(Түсэб графигай)
    153. Түрүүлэгшын хэлэһээр, хэн колхозоо хойшонь татанаб?
(Гармын Дамдин)
    154. Үбгэн сабшаланша мүнөө яашоо гэжэ Ширабон хэлэнэб?
(Эсэшоо)
    155. Базаров түрүүлэгшые даган, жаяг журамнай хэды хүлөөрөө дохолшоо гэнэб?
(Хоёр)
    156. Бригадир Боори ошоод, косилка оруулха гэжэ хэндэ мори асаруулааб?
(Морхоногто)
    157. Рэгзэд Базаров суглаашадта Гармын Дамдиниие яаха байгаа гэнэб?
(Ажалһаань гаргажа хаяха)
    158. Таниие өөрыетнай бригадирһаа намнаха хэрэгтэй! – гэжэ Базаровта хэн хашхарааб?
(Дулма)
    159. Дулмын хэлэһээр, хэн ногооной хайшан гэжэ үбһэн болодогые хүсэд мэдэхэшьегүй хүн бэ?
(Базаров бригадир)
    160. Залуушуулые үглөө мүнөө үхэхөө байһан юу һахижа хэбтэнэ гэжэ Рэгзэд зэмэлбэб?
(Кукуруза)
    161. Дулмын үгөөр һаа, баян дэлгэр ажахытай болоходо, Базаров юун болохоһоо айнаб?
(Юрын колхозник)
    162. Кукуруза, колхозой ажал хүдэлмэриин ямараар ябажа байһан тухай Дулмын эрид шууд хэлэһэнэй һүүлдэ хэн Базаровые аман соогоо хараажа һуунаб?
(Ширабон)
    163. Заседаниин болохоһоо урид Дамдин үбгэн тушаа дан эридээр дуугараһандаа хэн халаглажа һуунаб?
(Парторг Нимаев)
    164. Колхозой ноёд юундэ залуушуулай ажалда һаалта хэнэб?
(Кукурузаһаа айһандаа)
    165. Энэ суглаан дээрэ түрүүлэгшын худал үнөөр үмөөрһэн юумэд.
(Кадрнууд)
    166. Нимаев Ширабондо хашуулхадаа, үбһэ хуряалгын юу шангалха гээб?
(Темп)
    167. – Хэлэжэ, хэлэжэ, юушье хэлэбэгүйлта даа, — гэжэ Нимаевые хэн зэмэлнэб?
(Базаров)
    168. Ширабон Гармын Дамдинай орондо хэниие үбһэшэдэй бригадираар дурадханаб?
(Очирой Дэрхэйе)
    169. Малаа намаг налхи сооһоо гаргаха хэрэгтэй гэжэ Очиров Согто хоёрой хэлэхэдэ, Ширабон тандамнай юун хүрэшоо гэбэб?
(Намагай үбшэн)
    170. Ширабон малаа Улхата абаашахадаа, үнеэдтээ юу хэхэ юм гэжэ Согтые ёгтолноб?
(Дали)
    171. Дамдин үбгэниие ажалһаань гаргаха гэһэн асуудал яабаб?
(Шиидхэгдэнгүй үлэбэ)
    172. Ширабон донгодолгонуудһаа хашаржа, аймаг ямар мэдээнүүдые ябуулдаг болооб?
(Хуурмаг мэдээнүүдые)
    173. Согто Нимаевтай хөөрэлдэхэдөө, ямар хүндэ һайн сэдьхэлээ нээхэгүйш гэжэ хэлэһэн байгааб?
(Муу сэдьхэлтэй хүндэ) 
    174. Ширабон Нимаевта газетэдэ юу бэшэхыень дурадхааб?
(Шүүмжэлэл)
 
