Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
Намжил Балдано
 
ЭНХЭ-БУЛАД БААТАР
10 класс
(“Хэн? Юун” – шэдитэ тала)
 
    1. Намжил Гармаевич Балдано ямар нютагта түрэһэн бэ?
(Нарһата толгой)
    2. Драматургын ямар пьесээр Буряад-Монголой драматическа театр хэды ондо нээгдэһэн байгааб?
(“Таһалдал”, 1932 ондо)
    3. “Энхэ-Булад баатар” оперын хүгжэм хэн зохёоһон бэ?
(Композитор М. П. Фролов)
    4. “Энхэ-Булад баатар” драма хэды үйлэтэйб?
(4)
    5. “Энхэ-Булад баатар” буряад арадай ямар аман зохёол дээрэ үндэһэлжэ бэшэгдээб?
(Шоно баатар тухай домог)
    6. Драма соохи үйлэ хэрэгүүд жэлэй али үедэ болоноб?
(Нажарай һайхан сагта)
    7. Хада дээгүүр мандаһан наранда Арюун-Гоохоной хандажа эриһэн юумэн.
(Жаргал)
    8. Буумал хаанай мүнгэн һэлмэ юун болоноб?
(Һүлдэ)
    9. “Хаража шадангүй һүлдыетнай харата дайсанда абтабалби”, – гэжэ Буумал хаанда хэн хэлэнэб?
(Харуулшан)
    10. Эрхэ-Мэргэнэй харата һанаатай туһалагшад.
(Бөө удаган хоёр)
    11. Хаанай ордон.
(Асари)
    12. Энхэ-Булад баатар Буумал хааниие хэн гэжэ нэрлэнэб?
(Хаан-могой)
    13. Шаралдай хаан Буумал хаанда хэды номо һаадаг эльгээгээб?
(3)
    14. Шаралдай хаанай элшэнэртэйгээ эльгээһэн номо һаадагуудые хаалтада һууһан Энхэ-Булад баатар юун гэжэ тайлбарилааб?
(Дайнай уряал)
    15. Шаралдай хаанай дайгаар ороходо, орон нютагаа хамгаалха сэрэгүүдые түрүүн хэн толгойлооб?
(Эрхэ мэргэн)
    16. Солбон баатар үнэн дээрээ хэн болоноб?
(Энхэ-Булад баатарай эсэгэ)
    17. Хаан эсэгэеэ абарыш гэжэ Энхэ-Булад баатарта хэн ханданаб?
(Буумал хаан)
    18. Энхэ-Булад баатар Хэшэгтэ дарханда Буумал хаанай мүнгэн һэлмээр юу хүүлээб?
(Зэн)
    19. Эрхэ-Мэргэн Хэшэгтэ дарханда хэн гэжэ ханданаб?
(Үбгэнхара дархан)
    20. Хэшэгтэ дархан Энхэ-Булад баатарта хэн гэжэ ханданаб?
(Хабата сарюун баатарни)
    21. Энхэ-Булад баатар Хэшэгтэ дарханда хэн гэжэ ханданаб?
(Ашата буурал дархамни)
    22. Энхэ-Булад баатарай Хэшэгтэ дарханайда байхадань, хэд баатарнууд ерэнэб?
(Шуумар баатар, Хулдаар баатар)
    23. Бөө удаган хоёр хэндэ хандажа бөөлэнэб?
(Буха ноён баабайда)
    24. Бөө удаган хоёрой бөөлэжэ байхада, арад зон айн һүгэдэжэ, үргэн дэлхэйдээ юун гэжэ ханданаб?
(“Абарыш”)
    25. Хэшэгтэ дарханай “Үбгэн буурал байнам даа, үһөөгөө абаха болобо бэзэт” гэхэдэ, Буумал хаан юун гэжэ тэрээниие нэрлэнэб?
(Дорой муу нохой)
    26. “Арад зоноо жаргуулха арюун зорилготой ябааб” – хэн хэлэнэб?
(ЭнхэБулад баатар)
    27. Арюун-Гоохон монолог соогоо юундэ ханданаб?
(Хүхэ номин тэнгэридэ)
    28. Хаан һүлдэдэ добтолһон Энхэ-Булад баатарай юуень тануулжа нохойдо хаягты гэһэн зарлиг Буумал хаан гаргааб?
(Хоёр далын мэнгээрһэ)
    29. Шорондо һууһан Энхэ-Булад баатарай захяа Буумал хаанда хэн дуулгажа ерээб?
(Шуумар баатар)
    30. Энхэ-Булад баатар Шаралдай хаанай эльгээһэн гурбан номо һаадагуудые юун гэжэ тайлбарилааб?
(Дайнай уряал)
    31. Шаралдай шара хаан шагшага олон сэрэгээрээ добтолжо оробол гүрэндэмнай гэжэ Буумал хаанда хэн ерэжэ дуулгабаб?
(Захын баатар)
    32. Халуун наранай элшэ шэнги харанхы хаалтымни гэрэлтүүлбэш гэжэ Энхэ-Булад баатар хэндэ хэлэнэб?
(Арюун Гоохондо)
    33. Солбон баатар Энхэ-Булад баатарта хэн гэжэ ханданаб?
(Хонгор шарахан хүбүүмни)
    34. Шаралдай хаанай сэрэгтэ илагдаад, хэн зугадажа арилааб?
(Эрхэ Мэргэн тайжа)
    35. “Түмэнхэн сэрэгэй түрүүндэ” гэжэ Энхэ-Булад баатарые хэн уринаб?
(Арад зон)
    36. Арад зон Эхэ ороноо абарбаш даа гэжэ хэниие халуун баяраар угтанаб?
(ЭнхэБулад баатарые)
    37. Муу амитанай үри хүн шэнгеэр үхэжэшье шадахагүй юм ха юм гэжэ Шуумар баатар хэн тухай хэлэнэб?
(Эрхэ Мэргэн тухай)

гаршаг