БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ НОМОЙ БҮТЭСЭ

ҺУРАХА БЭШЭГ

 • ФОНЕТИКЭ

  • Теория/упражнения/контрольные упражнения:

   • 1 Фонетикэ тухай ойлгосо

   • 1.1 Хэлэн тухай ойлгосо. Фонетикэ тухай ойлгосо

   • 1.2 Хэлэлгын мүсэнүүд

   • 1.3 Хэлэлгын абяанууд

   • 1.4 Графика

   • 1.4.1 Графика

   • 1.4.2 Үзэгүүд. Буряад алфавит

   • 1.4.3 Ехэ үзэгүүд

   • 2 Аялганууд

   • 2.1 Аялганууд тухай ойлгосо

   • 2.2 Аялганай илгарал

   • 2.3 Йотированна аялганууд

   • 2.4 Аялгануудай тааралдал, һубарил, нугарал

   • 2.4.1 Аялгануудай тааралдал

   • 2.4.2 Аялгануудай һубарил

   • 2.4.3 Аялгануудай нугарал

   • 3 Хашалганууд

   • 3.1 Хашалганууд тухай ойлгосо

   • 3.2 Хашалганай илгарал

   • 3.3 Хатуу болон зөөлэн хашалганууд

   • 4 Орфографи

   • 4.1 Орфографи тухай ойлгосо

   • 4.2 Аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.2.1 Ээ-эй аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.2.2 Уй,үй аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.2.3 Өө-ээ аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.2.4 Ии-ы аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.2.5 Э-и аялгануудай зүб бэшэлгэ

   • 4.3 Абтаһан үгэнүүдэй зүб бэшэлгэ

   • 4.3.1 Абтаһан үгэнүүдэй зүб бэшэлгэ

   • 4.3.2 Буряадаар бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүд. Ородоор бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүд

   • 4.3.3 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй сохилтотой аялгание буряадшалжа бэшэхэ

   • 4.3.3.1 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй сохилтогүй аялганиие буряадшалжа бэшэхэ

   • 4.3.3.2 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй сохилтотой аялганиие буряадшалжа бэшэхэ

   • 4.4 Илгаһан Ь, Ъ тэмдэгүүд. Үгын үе. Үгэ таһалжа бэшэхэ

   • 4.5 Шалгалтын асуудалнууд

   • 5 Орфоэпи

   • 5.1 Түргэн аялгануудые үгүүлэлгэ, удаан аялгануудые үгүүлэлгэ

   • 5.2 Дифтонгнуудые үгүүлэлгэ

   • 5.3 Хашалган абяануудые үгүүлэлгэ

   • 6 Фонетическэ шүүлбэриин гурим (транскрипци)

   • 7 Шалгалтын асуудалнууд

  • Диктанты

  • Грамматические таблицы

   • 1 Хэлэлгын абяанүүд

   • 1.1 Аялганууд

   • 1.1.1 Аялгануудай илгаа

   • 1.1.2 Аялгануудые зүб бэшэхэ дүримүүд

   • 1.1.3 Аялганай тааралдал, һубарил, нугарал

   • 1.1.4 Ээ – эй аялгануудые зүб бэшэлгэ

   • 1.2 Хашалганууд

   • 2 Орфографи

   • 2.1 Абтаһан үгэнүүдые зүб бэшэлгэ

   • 2.2 Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялганиие буряадшалжа бэшэлгэ

   • 2.3 Илгаһан ъ ба ь зүб бэшэлгэ

   • 2.4 Аялгануудые зүб бэшэлгэ


 • ЛЕКСИКЭ

  • Теория/упражнения/контрольные упражнения:

   • 1 Лексикэ тухай ойлгосо

   • 2 Үгын удха

   • 2.1 Үгын удха.Үгын лексическэ болон грамматическа удха. Ганса болон олон удхата үгэнүүд

   • 2.2 Сэхэ болон шэлжэһэн удхатай үгэнүүд

   • 2.3 Омонимууд

   • 2.4 Синонимууд

   • 2.5 Антонимууд

   • 2.6 Шалгалтын асуудалнууд

   • 3 Буряад үгэнүүдэй уг гарбалаараа илгарал

   • 3.1 Үндэһэн буряад үгэнүүд. Абтаһан үгэнүүд

   • 3.2 Хуушарһан үгэнүүд

   • 3.3 Шэнэ үгэнүүд

   • 3.4 Нэмэмэл үгэнүүд

   • 4 Буряад үгэнүүдэй хэрэглэлгээрээ илгарал

   • 4.1 Ниитэ хэрэглэлгын үгэнүүд

   • 4.2 Нютаг үгэнүүд

   • 4.3 Мэргэжэлтэдэй үгэнүүд

   • 5 Фразеологи

   • 6 Үгын лексическэ шүүлбэри

  • Диктанты

  • Грамматические таблицы

   • 1 Уг гарбалаараа илгарал

   • 2 Удхаараа илгарал

   • 3 Хэрэглэлгээрээ илгарал

   • 4 Фразеологизмууд


 • МОРФОЛОГИ

  • Теория/упражнения/контрольные упражнения:

   • 1 Морфологи

   • 1.1 Морфологи тухай ойлгосо

   • 1.2 Хэлэлгын хубинуудай зохилдол болон найралдал

   • 1.3 Морфетикэ

   • 1.3.1 Үгын бүридэл

   • 1.3.2 Үгын үндэһэн

   • 1.3.3 Үгын һуури

   • 1.3.4 Үгэ гаргадаг залгабаринууд

   • 1.3.5 Үгэ хубилгадаг залгалтанууд

   • 2 Юумэнэй нэрэ

   • 2.1 Юумэнэй нэрэ тухай ойлгосо

   • 2.2 Хүниие болон хүнһөө бэшэ юумые тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд

   • 2.3 Тусхайта болон жиирэй юумэнэй нэрэнүүд

   • 2.4 Юумэнэй нэрын гаралга. Юумэнэй нэрын залгабаринуудай хүсөөр гаргалга

   • 2.5 Юумэнэй нэрын нэгэнэй болон олоной тоо

   • 2.6 Юумэнэй нэрын зохилдол. Юумэнэй нэрын падеждэ зохилдолой жэшээнүүд. Падежэй залгалтануудай зүб бэшэлгэ

   • 2.6.1 Юумэнэй нэрын зохилдол. Юумэнэй нэрын падеждэ зохилдолой жэшээнүүд. Падежэй залгалтануудай зүб бэшэлгэ

   • 2.6.2 Хамаанай болон зүгэй падежнүүд

   • 2.6.3 Үйлын болон зэбсэгэй падежнүүд

   • 2.6.4 Хамтын болон гаралай падежнүүд

   • 2.7 Юумэнэй нэрын нюурта болон өөртэ хамаадал

   • 2.7.1 Нюурта хамаадал. Нюурта хамаадалай залгалтанууд. Нюурта хамаадалай залгалтануудай зүб бэшэлгэ

   • 2.7.2 Өөртэ хамаадал. Өөртэ хамаадалай залгатануудай зүб бэшэлгэ

   • 2.7.3 –ээ болон –эй залгатануудай зүб бэшэлгэ

   • 2.8 Юумэнэй нэрын хэрэглэлгэ

   • 2.9 Юумэнэй нэрын морфологическа шүүлбэри

   • 2.10 Шалгалтын асуудалнууд

   • 3 Тэмдэгэй нэрэ

   • 3.1 Тэмдэгэй нэрэ тухай ойлгосо

   • 3.2 Анхан болон гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд. Тэмдэгэй нэрын залгабаринуудые зүб бэшэлгэ