II хуби
 
3-дахи бүлэг
 
    175. Хүсөөтые үгсэжэ, хүдөөгэй харгыгаар ямар машина хурдаар табилуулнаб?
(“Газик”)
    176. Машинын жолоошон юу дуулан ябанаб?
(“Фаустһаа” Мефистофелиин ари)
    177. Дуу дуулажа ябаһан жолоошон хэн бэ?
(Цыренов секретарь)
    178. Машина соо Цыреновтэй хэн ябалсанаб?
(Согто зоотехник)
    179. Согто Цыренов хоёр Боориин бригада хүрэтэрөө, хэн тухай хөөрэлдэнэб?
(Үбгэн сабшаланша; луговод)
    180. Зоотехник Согтын фамили.
(Бадмаев)
    181. Секретарь Цыреновэй нэрэ, отчество.
(Виктор Цыренович)
    182. Виктор Цыренович гартаа юу баряад, үбһэ сомолсооб?
(Гурбан һалаатай модон аса)
    183. Дамдин ахайемнай газетэ яагаа гэнэб Согто?
(Гомодхоогоо)
    184. Танай дурадхал тухай ехээр бэшээд, ямараар хүдэлжэ байһан тухайтнай баранда дуулгаял гэжэ Цыреновэй дурадхахада, Дамдин үбгэн хүн зон юун гэхэ гээб?
(Үбгэрөө, һайрхуу, хөөрүү болошоо гэхэ)
    185. Дамдин үбгэн хоёр ноёдтой сэдьхэлээрээ тааража хөөрэлдөөд байхадаа, юун гэнэб?
(Намда ехэл һайндэр болобо)
    186. Басаган тухайнь зугаагай болоходо, үбгэн Дамдин юун гэнэб?
(Дан эртүүр магтажа болохогүй)
    187. Дамдин хэн гэжэ хүбүүтэй байһан бэ?
(Бата)
    188. Дамдинай нүхэр хэн байһан бэ?
(Зоригто)
    189. Нүхэрэйнгөө хүбүүе юун шэнгеэр һанажа ябадаг байгааб?
(Өөрын хүбүүн)
    190. Нүхэрэйнь бүһые клуб соо хүнүүд хайшан гээб?
(Хүлөөрөө гэшхээ)
    191. Нүхэрэйнгөө хүбүүндэ минии гэртэ хэн үгы гэжэ хэлээб гэнэб?
(Оршуулагша)
    192. Дулма нүхэрэйнь хүбүүе яаһан болоноб?
(Үмөөрһэн)
    193. Цыренов секретарь хүн гээшэ гансашье юутэй байдаггүй ха юм гэжэ хэлээб?
(Алдуу дутуутай)
    194. Дамдин – Гармаев Дамдин, Гармын Дамдин, Дамдин үбгэн, үбгэн Дамдин, Дулмын
баабай, Дамдин ахай.
 
10-дахи бүлэг
 
    195. “…Дуугайгаар шоо үзэһэн тугал нюдэтэй аймхай нюур” – энэ хэн бэ?
(Баатар Нимаев)
    196. “И-и-и… би бэшэб, би бэшэб… И-и-и… Тэрэ тиигээ, тиигээ!” Хэн иигэжэ хэлэһэн шэнгиб?
(Рэгзэд Базаров)
    197. “Бэеэ бү үмөөрэ. Сугтаа уугаа, сугтаа алдуу хээ һэмди”,- гэжэ хэн гүбэрнэб?
(Ширабон)
    198. Ширабоной бодолоор булта сохюулаа, теэд зариманай зугадажа үрдихэдэ, хэд гурбан үрдеэгүйб?
(Ширабон, Нимаев, Базаров)
    199. Суглаан дээрэ Ширабониие хэн һүүлшын минутада аршалһан байгааб?
(Содбоев)
    200. Содбоев хэн бэ?
(Айкомой 1-дэхи секретарь)
    201. Суглаанда нютагаархиниинь хэндэ ушаргүйгоор добтолһон, нюдэ шүдөө үзүүрлэһэн байгааб?
(Базаровта)
    202. Рэгзэд бригадирһаа болюулагдажа, юун болооб?
(Ахалагша моришон)
    203. “Гэм хэхэ болоходоо зүрхэтэй хадаа, гэмээ мэдэрхэ болоходоо зүрхэтэй байгты”, — гэжэ Содбоев хэндэ хэлэһэн байгааб?
(Баатар Нимаевта)
    204. Ширабон һамганайнгаа хэлэгшээр иимэ зонһоо хаагуур ябаха байна гэжэ бодоноб?
(Холуур)
    205. Согто суглаан дээрэ бүхы юумэ ямараар хэлээб?
(Нэмээншьегүй, хорооншьегүй)
    206. Залуушуул яагааб?
(Хараагаа)
    207. Суглаанай үедэ Базаров Нимаев хоёрто орходоо Цыренов Бадмаев хоёр Ширабондо ямараар һанагдаа һэм?
(Ойлгосотой, ойро шэнгеэр)
    208. Хэсүү үедэ хэн Ширабониие гансаарайнь орхёоб?
(Тулхенов)
    209. Хэд муу юумэн болохонь гэжэ тухайлаад, һохор гүлгэд мэтэ гииналдан байжа, Ширабониие гансаараа зэмэтэй гэхэеэ һанаһан байгааб?
(Базаров Нимаев хоёр)
    210. Айкомой секретарь Содбоев Ширабониие тушаалдань орхиходоо, яаһан болоноб?
(Этигэһэн, найдаһан)
    211. Ширабоной һаналаар Содбоев ямар хүн бэ?
(Эрэлхэг, зоригтой)
    212. Колхозой партийна организациин секретаряар хэн һунгагдаһан байгааб?
(Согто Бадмаев)
    213. В. Ц. Цыреновэй тушаал.
(Зонын секретарь)
    214. Хүн зон хэн тухай һайнаар хөөрэлдэхэеэ болинхойб?
(Тулхенов)
    215. Унтажа ядажа, элдэб юумэ бодожо хэбтэхэдээ, Ширабон юунһээ болихо хэрэгтэй гэжэ һананаб?
(Архи уухаяа болихо; Базаровайхиһаа холодохо; Хандаматай орёолдохоёо болихо
    216. Залуушуултай хамта кукурузын ажалда хэн ябалсанагүйб?
(Бахана)
    217. Бахана хэнтэй танил дүтэ боложо архиданаб, городоор зайжа, магазинайнь юумэ үнэтэйгөөр худалданаб?
(Пүрбэтэй)
 
