Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
Жамьян Балданжабон

СЭНХИР ХАДАНУУД
10 класс
Мини-олимпиада
 
    1. Даржаагай Нарһата тосхонһоо гэртээ асарһан басаганай нэрэ.
(Валя)
    2. Жаргал Базаровай гэртээ бусажа ябахада, харгыдань ушарһан залуушуул тэрээниие хэн гэнэб?
(Хүмүүжүүлэгшэ)
    3. Хонишодой бригадын гэшүүн.
(Суранзан)
    4. Цэпэл Черниновэй мэргэжэл.
(Зоотехник)
    5. Намаг шабартай газарта хонидые адуулхада, тэдээнэй туруунда юун бии болошодог бэ?
(Шарха)
    6. Даржаа гэртээ асарһан басагандаа хэн гэжэ нэрэ үгөөб?
(Бальжан)
    7. Даржаа үбгэнэй бригадада хурьга абалсадаг хүбүүн.
(Бата–Жаргал)
    8. Хорло Бэлшэрэй бригадын хэн болооб?
(Бригадир)
    9. Даржаа хэдытэй болонхойб?
(60–тай)
    10. Балжан хэнэй басаган бэ?
(Даржаагай)
    11. Намар болоһон хойно тэрэлжэ сэсэглэхэдээ, юунэй тэмдэг болодог бэ?
(Дулаан үбэл болохые)
    12. Даржаа хэды ондо сэрэгэй албанһаа табигдажа ерээб?
(1945 ондо)
    13. Дайнһаа ерэһэнэй һүүлдэ Даржаа хаана сайлалгын гэр барилсааб?
(Нарһатада)
    14. Даржаа бишыхан басаганда юу һарбайгааб?
(Хилээмэ)
    15. Валя хаана түрэһэн байгааб?
(Витебскдэ)
    16. Хүнүүд үншэн Валиие хаана үгэхэ гэлсэжэ байгааб?
(Хүүгэдэй гэртэ)
    17. Балжан хэнтэй хамта һургуулида һурааб?
(Хорлотой)
    18. Домог түүхэтэ Балжан хатан Хори ба Агын буряад отогуудай юун болодог бэ?
(Уг удам)
    19. Хорло морёо эмээллээд, юун дээгүүрнь абаахайлан бууһан саһа бээлэйгээрээ аршанаб?
(Маюуза)
    20. Колхозой түрүүлэгшэ хэн бэ?
(Цэлхэй Цыренович)
    21. Хорлын даажа байһан Бэлшэрэй томодхогдоһон хонишодой бригада зуун эхэ хонинһоо хэды хурьга абааб?
(112)
    22. Бригадамнай түрүүшынгээ алхам хэбэ гэжэ хэн хэлэнэб?
(Суранзан)
    23. Шулуутын колхозой парторгоор хэн һунгагдааб?
(Жаргал Базаров)
    24. Шэнэ парторг хэнэйдэ байха болооб?
(Сосорон ахайнда)
    25. Жаргал Базаров зоотехник Цэпэл Чернинов хоёрой райкомдо болоһон суглаанай һүүлдэ столоводо ороходонь, хэд һуугааб?
(Хара гүрөөһэтын хонишод)
    26. Колхозой ноёд хонидой хэды хүрэхэдэ хүгшэрбэ гэнэб?
(5-6–тай)
    27. Даржаа үбгэн бүлэг хонидые хэды хүрэтэрнь байлгаад хурьгалуулжа үзөөб?
(11)
    28. Даржаа гушан хонидые хурьгалха эрьенүүдээр һэлгэе гэжэ хэндэ ерээб?
(Суранзанда)
    29. Суранзанай дууша эхэ хэн гэжэ байһан бэ?
(Ханда)
    30. Даржаа Балжан хоёрой отарада мяха бэлэдхэлдэ ябуулагдаха хонидые абаашахаа хэн ерээб?
(Хорло бригадир)
    31. Түрүүлэгшэ парторгдоо хэн зуун хонинһоо 170 хурьга абаа гэнэб?
(Доржын Цэбээн)
    32. Парторг Жаргал Базаров хэнэй отарада ерэнэб?
(Бальжанай)
    33. Орой болоходо, хонидые хада өөдэ бэлшээхэдэ муу гэжэ хэн хэлэнэб?
(Даржаа)
    34. Даржаа ахай Базаров хоёрой хөөрэлдөөн ямар хөөрэлдөөн болооб?
(Үнэн сэхэ)
    35. Түрүүшымнай хонин эхирлээ гэжэ Суранзан хэндэ хэлэнэб?
(Бальжанда)
    36. Хониной хурьгаа голоходо, Балжан яагааб?
(Тээгэлээ)
    37. Хурьгаа голоһон хониной нюдэнһөө юун гоожожо байһан шэнгеэр парторг Жаргал Базаровта үзэгдөөб?
(Нёлбоһон)
    38. Сагаалганай үдэр Даржаа үбгэн Балжан басагантаяа юу хэнэб?
(Хонёо адуулна)
    39. Суранзан ямар хонидые харадаг бэ?
(Эрьенүүдые)
    40. Хонишон хүн гээшэ юугээ гүйлгэхэ ёһотойб?
(Ухаан бодолоо)

гаршаг