   • 3.3 Шанарта болон бүридэлтэ тэмдэгэй нэрэнүүд

   • 3.4 Тэмдэгэй нэрын сасуулгын зэргэнүүд

   • 3.5 Тэмдэгэй нэрын тоо, зохилдол болон хамаадал

   • 3.5.1 Тэмдэгэй нэрын тоо

   • 3.5.2 Тэмдэгэй нэрын зохилдол

   • 3.5.3 Тэмдэгэй нэрын нюурта ба өөртэ хамаадал

   • 3.6 Тэмдэгэй нэрын хэрэглэлгэ

   • 3.7 Тэмдэгэй нэрын морфологическа шүүлбэри

   • 3.8 Шалгалтын асуудалнууд

   • 4 Тоогой нэрэ

   • 4.1 Тоогой нэрэ тухай ойлгосо

   • 4.2 Тоогой нэрын гаралга

   • 4.3 Тоогой нэрын илгарал

   • 4.4 Тоолоһон тоогой нэрын һүүлэй –н хашалганиие зүб бэшэлгэ

   • 4.5 Тоогой нэрын тоо, зохилдол

   • 4.6 Тоогой нэрын хамаадал

   • 4.7 Тоогой нэрын хэрэглэлгэ

   • 4.8 Тоогой нэрын морфологическа шүүлбэри

   • 4.9 Шалгалтын асуудалнууд

   • 5 Түлөөнэй нэрэ

   • 5.1 Түлөөнэй нэрэ тухай ойлгосо

   • 5.2 Түлөөнэй нэрын илгарал

   • 5.3 Түлөөнэй нэрын олоной тоо

   • 5.4 Түлөөнэй нэрын зохилдол

   • 5.4.1 Нюурай түлөөнэй нэрын зохилдолой хүсэнэг

   • 5.4.2 Зааһан түлөөнэй нэрын зохилдолой хүсэнэг

   • 5.5 Түлөөнэй нэрын хамаадал

   • 5.6 Түлөөнэй нэрын хэрэглэлгэ

   • 5.7 Түлөөнэй нэрын морфологическа шүүлбэри

   • 5.8 Шалгалтын асуудалнууд

   • 6 Үйлэ үгэ

   • 6.1 Үйлэ үгэ тухай ойлгосо. Үйлэ үгын һуури

   • 6.2 Үйлэ үгын гаралга

   • 6.3 Үйлэ үгын түлэбүүд

   • 6.3.1 Үйлэ үгын түлэбүүд

   • 6.3.2 Мэдүүлһэн түлэб

   • 6.3.3 Хандаһан түлэб

   • 6.3.4 Причастна түлэб

   • 6.3.4.1 Причастна түлэб

   • 6.3.4.2 Причастинуудай зохилдол

   • 6.3.4.3 Причастинуудай хамаадал

   • 6.3.5 Деепричастна түлэб

   • 6.3.5.1 Деепричастна түлэб

   • 6.3.5.2 Деепричастинуудай нюурта болон өөртэ хамаадал

   • 6.4 Үйлэ үгын хэрэглэлгэ

   • 6.5 Үйлэ үгын морфологическа шүүлбэри

   • 6.6 Шалгалтын асуудалнууд

   • 7 Дайбар үгэ

   • 7.1 Дайбар үгэ тухай ойлгосо

   • 7.2 Анхан болон гараһан дайбар үгэнүүд

   • 7.3 Дайбар үгын илгарал. Дайбар үгэ дахуул үгэ хоёрой илгаа

   • 7.4 Дайбар үгын зохилдол, хамаадал

   • 7.5 Дайбар үгын хэрэглэлгэ

   • 7.6 Дайбар үгын морфологическа шүүлбэри

   • 7.7 Шалгалтын асуудалнууд

   • 8 Дахуул үгэ

   • 8.1 Дахуул үгэ тухай ойлгосо

   • 8.2 Анхан болон гараһан дахуул үгэнүүд

   • 8.3 Дахуул үгын удхаараа илгарал

   • 8.4 Дахуул үгын залгалтануудые абалга

   • 9 Холболто үгэ

   • 9.1 Холболто үгэ тухай ойлгосо

   • 9.2 Анхан болон гараһан холболто үгэнүүд. Юрын болон бүридэмэл холболто үгэнүүд. Холболто үгын хэрэглэлгээрээ илгарал

   • 10 Зүйр үгэ

   • 10.1 Зүйр үгэ тухай ойлгосо

   • 10.2 Зүйр үгын гаралга. Зүйр үгын илгарал

   • 10.3 Зүйр үгын зүб бэшэлгэ

   • 10.4 Шалгалтын асуудалнууд

   • 11 Аянгалһан үгэ

   • 11.1 Аянгалһан үгэ тухай ойлгосо. Анхан болон гараһан аянгалһан үгэнүүд. Аянгалһан үгын удха болон хэрэглэлгээрээ илгарал. Аянгалһан үгэдэ сэглэлтын тэмдэгүүдые табилга

  • Диктанты

  • Грамматические таблицы

   • 1 Морфетикэ

   • 2 Хэлэлгын хубинууд

   • 2.1 Бэеэ дааһан хэлэлгын хубинууд

   • 2.1.1 Юумэнэй нэрэ

   • 2.1.2 Тэмдэгэй нэрэ

   • 2.1.3 Тоогой нэрэ

   • 2.1.3.1 Тоогой нэрэ зүб бэшэлгэ

   • 2.1.4 Түлөөнэй нэрэ

   • 2.1.5 Үйлэ үгэ

   • 2.1.6 Дайбар үгэ

   • 2.2 Туһалагша хэлэлгын хубинууд

   • 2.2.1 Дахуул үгэнүүд

   • 2.2.2 Холболто үгэнүүд

   • 2.2.3 Зүйр үгэнүүд

   • 2.3 Тусхай хэлэлгын хуби

   • 2.3.1 Аянгалһан үгэ


 • СИНТАКСИС

  • Теория/упражнения/контрольные упражнения:

   • 1 Синтаксис тухай ойлгосо. Үгэ

   • 2 Холбуулал

   • 2.1 Холбуулал тухай ойлгосо. Холбуулалай байгуулга

   • 2.2 Холбуулалнуудай илгарал

   • 2.3 Холбуулалай шүүлбэри

   • 3 Дахуулал

   • 3.1 Дахуулал тухай ойлгосо

   • 3.2 Дахуулалнуудай байгуулга

   • 3.3 Дахуулалнуудай илгарал

   • 3.4 Дахуулалнуудай бодолго тайлбарилга. Дахуулалнуудай шүүлбэри хэхэ

   • 4 Мэдүүлэл

   • 4.1 Мэдүүлэл тухай ойлгосо

   • 4.2 Мэдүүлэлнүүдэй зорилгоороо болон үгүүлбэреэрээ илгарал

   • 4.3 Мэдүүлэлнүүдэй байгуулгаараа илгарал. Юрын болон орёо мэдүүлэлнүүд

   • 5 Юрын мэдүүлэл

   • 5.1 Юрын мэдүүлэл тухай ойлгосо

   • 5.2 Мэдүүлэлэй шухала гэшүүдые хэрэглэлгэ

   • 5.3 Мэдүүлэлэй юрын гэшүүдые хэрэглэлгэ

   • 5.3.1 Элирхэйлэгшэ

   • 5.3.2 Нэмэлтэ

   • 5.3.3 Ушарлагша

   • 5.3.4 Мэдүүлэлэй гэшүүдэй шүүлбэри

   • 5.4 Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд

   • 5.4.1 Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд тухай ойлгосо

   • 5.4.2 Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүдэй шүүлбэри

   • 5.5 Мэдүүлэлэй тододхоһон гэшүүд

   • 5.6 Мэдүүлэлэй гэшүүн болодоггүй үгэнүүд

   • 5.7 Юрын мэдүүлэлэй шүүлбэри

   • 6 Орёо мэдүүлэл

   • 6.1 Орёо мэдүүлэл тухай ойлгосо

   • 6.2 Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл

   • 6.3 Дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 6.3.1 Дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 6.3.2 Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 6.3.3 Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 6.3.4 Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 6.4 Холболтогүй орёо мэдүүлэл

   • 6.5 Холболтотой болон холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүдые дабтаха шалгалтын асуудалнууд

   • 7 Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ

   • 8 Найруулал, тэрэнэй байгуулга болон илгарал

   • 9 Хэрэг хүтэлбэри

  • Диктанты

  • Грамматические таблицы

   • 1 Холбуулал

   • 1.1 Холбуулал шүүлбэрилхэ хүсэнэг

   • 2 Дахуулал

   • 3 Мэдүүлэл

   • 3.1 Юрын мэдүүлэл

   • 3.1.1 Юрын мэдүүлэл шүүлбэрилхэ хүсэнэг

   • 3.2 Орёо мэдүүлэл

   • 3.2.1 Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл

   • 3.2.2 Дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 3.2.2.1 Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 3.2.2.2 Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 3.2.2.3 Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл

   • 3.2.3 Холболтогүй орёо мэдүүлэл

   • 3.3 Мэдүүлэлэй гэшүүд

   • 3.3.1 Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд

   • 3.3.1.1 Нэрлүүлэгшэ

   • 3.3.1.2 Хэлэгшэ

   • 3.3.2 Мэдүүлэлэй

   • 3.3.2.1 Ушарлагша

   • 3.3.2.2 Нэмэлтэ

   • 3.3.2.3 Элирхэйлэгшэ

   • 3.3.3 Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд

   • 3.3.4 Мэдүүлэлэй тододхоһон гэшүүд

   • 3.3.5 Мэдүүлэлэй гэшүүн болодоггүй үгэнүүд

   • 4 Сэхэ хэлэлгэ

   • 5 Найруулал


БУРЯАД ЮРТЭМСЭ

БУРЯАД АРАД

 • МИНИИ НЭРЭ – БУРЯАД-МОНГОЛ

  • БИ БУРЯАД-МОНГОЛ ХҮН ГЭЭШЭБ!

  • БУРЯАД-МОНГОЛШУУД БҮГЭДЭ НИИТЫН ЮРТЭМСЭДЭ

  • БУРЯАД ХҮНЭЙ ЁҺО ГУРИМ ТУХАЙ

  • ХҮНЭЙ АБАРИ ЗАН ТУХАЙ

  • ХҮНЭЙ НАҺАН

   • НАҺАНАЙ ШАТАНУУД ТУХАЙ БОДОЛНУУД

   • ГЭР БҮЛЫН САХИХА ЁҺОЛОЛНУУД

   • ГЭР БҮЛЫН ХҮМҮҮЖЭЛ

   • НАҺАНАЙ ТАБИСУУР

  • ҮХИБҮҮН НАҺАНАЙ ЮРТЭМСЭ

   • ЭХЭНЭРНҮҮДЭЙ НАРАЙЛАЛГАН. ТООНТО

   • ЭХЫН УМАЙ СОО

   • ҺАМГА ТҮРҮҮЛГЭ БА ХҮЙҺЭ ХҮНДЭЛГЭ

   • ТООНТО ТАЙЛГА ТУХАЙ

   • ТООНТО ТАЙЛГАНАЙ ҺАЙНДЭР

   • ҮЛГЫ

   • ҮЛГЫДЭ ОРУУЛГА

   • ҮХИБҮҮ ҮЛГЫДЭ ОРУУЛГА ТУХАЙ

   • НАРАЙ ҮХИБҮҮ АЖАЛЛАЛГА

   • НОРОДОГГҮЙ ХУУРАЙ ҺУУРИ

   • ҮҺЭ ХАЙШАЛААН

   • ЭХЫН ҺҮӨӨР ТЭНЖЭЭЛГЭ ТУХАЙ

   • ҮХИБҮҮ ҮРГЭЖЭ АБАЛГА

   • ҮХИБҮҮДЫЕ ҮРГЭЖЭ АБАХА ЁҺО

   • НАРИЛАН САХИХА ЁҺО

  • ХҮМҮҮЖҮҮЛГЫН ХҮСЭН

   • ҮХИБҮҮНЭЙ БАГЫН ҺУРГААЛ

   • ҺУРГААЛАЙ ҮРЭ

   • ЭДЕЭЛЭЛГЫН ГУРИМ

   • БУРЯАД ЁҺО ЗАНШАЛААР ХҮМҮҮЖҮҮЛГЭ

   • БАГШЫН БОДОЛНУУД

  • ДАБТАН ХАДУУЯ!

