Олимпиадада хабаадагшадай ажал сэгнэхэ эрилтэнүүд
Ажаглалта

  1. Һайн, муу сэгнэлтэдэ ажалай объём нүлөөлнэгүй.
  2. Зүб бэшэлгэ (грамотность) сэгнэгдэнэгүй, харин хараада абтана.
  3. Ажал прозоор бэшэгдэнэ.

I тур – 50 балл

1-дэхи даабари:
1) уран зохёолой нэрэ, тэрэнэй авторые пейзажаарнь тодорхойлолго. – 12 балл (Даабари бүхэн – 4 балл);
2-дохи даабари:
1) уран зохёолой текст мэдэсэ. Доро үгтэһэн цитатанууд соо уран зохёолой персонаж тухай хэлэгдэнэ. Геройн нэрэ таагты – 12 балл (Даабари бүхэн – 4 балл)
2) уран зохёолой түүхээр болон теорёор асуудалнуудта харюу — 24 балл (даабари – 4 балл).
3-дахи даабари: уран зохёолой жанр тодорхойлолго — 2 балл.

II тур – 50 балл

1-дэхи даабари: уран шүлэгэй текст шүүмжэлэлгэ – 20 балл.

1. Шүлэглэмэл зохёолой анализ хэхэ шадабари: шүлэгэй образно ряд, фонетическэ онсо шэнжэ болон бусад.
2. Поэдэй шүлэгые уран һайханайнь талаһаа онсо шэнжые илгаха шадабари.
3. Уянгата шүлэгэй гол бодол онсо һониноор тайлбарилга.

2-дохи даабари: уран зохёолой эпизод шүүмжэлэлгэ – 30 балл.
  1. Уран зохёолой текст гүнзэгыгөөр ойлгоһон байлга (тема, жанр, герой, композици, стиль, уран һайханай идей, авторай хараса (позици).

Литературна теориин болон уран зохёолой түүхын мэдээнүүдые мэдэсэ. Тэдэнээ жэшээ дээрэ жэншэдгүй хэрэглэлгэ. Фактическа материал һайнаар мэдээд, тэдэнээ жэшээ дээрэ хэрэглэлгэ.

  1. Уран зохёолой текст өөрсэ янзаар шэнжэлжэ, тайлбарилга. Тусхайта нюурай хадуун абаса болон тайлбарилга. (Индивидуальность восприятия и трактовки).

Олимпиадада хабаадагшын ажалай стиль: композициин талаһаа тааруу байлга; логико баримталалга, найруулгын хэлэлгын зүб бэшэлгэ.
Харюунууд зүб, дүүрэн байлга.


гаршаг