21-дэхи бүлэг
 
    218. Мүнөө жэлэй зун Гаагайн бууса ямар болооб?
(Танигдахаар бэшэ)
    219. Эндэ юун ургашооб?
(Кукурузын ой)
    220. Залуушуулай ажаллажа ургуулһан кукурузаар колхоз юу хэнэб?
(Силос)
    221. Дулма кукуруза сооһоо гаража, нүхэдэйнгөө хойноһоо ошохо гэжэ ябатараа, хэнтэй уулзашабаб?
(Баханатай)
    222. Бахана хэниие станци хүрэтэр үдэшөөд ябанаб гэжэ Дулмада хэлэнэб?
(Пүрбые)
    223. Дулма Баханада юун гэжэ хэлэнэб?
(Шамда дурлаашьегүйб, дурлахашьегүйб)
    224. Дугар Баханые хайшан гэжэрхёоб?
(Шаажархёо)
    225. Бахана юугээрээ Дугарай тархи руу буулгажархибаб?
(Тулгуураараа)
    226. Муу юумэ хэжэрхиһэн Бахана яабаб?
(Зугадаба)
    227. Иимэ юумэнэй болошоод байхада, хэд гүйлдэжэ ерээб?
(Бата-Далай Санжидмаа хоёр)
    228. Эдэнэр Дугарые хаана абаашабаб?
(Больницада)
 
37-дохи бүлэг
 
    229. Шэлэ, Боори, Хүсөөтэ нютагуудаар хүсэд хабар болоод байхада, Дулма хэнэй дэбтэр абаа һэм?
(Жигжидэй)
    230. Дулмын дуратайб гэжэ хэлэһэнэй һүүлээр Дугар ямар болошооб?
(Һэргэлэн хүхюун)
    231. Дугар үдэшэндөө юу хэнэ гэжэ Дулма дуулаһан байгааб?
(Ном үзэнэ)
    232. Жигжид хэниие хаража зүүдэлнэб гэжэ бэшэнэб?
(Эсэгэеэ)
    233. Тэрэ юун болохоёо байнаб?
(Геолог)
    234. Жигжид юутэй болохо дурамни хүрэнэ гэнэб?
(Буряад хубсаһатай)
    235. Юугээ ходо дурсадагби гэнэб?
(Шэлэеэ)
    236. Жигжид дэбтэр соогоо Дулмые хэн гэнэб?
(Арад зонойнгоо үнэн сэхэ басаган)
    237. Дэбтэрыень уншахада, авторынь өөрөө юун болоноб?
(Хорхой шумуул, бог шорой)
    238. Дэбтэр соо “бүхы наһаараа” хэндэ дурлажа ябаха бэлэйб гэжэ бэшээтэйб?
(Дулмада)
    239. Жигжид нэгэтэ би хаана ошохоб гэжэ найдан бэшэнэб?
(Шэлэ нютагаа)
    240. Жигжидэй баабай, Дамдин үбгэнэй нүхэр Зоригтын хүдөөлүүлэгдэһэн Бооридо хабартаа ямар сэсэгүүд ургадаг бэ?
(Бадма сэсэгүүд)
    241. Мухар-Сагаанай хэлэһээр, “галуунууд урагшаа ниидэхэдээ, ударидагшые һунгадаг”, тэрэ хамагай урда харгы гарган ниидэдэг. Тиимэ ударидагша Шэлэ нютагай Хёлгын совхозой директор хэн болоноб?
(Коммунис партиин солдат Виктор Цыренович Цыренов)

гаршаг