   • ЭХЭ ЭСЭГЫН ҺУРГААЛ

   • СЭНТЭЙ ҺУРГААЛНУУД

   • АРАДАЙМНАЙ ЗАНШАЛ

   • АМАН ЗОХЁОЛОЙ ХҮМҮҮЖҮҮЛХЫ УДХА

  • ЭЛИНСЭГЭЙМНАЙ ЗАХЯА ЗААБАРИНУУД


 • ТҮҮХЫН ХУУДАҺАНҺАА

  • ХОРИИН АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЫН УГ ИЗАГУУРАЙ ТУУЖА. В. ЮМСУНОВ

   • УРИД ХЭЛЭГДЭХЭ ҮГЭ

   • ОРОЛТО ҮГЭ

   • ХААНАҺАА ЭХИ АБАЖА, МҮНӨӨ ХҮРЭТЭР ҮНЭРЖЭЖЭ ЕРЭҺЭН ТУХАЙНЬ

   • ШАЖАН МҮРГЭЛ ТУХАЙ

   • БӨӨГЭЙ МҮРГЭЛ ТУХАЙ

   • АНХАНҺАА ХОЙШО ЯМАР ЗАХИРГААТАЙ БАЙҺАН ТУХАЙ

   • ЗАХИРХА ТУШААЛТАЙ НЮУРНУУД ТУХАЙ

   • АЛТАН ТУГУУДАЙ ҮРШӨӨГДЭҺЭН ТУХАЙ

   • ГАЗАР НЮТАГУУДЫЕ ЭЗЭЛЖЭ ҺУУХА ЭРХЭ ТУХАЙ

   • ЗАН АБАРИ ТУХАЙНЬ

   • ЯАЖА АМИДАРДАГ ТУХАЙНЬ

   • БЭЕЫНГЭЭ ЭЛҮҮРЫЕ ЯАЖА ХИМГАДАН САХИДАГ БАЙҺАН ТУХАЙНЬ

   • ХААН ОРОНОЙ АША ТУҺАДА ЯМАР АЛБАТА ХҮДЭЛМЭРИ ХЭДЭГ ТУХАЙНЬ

   • АГЫН ЗОНОЙ ЯАЖА ТАҺАРҺАН ТУХАЙ

   • ҮГЫН ТАЙЛБАРИ

  • ХОРИИН БА АГЫН БУРЯАДУУДАЙ УРДА САГАЙ ТҮҮХЭ

  • ХОРИИН ТАЙШААНАР

   • ХОРИИН ТАЙШААНАР

   • ТУРААХИИН БАДАН

   • БОЛТИРОГОЙ ШОДО

   • РИНЦЭНЭЙ ДАМБА-ДУГАР

   • ШОЙЖОД ХАТАН БОЛОН БУСАД

   • ДЭМБЭЛЭЙ РИНЧИНДОРЖО

   • ЖЭГЖЭДЭЙ ТАРБА

   • ОЧИРОЙ БАДМА

   • АЮУШЫН ЦЭДЭНДОРЖО

   • ВАМБАЦЭРЭНЭЙ ЭРДЭНИ

   • ХОРИИН ҺҮҮЛШЫН ТАЙШАНАР

   • ХОРИИН ДҮҮМЫН ЭГЭЭЛ БАЯН ТАЙШАА

  • САРТУУЛ УГ ИЗАГУУРТАН

   • ТОБШО МЭДЭЭН

   • САРТУУЛ УГАЙ МЭДЭЭЖЭ ХҮНҮҮД

   • САРТУУЛАЙ ЮҺЭН ГОЛ


 • МОНГОЛ БЭШЭГ

  • МОНГОЛ БЭШЭГЭЙ ТҮҮХЭ

  • МОНГОЛ БЭШЭГЭЭР БЭШЭҺЭН НОМ ҺУДАР

  • МОНГОЛ БЭШЭГ БУРЯАД-МОНГОЛДО

  • МОНГОЛ БЭШЭГЭЙ “ОНСО” ШЭНЖЭНҮҮД

  • МОНГОЛ БЭШЭГ МҮНӨӨ ҮЕДЭ

  • НОМОЙ БЭЛГЭ ТЭМДЭГ

  • МОНГОЛ БЭШЭГ


 • УГ ГАРБАЛ

  • БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ АЖАҺУУДАГ ГАЗАР

  • УГ ИЗАГУУРАА УДХАЛАН ХӨӨРЭХЭДЭ...

  • “БУРЯАД” ГЭҺЭН НЭРЭ

  • УГАЙМНАЙ УДХА

  • БУРЯАДУУДАЙ УГ ГАРБАЛ ТУХАЙ

  • УРАГ ТҮРЭЛЭЙ ХОЛБОО

  • НАГАСАЯА НАГАСА ГЭЖЭ НЭРЛЭЕ!

  • УГАА ХҮНДЭЛЭЛГЭ

  • УГ ГАРБАЛАА МЭДЭЖЭ ЯБАЯ!

  • ОДО ЗАЯАМНАЙ ҮРГЭМЖЭТЭЙ БАЙГ ЛЭ!

  • ХОРИ БУРЯАДУУД

   • ХОРИ БУРЯАДАЙ ТУГ

   • ХОРИ БУРЯАДУУД ТУХАЙ

   • ГАЛЗУУД

   • ХУАСАЙ

   • ХҮБДҮҮД

   • ГУШАД

   • ШАРАЙД

   • ХАРГАНА

   • ХУДАЙ

   • БОДОНГУУД

   • ХАЛЬБАН

   • САГААНГУУД

   • БАТАНАЙ

  • БУЛГАД УГСААТАН

  • ЭХИРЭД УГСААТАН

  • ХОНГООДОР УГСААТАН

  • САРТУУЛ УГСААТАН

  • СОНГООЛ УГСААТАН

  • УГНАЙ ҮНЭР, БАЯН БОЛОНО

  • ТҮРЭЛ БА ТҮРЭЛНҮҮД


 • ДОМОГУУД

  • БУРЯАД-МОНГОЛОЙ УГ ГАРБАЛАЙ ДОМОГ

  • ХУН ШУБУУН ТУХАЙ ДОМОГ

  • ХУН ШУБУУНДА ШҮТЭДЭГ ЗАНШАЛ

  • АГЫН НАЙМАН ЭСЭГЫН ЯАЖА ТАҺАРҺАН ТУХАЙ

  • БУЛГАД, ЭХИРЭДҮҮДЭЙ ДОМОГУУДҺАА

  • БАЛЖАН ХАТАН

  • БАБЖА БАРАС БААТАР

  • БУРЯАДУУДАЙ ОРОД ГҮРЭНДЭ ХАМТАРҺАН ТУХАЙ

  • ШЭЛДЭЙ ЗАНГИ

  • ХОРИ БУРЯАДУУДАЙ НЭГЭДҮГЭЭР ПЁТР ХААНДА ОШОҺОН ТУХАЙ

  • ДОМОГТО ОРОҺОН ТҮРХЭЛ

   • ХОРИИН ДҮҮМЫН ЭГЭЭЛ БАЯН ТАЙШАА

   • БОДХУУЛТАҺАН ТАБАН АЗАРГА АДУУН

   • ТҮРХЭЛЭЙ ХУЖАР ТУХАЙ

   • ТҮБХИНЭҺЭН ТҮРХЭЛДЭ

   • АНГИИН ТЭМСЭЛЭЙ ДҮЛЭН СОО...

   • ДҮШЭН ТАБАН ЖЭЛЭЙ СААНА

   • АНХАНАЙ ХЭШЭГТЭЙ ДАЙДАДА

   • ТҮРХЭЛТЭЙ ХҮЙҺӨӨРӨӨ ХОЛБООТОЙ...

  • БАРХАН УУЛА


 • УЛАМЖАЛАЛТА АЖАЛ ҮЙЛЭ

  • АЖАЛАЙ ҺАЙНДЭРНҮҮД БА ЁҺОЛОЛНУУД

  • АЖАБАЙДАЛАЙ ТҮШЭГ — АЖАЛ

  • АРҺА ЭЛДЭЛГЭ

  • НООҺО СОХИЛГО, ҺЭЕЫ ДАРАЛГА

  • АЖАЛ, ХЭРЭГ ДЭМЖЭҺЭН ҮРЕЭЛЭЙ ҮГЭНҮҮД

  • АН АГНАХАДА ХЭЛЭХЭ ҮГЭНҮҮД

  • ЭРЫН ЮҺЭН ЭРДЭМ

   • АГНУУУРИ

   • БАРИЛДААН

   • ДАРХА ХЭЛГЭ

   • НАЙМАН ГҮРЛӨӨ

   • ҺЭЭР ШААХА

   • УРИЛДААНАЙ МОРИ УНАХА

   • УРЛАЛ

   • ШҮДЭР ТОМОХО

   • ЭБЭР НОМЫН ХҮБШЭ ТАТАХА

   • ЭРЫН ЮҺЭН ЭРДЭМ


 • БУРЯАД ЭДЕЭН

  • МОНГОЛ ТУУРГАТА АРАДУУДАЙ ЗАНШАЛТА ЭДЕЭ ХООЛ

  • Л. ЛИНХОВОИН ЗАНШАЛТА ХООЛ ТУХАЙ

  • САГААН ЭДЕЭН

  • САГААН ЭДЕЭН ТУХАЙ ҺАНАМЖА

  • АЙЛШАНИИЕ САГААН ЭДЕЭГЭЭР ХҮНДЭЛЭЛГЭ

  • ЗУТАН ҺАМАРАЛГА

  • ТӨӨЛЭЙ

  • ТӨӨЛЭЙГӨӨ ЯАЖА БЭЛДЭХЭ БА ТАБИХАБ

  • ХОНИ ГАРГАЛГА

  • ШАРУУҺА ГАРГАХА ГУРИМ

  • ХОНИН ТӨӨЛЭЙ БА ХҮНДЫН ТАБАГУУД

  • МЯХАН ТАБАГ

  • НЭРЭТЭ МЯХАН

  • БОРСО ГЭЭШЭ ЮУН БЭ?

