Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
 
Цыден-Жаб Жимбиев

ГАЛ МОГОЙ ЖЭЛ

Мини-олимпиада
 
    1. Батажабай түрэһэн эсэгые хэды ондо абаад ябашаһан байгааб?
(1937 ондо)
    2. Хүгшөөдэй Батажабые юугээр сохижо орооб?
(Модон һэлмээр)
    3. Үхибүүд түрэһэн эхэеэ хэн гэжэ нэрлэнэб?
(Залуу эжы)
    4. Батажаб ямар жэлтэйб?
(Туулай)
    5. Сэрэн-Дулма хээтэйн хүбүүнэй нэрэ.
(Барас)
    6. Сэрэн-Дулма хээтэй хэнэй түрэһэн дүү болоноб?
(Батажабай абын)
    7. Залуу хүбүүдэй сэрэгтэ татагдахада, Батажаб юун болооб?
(Һүниин моришон)
    8. Адуу манажа ябахадаа, Батажаб һүниин огторгойдо олон тоото одонуудые харана. Шанха хойнонь ямар мүшэн яларнаб?
(Алтан гадаһан)
    9. Батажабай хаража байһан адуун һүрэг ямар морин толгойлноб?
(Тахим таһархай)
    10. Сэрэн-Дулма хээтэйн нүхэр ямар нютагай байгааб?
(Ойхоной аралай)
    11. Моришон болоходоо, Батажаб ямар мори шэлэжэ унанаб?
(Хүрин хээрые)
    12. Батажаб хэнэй түлөө һүниин моришон болоһон байгааб?
(Эрдэни ахайн)
    13. Батажабай түрэһэн нютагай уһанай нэрэ.
(Гангатын горхон)
    14. Сэрэн-Дулма хээтэйдэ хэн дурагүй байгааб?
(Хурла почтальон)
    15. Сэрэгэй зон Найдан хууршада юу бэлэглээб?
(Алаг мориной хилгааһа)
    16. Батажабай дүү басаган хэн гэжэ нэрэтэйб?
(Жалма)
    17. Батажабай хани басаган хэн бэ?
(Зина)
    18. “Шонын хүбүүн шүдэрхүү юм” гэжэ хэн Батажаб тухай хэлээб?
(Ёндон бригадир)
    19. Батажабай хаража байһан морид сооһоо сэрэгэй албанда шэлэгдэһэн нэгэ морин.
(Сандан Хула)
    20. Хурла почтальон Сэрэн-Дулма хээтэйе хэн гэжэ енгэлэн нэрлэнэб?
(Хара түмэрэй хатан)
    21. Зина Батажабта юу бэлэглээб?
(Фото-зураг)
    22. Үхибүүд юугээр шэдэлдэжэ наадаһан байгааб?
(Аргалаар)
    23. Батажабай хүгшэн эжы ямар жэлдэл муу юумэн болодог гэнэб?
(Могой)
    24. Батажабай нүхэр.
(Мүнхэ)
    25.Дайнай эхилхэдэ, Батажабта хэн бэшэг эльгээгээб?
(Эрдэни Гармаев)
    26. Адуун соо ноёд һайдай унадаг ямар морин бииб?
(Табагай сагаан)
    27. Элдэб муу эрдэмтэй, хазадаг, үдьхэлдэг, тангардаг ямар морин бииб?
(Цыган Соохор)
    28. Үндэр уулануудай дунда ямар уула илгаран харагдадаг бэ?
(Гурбан бойтоһод)
    29. Дундай үбгэжөөл нёдондо юу хараа гэлсэгшэб?
(Ямаатын эзэниие)
    30. Ёндон бригадирай хүбүүн хэн гэжэ нэрэтэйб?
(Баяндай)
    31. Батажабай залуу эжы ямар ажалтайб?
(Һаалишан)
    32. Дайнай эхилхэдэ, Батажаб хэдыдэхи класс отличнаар дүүргээд байгааб?
(Долоодохи)
    33. Батажаб горхоной эрьедэ юугээр нюргаа шабхуурдааб?
(Халаахайгаар)
    34. Аймагай түбтэ ажалладаг ветеринар.
(Атутов)
    35. Сэрэгэй комиссиин гэшүүд ямар мори ходоог тэргэдэ хүллөөд ябааб?
(Алаг)
    36. Сэрэгэй комисси хэды мори шэлэжэ абаха гээб?
(Арбан табан)
    37. Ондоо тээһээ ерэжэ ниилэһэн морин ямар нэрэтэй болооб?
(Бодхуул хара)
    38. Батажабай хуряахай хэн гэжэ нэрэтэйб?
(Урбаан)
    39. Хэнэйнгээ түлөө үһөөгөө абахаа дайнда ошохомни гэжэ Батажаб залуу эжыдээ хэлэнэб?
(Эсэгынгээ)
    40. “Дайн һүнэн һалаг лэ!” – эдэ хэнэй үгэнүүд бэ?
(Залуу эжын)

гаршаг