БУРЯАДАЙ ҺУРАЛСАЛАЙ БОЛОН ЭРДЭМ УХААНАЙ МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКЫН ХҮТЭЛБЭРИИН БА ЭРДЭМ ҺУРАЛСАЛАЙ
ХҮДЭЛМЭРИЛЭГШЭДЭЙ ИНСТИТУТ

БУРЯАД ХЭЛЭ БА УРАН ЗОХЁОЛОЙ ЛАБОРАТОРИ

 

ОЛИМПИАДА-2010
БУРЯАД УРАН ЗОХЁОЛ

9-11 КЛАССУУД

Автор
Х. Г. Цыденова, РИКУиО–гой ахалагша багша

Рецензентнүүд: С. Ж. Мархаева, к. филол. н., методист РИКУиО
Я. Ц. Ивахинова, Буряад Республикын габьяата багша

Энэ ном соо 2009-2010 онуудта буряад уран зохёолоор аймагай болон республикын һурагшадай дунда үнгэргэгдэһэн олимпиадын даабаринууд, тэдэнэй зарим найруулганууд уншагшадай анхаралда дурадхагдана. Туд ажал мүнөө үеын багшанарай абьяастай, бэлигтэй һурагшадтай хүдэлмэридэ туһа болохо гэжэ найдагдана.

Юрэнхы дунда һургуулинуудта заадаг буряад хэлэ, литературын багшанарта, университедэй, колледжын оюутадта болон бэлигтэй һурагшадта зорюулагдана.


гаршаг