  • МЯХАН ТАБАГТА ХАБААТАЙ НЭРЭНҮҮД

  • ЗАМБААГАЙ НЮУСА

  • СЭГЭЭ

  • ЭДЕЭ ХООЛ ТУХАЙ ШҮЛЭГҮҮД

   • ЭДЕЭ ХООЛ ТУХАЙ

   • ЗУТАРААН САЙ

   • ХОНИНОЙ ДОТОРООР ХЭГДЭҺЭН ЭДЕЭН

   • САГААН ЭДЕЭН ТУХАЙ

   • АЙРАГ ТУХАЙ ШҮЛЭГ


 • БУРЯАД ХУБСАҺАН

  • ОРОЛТО ҮГЭ

  • Л. ЛИНХОВОИН ХУБСАҺАН ТУХАЙ

  • ЭРЭШҮҮЛЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН

  • АГЫН БУРЯАД БҮҺЭТЭЙ ХҮНЭЙ ҮНДЭҺЭН ХУБСАҺАНАЙ НЭРЭНҮҮД

  • ЭХЭНЭРНҮҮДЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН

  • ЭХЭНЭРЭЙ ХУБСАҺА, ҮҺЭНЭЙ ХУБИЛАЛ

  • ХҮҮГЭДЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН

  • МАЛГАЙ

  • ДЭГЭЛЭЙ ТОБШО

  • ГУТАЛ

  • ЭХЭНЭРЭЙ ШЭМЭГ ЗҮҮДХЭЛНҮҮД

  • ЗҮҮДХЭЛ, ГОЁОЛТОНУУД

  • АРЫН ГУУ

  • ҮХИБҮҮДТЭ ХАНДАЛГА

  • БУРЯАД ХУБСАҺАН ТУХАЙ ЗОХЁОЛНУУД

   • БУРЯАД ХУБСАҺАНАЙ ҮЗЭСХЭЛЭНДЭ

   • БУРЯАД МАЛГАЙ

   • БУРЯАД ДЭГЭЛ

   • БУРЯАД УУЖА

   • БУРЯАД ГУТАЛ

   • БУРЯАД ЗҮҮДХЭЛ

   • БЭҺЭЛИГ ТУЙБА ХОЁР

   • БУРЯАД ХУБСАҺАНАЙ УДХА ТУХАЙ ДОМОГ

   • БУРЯАД ҺАМГАН ДЭГЭЛЭЙ ДОМОГ

  • МОНГОЛ АРАДУУДАЙ ЗАНШАЛТА ХУБСАҺАН

  • ЭРЭШҮҮЛЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • ЭХЭНЭРНҮҮДЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • ХҮҮГЭДЭЙ ХУБСАҺАН. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • ДЭГЭЛЭЙ ТОБШО. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


 • ҺЭЕЫ ГЭР

  • БУУСА, ГЭР БАЙДАЛ

  • УРДА САГАЙ ЭРХИМ БҮТЭЭЛ

  • ТҮҮХЫН БАРИМТАНУУД

  • УРДАНАЙ ГЭР БАЙРЫН ОНСО ШЭНЖЭ

  • СЭРГЭ ТУХАЙ

  • ҺЭЕЫ ГЭР ЯМАР ХУБИНУУДҺАА БҮРИДЭДЭГ БЭ?

  • ҺЭЕЫ ГЭРЭЙ ДОСОО ТАЛА

  • БУРЯАД ЗОНОЙ ЗЭР ЗЭМСЭГ

  • БУРЯАД-МОНГОЛ САГ

  • ҺЭЕЫ ГЭР СООХИ БАРААН

  • ГЭР СООХИ БАРААНАЙ ТОГТОМОЛ БАЙРА

  • МОДОН ҺЭЕЫ ГЭР. БАЛГААҺАН ГЭР

  • ГАЛ ГУЛАМТАЯА, ТҮРЭЛ НЮТАГАА ХҮНДЭЛЭЛГЭ

  • ГАЛ ТАХИЛГА БА ГАЛ ТУХАЙ

  • Б-М. ЗЫДРАБЫНАЙ ЗУРАГУУД. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • ГЭРЭЙ БАРААН. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


 • НЭРЭ

  • НЭРЭ ХҮНДЭЛХЭ ЁҺО

  • ҮХИБҮҮНДЭ НЭРЭ ҮГЭХЭ ЁҺО

  • НЭРЭ ҮГЭЛГЭ

  • БУРЯАД НЭРЭ ОБОГУУД

  • ТООНТО НЮУЛГА

  • ТООНТО ТАЙЛГА

  • МИЛААН

  • БУРЯАД ХҮНЭЙ НЭРЫН ТОЛИ


ЭХЭ НЮТАГ

 • БУРЯАД ОРОН

  • ТYYХЭҺЭЭ

   • АРХЕОЛОГУУДАЙ ШЭНЖЭЛГЭНYYДhЭЭ

   • ТYYХЫН ДУРАСХААЛТА ЗYЙЛНYYД ТУХАЙ

   • ШЭНЭ САГАЙ ШЭНЖЭЛГЫН ЭХИНДЭ

   • БУРЯАД ОРОНОЙ ТYYХЭhЭЭ

   • ЗҮБЛЭЛТЭ ЗАСАГАЙ YЕДЭ

  • БУРЯАД РЕСПУБЛИКА

   • БУРЯАД РЕСПУБЛИКА

   • РЕСПУБЛИКЫН ЗАСАГ ТҮРЫН БАЙГУУЛГА

   • ГАЗАР ДАЙДЫНЬ БАЙГУУЛАМЖА

   • БУРЯАДАЙ ДЭБИСХЭР ГАЗАРАЙ ХЭМЖЭЭНҮҮД

  • БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ҺҮЛДЭ ТЭМДЭГҮҮД

   • РЕСПУБЛИКЫН ГҮРЭНЭЙ ГЕРБ

   • РЕСПУБЛИКЫН ТУГ

   • РЕСПУБЛИКЫН ГИМН

  • БУРЯАД ОРОНОО МАГТАН ДУУЛАНАБДИ!

   • БУРЯАД ОРОН. Д. УЛЗЫТУЕВ

   • БУРЯАД ОРОМНАЙ. Н.ШАБАЕВ

   • БУРЯАД ОРОН. Д.ДАМБАЕВ

   • БУРЯАД-МОНГОЛ ОРОН. Б.БАТХҮҮ

   • БУРЯАД-МОНГОЛШУУД ГЭЭШЭБДИ. Д.БАЛЬЖИНИМАЕВ

   • МҮНХЭ БАЙХАНЬ БОЛТОГОЙ! Д.БАЛЬЖИНИМАЕВ

   • ТҮРЭЛ БУРЯАД ОРОМНИ. Н.ДАМДИНОВ

   • УРГЫ ҺАЙХАН БУРЯАДНИ. Д.ДАМБАЕВ

   • ЭНХЭРГЭН БУРЯАД ОРОМНИ. Б.БАТХҮҮ

   • БУРЯАД-МОНГОЛ АРАДАЙ СОЛО. Ц-Х. ДАРИБАЗАРОВА

   • БУРЯАД. Р.ЧОЙНОМ

   • БУРЯАД ХЭЛЭН. Д.УЛЗЫТУЕВ

   • АЯЛГАТА ҺАЙХАН БУРЯАД ХЭЛЭМНИ. Б.БАТХҮҮ

  • УЛААН-YДЭ ХОТО

   • НИИСЛЭЛ ХОТО

   • ХОТЫН ТҮҮХЭҺЭЭ

   • АЖАҮЙЛЭДБЭРИ

   • БАЙРЫН ГЭРНҮҮД, ХОТЫН АЖАХЫ

   • СОЁЛ, ҺУРАЛСАЛ

   • УЛААН-ҮДЭ – МАНАЙ НИИСЛЭЛ. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • БУРЯАДУУДАЙ ШҮТЭДЭГ ТЭНГЭРИНЭР

  • АРШААНУУД

   • АРШААНУУД TУХАЙ

   • АРШААНАЙ ГУРИМУУД

   • АЙМАГУУДАЙ АРШААНУУД

  • ЭХЭ БАЙГААЛИ

   • АШАГТА МАЛТАМАЛНУУД, ТЭРЭНИИЕ ҮЙЛЭДБЭРИЛГЭ

   • ЭХЭ БАЙГААЛИЯА ГАМНАЯ

   • АМИН ГОЛНАЙ АГУУ БАЙГААЛИТАЙ ХОЛБООТОЙ

   • БАЙГААЛИЯА ГАМНАХА ТУХАЙ

   • БАЙГААЛИ ХАМГААЛГА - МАНАЙ ЗОРИЛГО

   • ОЙ МОДОЁО, АН ГҮРӨӨЛӨӨ ГАМНАЖА ҺУРАЯЛ!

