Оролто үгэ

Тус номые хэрэглэхэ тухай

Эхэ хэлэн» гэһэн хуби тухай

Буряад хэлэнэй тобшолуурай драйвер хэрэглэхэ тухай

Һураха бэшэгэй бүтэсэ

Номые бүтээгшэд

Шэнэ үгэнүүд

Хэрэглэһэн ном зохёол

Буряад хэлэнэй сахим ном (2.0 Хубилбари)

(С) Буряад Республикын һуралсалай болон эрдэм ухаанай министерство, 2009-2018. (www.edu03.ru)

(С) "Сансар" ХХК, 2009-2018. E-mail: exexelen@gmail.com

Бүхы эрхэнүүд хамагаалагдаһан.


Электронный учебник бурятского языка (Версия 2.0)

(С) Министерство образования и науки Республики Бурятия, 2009-2018. (www.edu03.ru)

(С) ООО "Сансар", 2009-2018. E-mail: exexelen@gmail.com

Все права защищены.