Гомбоев Баир Будаевич,
Захааминай аймагай Мэлын дунда
һургуулиин буряад хэлэнэй багша
Ч. Цыдендамбаев
ТҮРЭЛ НЮТАГҺАА ХОЛО
10 класс
Мини-олимпиада

1. Үглөөгүүр эртэ бодожо, номоо үзэһэн Доржын һанаанда хэнэй магтаал шүлэг ороноб?
(Михаил Ломоносовай)
2. Доржын номоо үзэжэ һуухада, хэн орожо ерэнэб?
(Иван Кондратьев)
3. Доржын уншажа һууһан номой автор хэн бэ?
(Марко Поло)
4. Хорин табан ондо Сенатска талмай дээрэ хэниие буудажа алаһан байгааб?
(Граф Милорадовичые)
5. Хатуу шэрүүн сагта хэн тухай ама гарахань аймшагтайб?
(Радищев)
6. А. Н. Радищев ямар ном бэшэһэн бэ?
(Петербургһээ Москва ерэһэн аян)
7. Радищевай хорюултай зохёол уншажа байтараа баригдаһан хүнэй толгой юунтэйгээ хамта хиидэхэб?
(Малгайтайгаа)
8. Доржо юун болонгүй эрдэмэйнгээ харгыгаар ябахаб гэнэб?
(Чиновник)
9. Доржо А. Радищевай ном абажа уншахын тула Иван Кондратьевта юу үгөөб?
(Тангариг)
10.Хэды жэлэй саана А. Радищев Илимскэ острогто хаагдаһан байгааб?
(43)
11. Үбшэлөөд хэбтэһэн Хэшэгтэдэ хэнэй хүл тэмээнэй табгайдал хүндэ шэнгеэр һанагданаб?
(Галсанай)
12.Хэшэгтэ Галсаниие хэндэ эльгээгээб?
(Доржодо)
13.Доржын эхэ Цолиие нютагтань үшөө хэн гэжэ нэрлэдэг байгааб?
(Цолиндой)
14.Хэшэгтэ юун тухай ходо һанажа ябаагүй байнаб?
(Бурхан)
15.Хэшэгтэ нагаса Доржо Галсан хоёрто хэн гэжэ зайһанай үхибүүдтэ арбан табан түхэриг үгөөрэйт гэнэб?
(Рандал)
16.Хүрин үнгэтэй шулуун дээрэ ямар маани бэшээд, хүүр дээрэм табяарайт гэнэб?
(«Ум маани бад май хум»)
17.Хэбтэриин болошоһон Хэшэгтын юун гэжэ хэлэһыень Доржо арай гэжэ ойлгооб?
(«Зула баригты»)
18.Хэн гэжэ залуу чиновник инаг дуран тухай бэшэг Татьяна Алексеевнада нюусаар эльгээһэн байгааб?
(Антон Иванович Рублев)
19.Татьяна Алексеевнагай эхэ.
(Анна Михайловна)
20.Таня басаганай дэрэ доро хэнэй бэшэһэн ном байгааб?
(Алексей Мартосай)
21.Хэшэгтэ нагаса Таня Кондратьевагай түрэһэн үдэртэ ямар бэлэг үгэһэн байгааб?
(Алтан бэһэлиг)
22.Доржо нагасынгаа наһа бараһанай һүүлдэ дүшэн юһэн хоног соо юу бариха байгааб?
(Зула)
23.Хэшэгтэ нагасые хүдөөлүүлхэ үдэр, үглөөгүүр эртэ хойто мүрэй уншалга хэн уншааб?
(Галсан Гомбоев)
24.Хэшэгтэ нагасые хүдөөлгэн дээрэ һүүлшын үгэ хэн хэлээб?
(О. М. Ковалевский)
25.Хэшэгтэ нагасын наһа бараһанай һүүлдэ Доржо хэндэ бэшэг бэшээб?
(Тайшаада)
26.Таня Доржотой ямар хэлэнүүд дээрэ хөөрэлдэжэ шадахаб?
(Ород, немец, француз)
27.Доржо Таня хоёр ямар нэрэтэй талада уулзааб?
(Арска)
28.Таниин хүгшэн эжынь тэрээниие эрхэлүүлжэ, юун гэдэг байһан байгааб?
(Тэрмээлжэн)
29.Наһа бараһан хүндэ зорюулжа, үхээри дээрэнь бэшэгдэһэн шүлэг юун бэ?
(Эпитафи)
30.Хоюулан байхадаа, Доржо Татьяна Алексеевнада хэн гэжэ хандаха ёһотойб?
(Таня)
31.Доржотой хамта Казань хото һурахаа ошоһон хэн гэжэ нүхэрынь “үшөөл амиды һаа, солдадай хүндэтэ сүлэлгын шэрүүн ногтодо хүзүү бэеэ дууһажа ябанаб”?
(Гэтэл Бадаев)
32.Казаниин университедтэ гражданска эрхэ хэн гэжэ залуу профессор заадаг байгааб?
(Д. И. Мейер)
33.Мүнөөдэр хэды студент диссертаци хамгаалхаб?
(4)
34.Доржын һурадаг университедэй ректор хэн байгааб?
(Н. И. Лобачевский)
35.Доржын диссертаци сооһоо айл гэр болохо залуушуул түрэ хуримайнгаа үдэр юундэ мүргэдэг гэжэ ойлгогдоноб?
(Галда)
36.Актова заал соо Доржын диссертацияа хамгаалхада, бултанһаа ехээр хэн шүүмжэлээб?
(В. И. Ланг)
37.Доржо монголшуудай ёһо заншал, харын шажан тухай бэшэхэдээ, ямар мэргэжэлтэй эрдэмтэн гэжэ элирнэб?
(Ориенталист)

гаршаг