Асуудалнуудта харюунууд

9 класс
I тур
1-дэхи даабари:
а) Х. Намсараев «Үүрэй толон»;
б) Ц. Дон «Хиртэһэн һара»;
в) Б. Мунгонов «Хара һалхин»;
г) Ц. Галанов «Хүгжэм».
2-дохи даабари:
1. а) Ч. Цыдендамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо», Мархансай.
б) (Ж. Тумунов «Талын бүргэд») Буруу.
2. а) 1915 он.
б)1889 он, Хэжэнгын аймагай Дээдэ-Хэжэнгэ нютаг
в) Д-Д. Заяев
г) Эдэниие нэрлэжэ боломоор:
Б. Барадин, Х. Намсараев, Ц. Галсанов, Д. Дашанимаев, Ц. Дондубон, С. Туяа, Д.-Р. Намжилон, Ч.-Л. Базарон, Б. Базарон, Б. Абидуев, А. Шадаев Д. Мадасон г. м.
д) Эдэниие нэрлэжэ боломоор:
Х. Намсараев «Үүрэй толон», Ч. Цыдендамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо», «Түрэл нютагһаа холо», Б. Мунгонов «Харьялан урдаа Хёлгомнай», Д. Батожабай «Төөригдэһэн хуби заяан», Ц-Ж. Жимбиев «Гал могой жэл», Ж. Балданжабон «Сэнхир хаданууд», г. м.
е) Ц. Шагжин «Будамшуу» – комеди
3-дахи даабари: Э-Х. Галшиевай «Бэлиг–үүн толи» гэһэн зохёол субашид жанраар бэшэгдэнхэй.
Творческо секци: 2. Харюу: Ринчен Номтоев

10 класс

I тур
1-дэхи даабари:
а) Ц. Галанов «Саран хүхы»;
б) Ц. Дон «Брынзын санха»;
в) Б. Б. Барадин «Сэнгэ баабай»;
г) Х. Намсараев «Үүрэй толон».
2-дохи даабари
1. а) «Бальжан хатан» Бальжан хатан; б) Ломбо «Мүнхэ ногоон хасуури»; в) Д. Хилтухин «Солдадай ном»; г) Х. Намсараев «Үүрэй толон».
2. а) Эдэниие нэрлэжэ боломоор: Д. Банзаров, М. Н. Хангалов, Г. Ц. Цыбиков, Б. Радбанов, Ц. Жамцарано, С. П. Балдаев, Р. Номтоев, Б–Д. Очиров болон бусад;
Б) а) Ц. Дон «Хиртэһэн һара» (1932); б) Х. Намсараев «Цыремпил» (1935 он); в) Ц. Дон «Брынзын санха» (1935); г) Х. Намсараев «Тайшаагай ташуур» (1943); д) Ч. Цыдендамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо» (1953); е) Ж. Балданжабон «Сэнхир хаданууд» (1965).
В) 85 жэл;
Г) 1240 он.
Д) «Оюун түлхюур», С. Б. Гунгаажалцан «Сайн үгэтэ эрдэниин сан субашидһаа», Р. Номтоев «Аршаанай дуһал» г. м.
Е) А. Ангархаев.
3-дахи даабари: Р. Номтоевай «Аршаанай дуһал» гэһэн зохёол тайлбари зохёолой жанраар бэшэгдээтэй.

11 класс

I тур
1-дэхи даабари
1. а) Ц–Д. Д. Дондокова «Шулуунууд дуулана»;
б) Н. Г. Дамдинов «Декабристын бэһэлиг»;
в) Л. Д. Тапхаев «Ёохор»;
2-дохи даабари:
1). а) Х. Намсараев «Үүрэй толон», Цыремпил;
б) Ч. Цыдендамбаев «Буряад басаган», Жаргалма;
в) Ч. Цыдендамбаев «Түрэл нютагһаа холо», Доржо;
г) Ж. Б. Балданжабон «Сэнхир хаданууд», Даржаа үбгэн.
2) а) Цырен Шагжин «Будамшуу»; б) Ц. Шагжин «Түрүүшын жэл»;
в) Х. Намсараев «Тайшаагай ташуур»; г) Цырен Шагжин «Будамшуу»;
д) Ч-Лх. Базарон «Хаарташан»; е) Х. Намсараев «Тайшаагай ташуур»;
ж) И. В. Барлуков «Архиин зэмэ»; з) Цырен Шагжин «Будамшуу.

3-дахи даабари: Һургаалай жанр.

11 класс. Зохёохы секциин сэгнэлтэнүүд:

  1. Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ара талада эхэнэрнүүдэй харуулһан баатаршалга тухай хөөрөө өөһэдөө үргэлжэлүүлэгты…

(Н. Б. Галданов «Дүрбэн балта») — (10 балл).

  1. Эндэ үгтэһэн үгэнүүдые хэрэглэн, үбэл тухай шүлэг бэшэгты. (10 балл).
  2. Ородой суута поэт А. С. Пушкинай «Няне» гэһэн шүлэгые буряад хэлэндэ оршуулжа туршагты. (10 балл).
  3. Танай ажабайдалда гү, али үгы һаа һургуулидатнай болоһон энеэдэтэй ушар тухай багахан зураглал (сценкэ) бэшэжэ туршагты. (10 балл).
  4. Доро үгтэһэн темэнүүдэй нэгые шэлэн, эссе бэшэгты. (10 балл).

гаршаг