  • АРАДАЙ ТЭМДЭГЛЭЛНҮҮД

   • БАЙГААЛИИН БАЙДАЛ ТУХАЙ АЖАГЛАЛТАНУУД

   • БАЙГААЛИДА ХАНДАЛГЫН ЖЭШЭЭНҮҮД

   • АН АГНАХАДА ХЭЛЭХЭ ҮГЭНҮҮД

   • БАЙГААЛИИН ШЭНЖЭҺЭЭ

   • АМИТАНАЙ ШЭНЖЭҺЭЭ

  • УЛАРИЛ

   • БУРЯАД ОРОНОЙ УЛАРИЛ ТУХАЙ

   • Г. ЛЁНХОБОЕВ ҺАРА ЖЭЛЭЙНЬ УЛАРИЛ ТУХАЙ

   • БАЙГААЛИИЕ, САГАЙ УЛАРИЛЫЕ ШЭНЖЭЛЭЛГЭ

   • 12 ҺАРЫН УЛАРИЛ

   • УЛАРИЛ ТУХАЙ РАССКАЗУУД


 • БУРЯАД АВТОНОМИТО ТОЙРОГУУД

  • АГА

   • АГА НЮТАГ

   • ТОЙРОГ ТУХАЙ

   • ГАЗАРАЙ ЗУРАГ

   • ТҮҮХЭҺЭЭ

   • ДАЙНАЙ ҮЕДЭ

   • ХҮГЖЭЛТЫН ЗАМДА

   • СОЁЛ, ҺУРАЛСАЛ

   • АЖАҮЙЛЭДБЭРИ

   • ЭРДЭМТЭ НОМНОЛШОД

   • ЭРДЭМТЭД, БАГШАНАР

   • АГЫН ОЮУН БЭЛИГТЭН

   • АГА. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • УСТЬ-ОРДА

   • ТОЙРОГ ТУХАЙ

   • ТҮҮХЭҺЭЭ

   • АЖАХЫ

   • ЭРДЭМ, ҺУРАЛСАЛ

   • СЭХЭЭТЭН

   • БУДДЫН ШАЖАН

   • БӨӨ МҮРГЭЛ

   • ҮНЭН АЛДАРТА ШАЖАН

   • УСТЬ-ОРДАГАЙ СУУТА ХҮНҮҮД


 • АЙМАГУУД

  • АХА

  • БАБАНТА

  • БАЙГАЛ ШАДАР

  • БАРГАЖАН

  • БЭСҮҮР

  • ЗАГАРАЙ

  • ЗАХААМИН

  • ЗЭДЭ

  • ИВАЛГА

  • КАБАНСК

  • МУХАР-ШЭБЭР

  • МУЯ

  • СЭЛЭНГЭ

  • ТАРБАГАТАЙ

  • ТҮНХЭН

  • ХОЙТО-БАЙГАЛ

  • ХОРИ

  • ХУРАМХААН

  • ХЭЖЭНГЭ

  • ХЯАГТА

  • ЯРУУНА


 • УҺАН — ОРОН ДЭЛХЭЙН БАЯЛИГ

  • ГОЛНУУД – НЮТАГАЙМНАЙ БАЯЛИГ

  • БУРЯАДАЙ УҺА ГОЛНУУД

  • ЛУСУУД – УҺАНАЙ ЭЗЭД

  • НЮТАГАЙМ УҺА ГОЛНУУД

  • “УҺАН” АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛ СОО

  • УҺАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАНШАЛНУУД

  • УҺАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ҺУРГААЛ ЗААБАРИ

  • УҺАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ОНЬҺОН УГЭНҮҮД

  • ОРОД АРАДАЙ УҺАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮДЭРНҮҮД

  • УҺАНАЙ АРШААН БОЛОДОГ ҮЕ


 • БАЙГАЛ ДАЛАЙ

  • БАЙГАЛ ТУХАЙ

  • БАЙГАЛ ХЭДЫ НАҺАТАЙБ?

  • БАЙГАЛДА ШУДХАДАГ УҺА ГОЛНУУД

  • БАЙГАЛАЙ ЗАГАҺАД

  • БАЙГАЛАЙ ХАДАНУУД

  • БАЙГАЛАЙ ҺАЛХИНУУД

  • ОЙХОН – БАЙГАЛАЙ ОЛТИРОГ

  • ХОРЮУЛТАЙ ТУСХАЙ ГАЗАРНУУД

  • АНГАР МҮРЭН

  • ДЭЛХЭЙН ЗЭНДЭМЭНИ

  • БАЙГАЛ ТУХАЙ МЭДЭСЭ ИНТЕРНЕТҺЭЭ

   • БАЙГАЛТАЙ ТАНИЛСАЛГЫН ХУУДАҺАН

   • БАЙГАЛАЙ ТОДОРХОЙ БАРИМТАНУУДАЙ ДАНСА

   • БАЙГАЛ ТУХАЙ

   • ЭНЭ ҺОНИРХОЛТОЙ

   • БАЙГАЛ ШАДАРАЙ ГАЗАР ШЭНЖЭЛГЭ

   • БАЙГАЛАЙ УҺА, ТЭРЭНЭЙ БОДОСУУДЫЕ ШЭНЖЭЛГЭ

   • БАЙГАЛ НУУРЫЕ ШЭНЖЭЛГЭ

   • БАЙГАЛАЙ ТҮҮХЭ БЭШЭГ

   • БАЙГАЛАЙ ХАБ ЗАГАҺАН

   • ЗАКАЗНИГУУД

   • ЗАПОВЕДНИГУУД

   • ЗАГАҺАНАЙ БАЯЛИГ БА ЗАГАҺАНАЙ АЖАХЫ

   • БАЙГАЛ ШАДАРАЙ БАЙГААЛИ ХАМГААЛГА

   • БАЙГААЛИ ХАМГААЛГЫН АЖАЛ ЯБУУЛГА

   • РФ-гэй 68 ТОГТООЛ – ЭКОНОМИЧЕСКА ОНСО БАЙДАЛ ТУХАЙ

   • БАЙГАЛ ТУХАЙ ХУУЛИ. РФ.

   • ТОЛИ

  • БАЙГАЛ ДАЛАЙН ДОМОГ

  • БАЙГАЛ БА АНГАР ДҮҮХЭЙ ТУХАЙ ДОМОГ

  • ЭХИРЭД БА БУЛГАД УГ ГАРБАЛТАЙШУУЛ ТУХАЙ

  • ХОРИДОЙ БА ХУН ШУБУУН ТУХАЙ ДОМОГ

  • ХАН-ХОТО БААБАЙ


 • УРГАМАЛАЙ АЙМАГ

  • ОЙ

   • БУРЯАД ОРОНОЙ ОЙ ТУХАЙ

   • ГАЛДАН ЛЁНХОБОЕВ ОЙ ТУХАЙ

    • БУРЯАДАЙ ОЙ ТАЙГА

    • БУРЯАДТА УРГАДАГ МОДОД БА ЖЭМЭСҮҮД

    • МОДО БЭЛЭДХЭЛГЭ БА ХЭРЭГЛЭЛГЭ

    • ОЙ МОДОНОЙ ҺЭЛГЭЛДЭЭН

    • ҺАМАР ТУХАЙ

    • ОЙН ЖЭМЭСҮҮД

    • УРГАМАЛАЙ БОЛОН АМИТАНАЙ АЙМАГ АРШАЛАЛГА

    • ОЙ МОДОЁО ГАМНАЯ!

   • ОЙН БАЯЛИГУУД

   • ҮНДЭҺЭТЭНЭЙ ПАРКНУУД

   • МОДОД ТУХАЙ РАССКАЗУУД

    • АЛИМ

    • МОДОДОЙ АРСАЛДААН

    • ОЙН МОДОДОЙ ОЛОН ЯНЗА

    • СЭСЭРЛИГ СОО

    • УНАҺАН НАБША

    • УРГАСАДА ОЙ ЯАЖА ТУҺАЛДАГ БЭ?

    • ХАСУУРИ

    • ШАСАРГАНА

    • ШЭЛБЭҺЭТЭ МОДОД

    • ЯБАГАН ХУША


  • УРГАМАЛ

   • БУРЯАД ОРОНОЙ УРГАМАЛ ТУХАЙ

   • БАЙГАЛ ШАДАРАЙ УРГАМАЛНУУД

   • ЭМЭЙ УРГАМАЛ

   • ЖЭМЭСҮҮД

   • АЯ ГАНГА


 • АМИТАНАЙ АЙМАГ

  • АМИТАД

   • АМИТАНАЙ АЙМАГ

   • БУРЯАДАЙ АМИТАДАЙ АЙМАГ

   • Г. ЛЁНХОБОЕВ АМИТАД ТУХАЙ

   • АМИТАД ТУХАЙ РАССКАЗУУД

    • АНГУУДАЙ ҮБЭЛЭЙ АМИДАРАЛ

    • АРСАЛАН

    • БУГЫН ДУУН

    • ДОРГОН

    • ЖЭРХИ

    • ЗАРЯАХАН

    • ЗҮРХЭТЭЙ ШАНДАГАН

    • УНТААНА БААБГАЙ

    • ҮНЭГЭН

    • ХЭРМЭН ЯАЖА ҮБЭЛЖЭДЭГ БЭ?

    • ШАНДАГАН ҮБЭЛЭЙНГӨӨ ДЭГЭЛ ҺЭЛГЭБЭ

    • ШАНДАГАНАЙ БАЙДАЛ

    • ШОНО ГҮЛГЭДӨӨ ЯАЖА ҺУРГАДАГ БЭ?

    • ЭРЕЭН ГҮРӨӨҺЭН

   • Л. ЛИНХОВОИН АМИТАД ТУХАЙ

    • БААБГАЙ ХҮДЭРИ ХОЁР

    • ЗҮГЫН БАЛ АМСААГҮЙ

    • АЖАЛША БААБГАЙ

    • ГАЛААР ҺҮРДӨӨБЭ

    • ТЭБДЭЭГҮЙ

    • ОЛЗО

    • ОЙН АЙЛШАН

    • ШОНО

    • НОХОЙН АШААР

    • ЗАНТАХИ

    • ҮҺӨӨРХҮҮ БОДОН ГАХАЙ

    • САНУК БААБГАЙ ХОЁР

    • ҮРГЭМЭЛ ХҮҮГЭДҮҮД

    • АБЯАГҮЙГӨӨР ҺУРГАНА

    • ҺАРМАГШАНУУД

    • МИИСГЭЙ ТҮРЭЛТЭН

    • БУРАН ТУЗИК ХОЁР

    • АРСАЛАН

    • АРСАЛАН БА НОХОЙ

    • БОДОН ГАХАЙ

    • ГАЙТАЙ ГАХАЙ

    • АМИТАД ХӨӨРЭЛДЭДЭГ ЛЭ

    • АМИНДАА ХАЙРАТАЙЛ, АРАДУУДТА ХЭРЭГТЭЙЛ!

    • ЗЭРЛИГШЭХЭ БАЙГАА ГЭЭШЭ ГҮ?

    • ЭХЫН ҺУРГАЛГА

    • ХАЛЮУН

    • МИНЖЭ

   • АГНУУРИИН БАЯЛИГУУД


  • ШУБУУД

   • ЖЭГҮҮРТЭ ШУБУУД

   • Г. ЛЁНХОБОЕВ ШУБУУД ТУХАЙ

   • ШУБУУД ТУХАЙ РАССКАЗУУД

    • ДАЛЬБАРААНУУД

    • НИИДЭН ОШОХОҺОО УРИД

    • ҺОЙРОЙ НААДАН

    • ХУНИЛА ХААНА ХОНОДОГ БЭ?

    • САҺАН ДОРО БАЙРЛАДАГ ШУБУУД

    • САГААН ҺҮҮЛТЭ БҮРГЭД

    • САГААН ТОХОРЮУН

    • ХЭН ХҮЙТЭНДЭ ДУУЛАНА ГЭЭШЭБ?

    • ҮБЭЛДӨӨ ТОНШУУЛ ЮУГЭЭР ХООЛЛОДОГ БЭ?

    • ХАРА ХИЛЭН

    • ХАРААСГАЙНУУД БУСАЖА ЕРЭБЭ

    • ХАРУУЛШАН БОРБИЛОО

    • «ШЭБЫ-ШЭБЫ»

    • ШААРХАЙНУУД

    • ХҮХЭ БУХАНУУД

    • ШУБУУДАЙ ГЭРНҮҮД

    • ЭСЭШЭГҮЙ АЖАЛШАН

   • Л. ЛИНХОВОИН ШУБУУД ТУХАЙ

    • ХУН ШУБУУН

    • АЛТАН ХАРААСГАЙ

    • БОРБИЛОО БА ХАРААСГАЙНУУД

    • БҮРГЭД

    • ШУБУУД ХААНА ОШОНОБ?

    • ОНСО ШУБУУД

    • ХААН


 • МОНГОЛ ОРОН

  • МОНГОЛ УЛАС

  • МОНГОЛОЙ УРАН ЗОХЁОЛ (ХIII-XIX зуун)

  • МОНГОЛ НЭРЭ

  • МОНГОЛ ХҮГЖЭМ

  • НАНГИН ШҮТӨӨНЭЙ ГАЗАРНУУД

  • ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ. МОНГОЛ ОРОН


 • ҮБЭР МОНГОЛ

  • ҮБЭР МОНГОЛОЙ ӨӨРТӨӨ ЗАСАХА ОРОН

  • ШЭНЭХЭЭН БУРЯАД ТУХАЙ

  • ТАЛЫН МАЛША БУРЯАД

  • ШЭНЭХЭЭНДЭ БЭШЭГДЭҺЭН НОМУУД

  • ШЭНЭХЭЭН ЮРТЭМСЭ

  • “ШЭНЭХЭЭН ЮРТЭМСЭ” ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


ЁҺО ЗАНШАЛ

 • УГСААТА АРАДАЙМНАЙ АЛТАН ҺУРГААЛНУУД

  • ЧИНГИС ХААНАЙ ҺУРГААЛНУУД

  • «МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН» ЗОХЁОЛОЙ ХҮМҮҮЖҮҮЛХЫ УДХА

  • СААРҺАН ШУБУУН ЗОХЁОЛҺОО

  • БЭЛИГҮҮН ТОЛИҺОО

  • ХҮНДЭЛЭЛГЭ

   • МЭНДЭШЭЛГЫН ЁҺО

   • АЙЛШАНИИЕ УГТАЛГА, ХҮНДЭЛЭЛГЭ

   • АЙЛШАНИИЕ ХҮНДЭЛЭН ХОНУУЛГА

   • АХА ЗАХАЯА ХҮНДЭЛХЭ ЁҺО

   • ХҮНДЫН ЁҺО

  • УГСААТАНАЙ ҺУРГААЛ

  • БЭЕЭ АБАЖА ЯБАХА ЗААБАРИНУУД

  • АНХАНҺАА ЗҮБ ХАРИЛСАА САХИЖА ҺУРА

  • ХЭШЭЭХЭ, СЭЭРЛЭХЭ ЗҮЙЛНҮҮД

   • АЙЛШАНИИЕ УГТАХА, ҮДЭШЭХЭ ГУРИМ

   • ХҮНҮҮДЭЙ ХООРОНДЫН ХАРИЛСААНАЙ СЭЭР

   • ЮРЭНХЫ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЁҺО ГУРИМ

   • МОНГОЛШУУД ЮУНҺЭЭ СЭЭРЛЭДЭГ БЭ?

  • ҺУРГААЛ БОЛОМООР УШАРНУУД

   • АМАНАЙ АЛДУУРИ

   • АМА БАРДАМ

   • ГУРБАН ХҮБҮҮДЭЙ НЭГЫЕНЬ ХҮНДЭ ҮГЭЖЭ БОЛОХОГҮЙ

   • ГЭРЭЙ УГЛУУЕ ТАЙРАЛГА

   • МОДО ОТОЛОЛГО

   • НЮДЭНЭЙ ХОРОН

   • СУСАЛ ХАЯЛГА

   • НИИТЫН ЗӨӨРИДЭ ОБТОЛГЫН ХОЙШОЛОН

   • ХАРУУГАЙ ХАРЮУ

   • БҮРГЭДЭЙ ХАРААЛ

   • ХААРТА НААДАН

   • ҺҮХӨӨР АДХААЛ БҮ ХАХАЛА

   • АРХИИН ХОРОН

   • ЭЗЭГҮЙ ГЭРТЭ ХОНОНХААР, ҮХЭЭРИИН ГАЗАРТА ХОНО


 • ҺАЙНДЭРНҮҮД

  • САГААЛГАН

   • ОН ЖЭЛЭЙ ЭРЬЕСЫН ЭХИН – САГААЛГАН

   • ТҮҮХЭҺЭЭ

   • САГААЛГАН

   • МОНГОЛОЙ ЦАГААН САР ТУХАЙ

   • САРТУУЛАЙ САГААЛГАН

   • САГААЛГАНАЙ ГУРИМ ЁҺО

   • БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЗАНШАЛНУУДАЙ УДХА

   • ХАДАГААР ЗОЛГОХО ГУРИМ

   • АБА ЭЖЫГЭЭ ЗОЛГООРОЙ

   • САГААЛГАНАЙ АМАРШАЛГА

   • 12 ЖЭЛЭЙ МАГТААЛНУУД

   • САГААН ҺАРЫН ҮРЕЭЛНҮҮД

   • ЭДИР ДАНГИНАРАЙ МҮРЫСӨӨНДЭ

   • ЭДИР БААТАРНУУДАЙ МҮРЫСӨӨНДЭ

  • ЭРЫН ГУРБАН НААДАН

   • СУРХАРБААНАЙ ТҮҮХЭҺЭЭ

   • БҮХЭ БАРИЛДААН

   • МОРИ УРИЛДААН

   • ГҮЙГӨӨШЫН АМЖАЛТА УНАГШАҺАА

   • ҺУР ХАРБААН

   • ҺУР ХАРБАЛГА. Л. ЛИНХОВОИН

   • НОМО ЭРДЭНИ

   • ЭРЫН ГУРБАН НААДАН ТУХАЙ

  • АЛТАРГАНА

   • АЛТАРГАНА – БҮХЭДЭЛХЭЙН БУРЯАД-МОНГОЛШУУДАЙ НААДАН

   • "АЛТАРГАНЫН" ТҮҮХЭ

   • "АЛТАРГАНА" НААДАНАЙ ГҮН УДХА

   • НЭМЭЛТЭ МЭДЭЭСЭЛНҮҮД

   • АЛТАРГАНА ТУХАЙ ШҮЛЭГҮҮД

  • АМАРШАЛГАНУУД БА ҮРЕЭЛНҮҮД

   • АЖАЛША НҮХЭДТӨӨ ЗОРЮУЛАН

   • БАЯР ЁҺОЛОЛОЙ АМАРШАЛГАНУУД

   • НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

  • БУРЯАДААРАА УРИЖА ҺУРАЯ

   • ОЙН БАЯРАЙ УРИЛГАНУУД

   • БАСАГАНАЙ НААДАНАЙ УРИЛГАНУУД

   • ТҮРЭ ХУРИМАЙ УРИЛГАНУУД

  • АЛТАРГАНА – 2004. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • АЛТАРГАНА – 2006. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • АЛТАРГАНА – 2008. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • АЛТАРГАНА – 2010. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


 • БУДДЫН ШАЖАН

  • БУДДА БУРХАНАЙ НАМТАР

   • ЗҮГНЭҺЭН ЗҮҮДЭН

   • ОРШОЛОН ДЭЛХЭЙДЭ МҮНДЭЛЭЛГЭ

   • ГОЁ ҺАЙХАН БАЙДАЛАА ОРХИЖО ОШОЛГО

   • ЗУЛТА БАСАГАНАЙ ҮРГЭЛ

   • БУРХАНАЙ ХУТАГ ОЛОЛГО

   • ТҮРҮҮШЫН НОМНОЛ

   • НИРВААН БОЛОЛГО

   • ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЭ

  • БУРХАН БАГШЫН ҺУРГААЛНУУДҺАА

   • БУЯН НҮГЭЛ ХОЁРОЙ ИЛГАА

   • БУЯН ХЭХЭ ТУХАЙ

   • АРБАН САГААН БУЯН

   • АРБАН ХАРА НҮГЭЛ

   • ДИВААЖАНАЙ БА ТАМЫН ОРОН

   • ДҮРБЭН ҮНЭН, НАЙМАН ЗАМ

  • БУРХАН БОЛОЖО ТОДОРОГШОД ТУХАЙ

   • ОРОЙН ШЭМЭГ ЗОНХОБО

   • АГУУЕХЭ ХУБИЛГААН

   • МИЛЫН ДУУЛАЛ

  • БУДДЫН ШАЖАН ТУХАЙ

  • БУДДЫН ШАЖАН БУРЯАД ОРОНДО

   • ТҮҮХЭҺЭЭ

   • САРТУУЛ БУРЯАДУУДАЙ ШАЖАН МҮРГЭЛ

   • ЛАМАНАР, ҺҮЗЭГТЭД

   • БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД

   • ТАМЧЫН ДАСАН

   • АНАА ДАСАНДА 108 СУБАРГЫН РАМНАЙ ҮНГЭРБЭ

  • ҺАЙХАН ЗАНШАЛ

  • ҺҮЗЭГТЭЙШҮҮЛДЭ

   • БУРХАНДА МҮРГЭХЭ ЁҺО ЗАНШАЛНУУД

   • ДАСАНАЙ ДЭРГЭДЭ ЯБАХА ЁҺО

   • ГЭРТЭЭ БУРХАНАА ЯАЖА ТАХИХАБ?

   • БУРХАНДА ЗҮБӨӨР МҮРГЭХЭ ГУРИМ

   • ДАЛГА

   • ЖЭЛЭЭ ОРУУЛАЛГА

   • ҮҮДЭН ТЭНГЭРИИЕ ТАНИХА ҮЙЛЭ ТУХАЙ

   • ЭРХИИН ШЭНЖЭ ТУХАЙ

   • ЮМ ЭЖЫ

   • ЗУЛА ХУРАЛ

   • ХАДАГ ТУХАЙ

   • ЗУЛА ШЭНЖЭЛХЭДЭ

   • ҮДЭРЭЙ ҺАЙНИИЕ МЭДЭЕ

  • АЖАБАЙДАЛДА ХЭРЭГТЭЙ ТАРНИНУУД

   • САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

   • СЭЭЖЭЛДЭХЭ МААНИ ТАРНИНУУД

   • ХАРААЛ ХАРЮУЛХА ТАРНИНУУД

   • САНГАРИЛ. УНШАЛГЫН НОМ

   • МАГТААЛ, ЗАЛЬБАРАЛ

   • ХУТАГТА ХАРА ХЭЛЭ АМЫЕ АМАРЛЮУЛАГША НЭРЭТЭЙ ЕХЭ ХҮЛГЭН СУДАР ОРОШИБАЙ

   • ИЛАЖА ТҮГЭС НҮГШЭҺЭН ЭХЭ БЭЛИГЭЙ СААДА ХИЗААРТА ХҮРЭҺЭН ГОЛ ОРОШИБАЙ

   • СЭДЬХЭЛШЭЛЭН ХҮРДЭТЭ САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ ОРОШИБАЙ

   • НОГООН ДАРА ЭХЫН ХОРИН НЭГЭН МҮРГЭЛ ОРОШИБАЙ

   • ТУШИТЫН ЗУУН ТЭНГЭРИТЭ ГЭЖЭ АЛДАРШАҺАН ГУРУ ЙОГА ОРОШИБАЙ

   • ХУТАГТА ОШОРООР АСАРИ ОГТОЛОГШО ТАРНИ ОРОШИБАЙ

   • САГААН ШҮХЭРТЭ ДЭЭДЭ ШАДАГША ЭХЭ ОРОШИБАЙ

   • САГААН ШҮХЭРТЫН ХАРЮУЛГА

   • ЭТИГЭЛ ЯБУУЛХА ЕҺОН ОРОШИБАЙ

  • БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЗОХЁОЛНУУД

   • ЭТИГЭЛ

   • БЭЛИГ-ҮҮН ТОЛИ

   • ДОРЖО ЖОДБО

   • ЭРДЭНИИН САН СУБАШИД ХЭМЭЭХЭ ШАСТИР

   • ОЮУН ТҮЛХЮУР

   • АРШААНАЙ ДУҺАЛ

  • ШАЖАНДА ЗОРЮУЛҺАН ЗОХЁОЛНУУД

   • ПУРАН БХАГАДАЙ ГЭГЭЭРЭЛГЭ. Р. КИПЛИНГ

   • ЭСЭГЭ ЭХЫН АША ХАРЮУЛХА ЁҺО ОРШОБО

   • ЗАНДАН-ЖУУ

   • АНАА ДАСАН

   • ҮЙЛЫН ҮРИ ТҮХАЙ

   • ДОРЖО ЖОДБО ТУХАЙ

  • САНСАРЫН ХҮРДЭ

   • ДУМПРАГАЙ ДОЛООН ГАРАГ

   • ГАРАГУУДАЙ ЮРЭНХЫ ШЭНЖЭНҮҮД

   • ҺАРЫН ТООРИЛОЙ 28 ОДОД

   • НАРАТА ЮРТЭМСЫН 15 ГАРАГ

  • БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

   • Тамшын дасангай Шойрын дуган

   • Янгаажанай дасан

   • Сонгоол дасан

   • Юрөөгэй дасан

   • Анаа дасан

   • Урданай Ивалгын дасан

   • Алайрай дасан

   • Тамшын дасанай Согшон дуган

   • Сүүгэл дасан

   • Ивалгын дасан

   • Ивалгын дасангай Майдари хурал

   • Ивалгын дасангай Согшон дуган

   • Ивалгын дасан

   • Мөөрөөшын Балдан-Брэйбүн дасан

   • Асагадай дасан

   • Хамбын хүреэн

   • Рэмбүүшэ багшын дасан

   • Үзөөнэй дасан

   • Гүнэйн дасан

   • Агын дасан

   • Агын дасан

   • Агын дасангай Деваажин дуган

   • Алайрай дасан

   • Тамчын дасанда Цам хуралай үедэ. 1926 он

   • Тамчын дасанда Цамай үедэ. 1927 он

   • Тамшын дасан 1741 ондо баригдаа

   • Шулуутын дацан

   • Шэтын дасан

   • Эгэтын дасан. 2010 он

   • Эгэтын дасанда Цам хуралай үедэ. 1928 он

   • Янгаажан дасангай Дуйнхор дуган

   • Янгаажан дасангай Майдари сүмэ. 1831 ондо бодхогдоһон.

   • Янгаажанай дасан

   • Янгаажан дасангай Цогчен дуган


 • БӨӨ МҮРГЭЛ

  • БӨӨ МҮРГЭЛ ТУХАЙ

  • БӨӨ МҮРГЭЛ ГЭЭШЭ ЮУН БЭ?

  • БӨӨ МҮРГЭЛЭЙ ЗАНШАЛТА ЁҺОЛОЛ, БҮТЭЭЛНҮҮД

  • БӨӨ МҮРГЭЛЭЙ БҮТЭЭЛНҮҮДЭЙ ЗҮЙЛНҮҮД

  • БӨӨГЭЙ ТОНОГ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

  • МЭДЭЭЖЭ БӨӨНЭР, УДАГАНАР


 • ОБОО ТАХИЛГА

  • ОБОО ГЭЭШЭ ЮУН БЭ?

  • ОБОО. Л. ЛИНХОВОИН

  • ОБООГОЙ НАЙР ЗЭДЭДЭ

  • НЮТАГАЙ ЭЗЭДТЭ ҮРГЭЛ ХЭЛГЫН ЁҺО ГУРИМУУД

  • ИИМЭ ЁҺО ГУРИМ ХАЙШАН ГЭЖЭ ҮНГЭРГЭДЭГ БЭ?

  • ОБООГОЙ ХАЖУУГААР ГАРАХАДАА, ЯМАР ТАРНИ УНШАХАБ?

  • ТАХИЛГАТАЙ НАНГИН ШҮТӨӨНЭЙ ГАЗАР

  • БАЙГААЛИ ОРШОНОО ХАМГААЛХА

  • ХОЁР ҮНДЭРЭЙНГӨӨ ОБОО ТАХИБА

  • ЭЗЭН БУРХАДУУД, УГАЙ ОНГОНУУД


 • ТАБАН ХУШУУ МАЛ

  • ТАБАН ХУШУУ МАЛ ТУХАЙ

  • ТАБАН ХУШУУ МАЛАЙ АША ТУҺА

  • МАЛ АЖАЛЛАЛГА

  • БЭЛШЭЭРИИН ГАЗАР

  • ТҮЛ МАЛАЙ МАГТААЛ

  • МАЛАЙ ХАРУУҺАН

   • АНХАНАЙ МАЛАЙ ХАРУУҺАН

   • МАЛ АЖАЛАЙ ШУХАЛА ЗҮЙЛНҮҮД

   • МАЛ ЭМНЭЛГЭ

   • МАЛ ЭМНЭХЭ АРГАНУУД

   • 5 ХУШУУ МАЛ ҮДХЭЖЭ БАЙХАДА ХЭРЭГТЭЙ ЗҮЙЛНҮҮД

   • ЭМНЕЭ

   • МАЛДА ХАНДАХА ЗАНШАЛ

  • ТАБАН НҮХЭД ТУХАЙ ШҮЛЭГҮҮД

  • МОРИН

   • МОРИН ТУХАЙ

   • МОРИН ЭРДЭНИ

   • ЗАЛУУ МОРИ ҺУРГАХА АРГАНУУД

   • МОРИНОЙ НАҺАНҺАА ДУЛДЫДАҺАН НЭРЭНҮҮД

   • МОРИНОЙ ЗҮҺЭНҮҮД

   • МОРИ УРИЛДААН

   • МОРИНОЙ СОЛО ДУУДАЛГА

   • МОРИНОЙ ТОНОГ ЗЭМСЭГ

   • МОРИНОЙ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД

   • ГҮҮ БАРИХА БА ТАБИХА

   • ҺАЙХАН АЙРАГ БЭЛЭДХЭХЭ

   • ТАХИ

   • ЭМНЕЭ

   • АДУУНАЙ ЗАРИМ ҮБШЭ ЭДЭГЭЭХЭ АРГАНУУД

   • АДУУНАЙ ТОҺОН

   • Х. НАМСАРАЕВ АДУУН ҺҮРЭГ ТУХАЙ

   • МОРИН ТУХАЙ ДОМОГ ҮГЭ

   • МАШИНАТАЙШЬЕ ҺАА, МОРИН ХЭРЭГТЭЙ...

  • ҮХЭР

   • ҮХЭР ТУХАЙ

   • ҮХЭРЭЙ НАҺАНАЙ ИЛГААНУУД

   • ҮХЭРЭЙ ЗҮҺЭНҮҮД

   • Х. НАМСАРАЕВ ҮНЕЭН ТУХАЙ

   • ҺҮТЭ ҮНЕЭН БҮЛЫН НЭГЭН

  • ХОНИН

   • ХОНИН ТУХАЙ

   • ДУН САГААН ХОНИН

   • ХОНИНОЙ НАҺАНАЙ ИЛГААНУУД

   • ХОНИ БЭЛШЭЭХЭ ТУХАЙ

   • ХОНИНОЙ ЗҮҺЭНҮҮД

   • ХОНИНОЙ ДУУН

   • Х. НАМСАРАЕВ ХОНИН ТУХАЙ

  • ЯМААН

   • ЯМААН ТУХАЙ

   • ҮЛЬГЭР ОНТОХОНОЙ ТЭХЭ БАБАНА

   • ЯМААНАЙ НАҺАНАЙ ИЛГААНУУД

   • ЯМААНАЙ ЗҮҺЭНҮҮД

   • ЯМААНАЙ ШЭНЖЭНҮҮД

   • Х. НАМСАРЕВ ЯМААН ТУХАЙ

  • ТЭМЭЭН

   • ТЭМЭЭН ТУХАЙ

   • ШЭРХИ УНАА

   • ТЭМЭЭНЭЙ НАҺАНАЙ НЭРЭНҮҮД

   • “БОБН–БОБН БОЖУЛА”

   • Х. НАМСАРАЕВ ТЭМЭЭН ТУХАЙ

  • ТАБАН ХУШУУ МАЛ. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • МОРИНОЙ ЗҮҺЭ. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

  • МОРИНОЙ ТОНОГ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


 • ТҮРЭ ХУРИМ

  • ОРОЛТО ҮГЭ

  • МОНГОЛ ЛИТЭ

  • АГЫН БУРЯАДАЙ ТҮРЭ НАЙР. Л. ЛИНХОВОИН

   • ҺАМГА АБАЛГА

   • ХАДАГ ТАБИЛГА

   • БЭЛЭГ ТАБИЛГА

   • МАЛ БАРЮУЛГА

   • ҮМЭДХЭЛ ҮМЭДХҮҮЛГЭ

   • БАСАГА ЗАҺАЛГА

   • БАСАГА ХҮРГЭЛГЭ

   • ТҮРЭ

  • ТҮРЭ ХУРИМАЙ ЗАНШАЛНУУД. С. ЦЫБИКОВА

   • ХУРИМ

   • ТҮРЭ

   • ТҮРЫН МАРТАГДАҺАН ЗАНШАЛНУУД

   • ТҮРЫН ХҮНДЭ

   • ХУДЫН ТҮРҮҮ, ХУДАГЫН ТҮРҮҮ

   • ТҮРЭ ТУХАЙ ШҮЛЭГҮҮД

   • ТҮРЫН ДУУНУУД

  • БУРЯАД ТҮРЫН ЁҺО ЗАНШАЛ. Я. ИВАХИНОВА

   • УРИД ХЭЛЭГДЭХЭ ҮГЭ

   • ХАДАГ ТАБИЛГА

   • БАСАГАНАЙ ЭНЖЭ

   • БАСАГАНАЙ НААДАН

   • ТҮРЫН УГТАМЖА

   • ТҮРЭ НАЙР

   • ШЭНЭ ГЭРЭЙ ГУЛАМТА БАДАРААЛГА

   • ҮНЭРЖЭХЭ АРАДАЙ ҮГЭ НЭГЭН

   • ХЭРЭГЛЭГДЭҺЭН ЗОХЁОЛНУУД

  • САРТУУЛАЙ ХУРИМ ТҮРЭ. Т. МЕНЖИГИЙН

   • ХУУШАНАЙ ХУРИМ ТҮРЭ

   • БУХАДА ОРОЛГО

   • ТАХИЛ ТАБИЛГА

   • МЭДЭЭ АБАЛГАН

   • БЭРИИН АЙЛШАЛГЫН ЕХЭ ХУРИМ

   • БАРУУН САРТУУЛАЙ ХОНИН ТӨӨЛЭЙ

   • ХҮРЬГЭН ХҮБҮҮН, ҮХИН БЭРИИН ҮМЭДХЭЛ

   • ХУДАГЫН БЭЛЭГ-ХЭШЭГ

   • БАСАГА ХҮРГЭЛГЫН ХУРИМ

  • МОНГОЛОЙ БУРЯАДАЙ ТҮРЫН ГУРИМУУДҺАА

  • УРДАНАЙ ХУРИМ ТҮРЫН ЗАНШАЛНУУД. Ц-Е. ЦЫРЕНОВ

  • ХАНИ НҮХЭСЭЛ, ИНАГ ДУРАН, ГЭР БҮЛЭ

  • ТҮРЭ НАЙРАЙ ТҮЕРӨӨН ДУНДУУР

   • ХУРИМДА ХЭЛЭГДЭДЭГ ЗАНШАЛТА ҮГЭНҮҮД

   • ХУРИМ ТҮРЫН ҮРЕЭЛНҮҮД

  • ҺҮҮЛДЭ ХЭЛЭГДЭХЭ ҮГЭ

  • ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ. ЗАЛУУ АЙЛАЙ ТҮРЭ НАЙРҺАА. П. БУДАЕВ

  • ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ. ХУРИМ ТҮРЫН ЗАНШАЛНУУД. Х. ДАНСАРОНОВ


 • БУРЯАД АРАДАЙ ДУУН

  • ОРОЛТО ҮГЭ

  • ДУУНАЙ ТҮРЭЛ ЗҮЙЛ

  • ЗАХААМИН БУРЯАДУУДАЙ ДУУНУУД

  • ЭГЭТЫН-АДАГАЙ АЛТАН ДУҺАЛНУУД

  • АРАДАЙ ХҮГЖЭМЭЙ ЗЭМСЭГҮҮД

   • ХУУР

   • ХУУР ЮУГЭЭР БҮТЭЭГДЭДЭГ БЭ?

   • СУУХА ХУУР

   • ТЫВА АРАДАЙ ИГИЛ

   • ҮЛЕЭЖЭ НААДАХА ХҮГЖЭМЭЙ ЗЭМСЭГҮҮД

   • ШАЖАНАЙ ХҮГЖЭМЭЙ ЗЭМСЭГҮҮД


 • НААДАНУУД

  • ҮНДЭҺЭН БУРЯАД НААДАНУУД

  • ҮХЭРЭЙ БААБХАЙНУУД

  • ТАМИР ХҮГЖӨӨХЭ НААДАНУУД

   • ҺЭЭР ШААЛГАН

   • ЁРХО ХАРБАЛГА

   • ЁРХО ХАРБАЛГЫН ДҮРИМ

   • ҺАРЫН САГААНДА

   • ҺЭЭР ШААЛГА

   • МОДО ШЭДЭЛГЭН

   • ШОНО ТАРБАГАШАЛХА

   • МАЛГАЙ ТҮХЭРЕЭЛГЭ

   • ХОРГОДОЛСООН

   • ШОНО БА ТАРБАГАНУУД

   • МАЛГАЙ ТОