АСУУДАЛНУУДТА ХАРЮУНУУД

Буряад уран зохёол, уран зохёол шэнжэлгын секци, X класс, I шата
I-дэхи даабари:
а) Ч. Цыдендамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо»;
б) Матвей Осодоев «Ууган хүбүүн»;
в) А. Ангархаев «Мүнхэ ногоон хасуури»;
г) Ц. Дон «Брынзын санха».
II-дохи даабари:
1. а, в, г) Х. Намсараев «Үүрэй толон», Ямаахан хүгшэн;
б) Х. Намсараев «Үүрэй толон», Дари хүгшэн – буруу.
2. а) 9 һалаатай; б) Түгэлдэр Тобоев «Хориин болон Агын буряадуудай урда сагай түүхэ», Вандан Юмсунов «Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад зоной түүхэ», Шираб-Нимбу Хобитуев «Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад зоной түүхэ», Дамби-Жалсан Ломбоцыренов «Сэлэнгын монгол-буряадуудай түүхэ», Сайнцак Юмов «Сэлэнгын монгол-буряадууд тухай түүхэ бэшэг. 1887 он», Цэдэбжаб Сахаров «Баргажанай буряадай түүхэ бэшэг», Цэжэб Цэрэнов «Баргажанай буряад зоной түүхын тобшо бэшэг» болон бусад.
б) 1 – б; 2 — а; 3 – г; 4 – в; 5 – е; 6 –д; 7 – з; 8 – ж.
г) Ч-Л. Базарон, Б. Барадин, С. П. Балдаев, С. Туяа, Д. Дашанимаев, Ц. Дондубон болон бусад;
д) Ц. Номтоев, Ж. Тумунов, Б. Базарон Д. Батожабай, Ц-Д. Дамдинжапов, Д. Хилтухин, А. Бальбуров, Ж. Балданжабон болон бусад;
е) В. Д. Жапов.
3 даабари: басня

Зохёохы секци, 10 класс
1. Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ дайн тухай һанамжа – 40 балл.
2. Шүлэг зохёолго – 40 балл
3. Үбэл тухай зураглал – 20 балл

Буряад уран зохёол,  уран зохёол шэнжэлгын секци, XI класс
I шата. I-дэхи даабари:
а) Ч. Цыдендамбаев «Буряад басаган»;
б) Д. Эрдынеев «Ехэ уг»;
в) А. Ангархаев «Мүнхэ ногоон хасуури»;
г) Х. Намсараев «Тайшаагай ташуур».
II-дохи даабари: 1. а, б, г – Д. Батожабай «Төөригдэһэн хуби заяан», Жалма. д – Х. Намсараев «Үүрэй толон», Должод – буруу.
2. а) Оньһон хошоо үгэнүүд, таабаринууд;
б) Субашид, тайлбари-зохёол, угай бэшэгүүд, замай бэшэгүүд болон бусад;
в) 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – д; 5 – г.
г) М. Р. Чойбонов;
д) Валерий Инкижинов;
е) «Гэсэр» болон «Мэргэн» гэһэн аман зохёолой геройнуудта хүшөөнүүд табяатай.
3. Тайлбари-зохёол

11 класс, уран зохёол шэнжэлгын секци
1. Дайн тухай багахан найруулга-бодомжолго – 40 б.
2. «Аба эжы хоёройнгоо алтан ашыень харюулдагһайб…» – 40 б.
3. Үбэл тухай зураглал – 20 б.


гаршаг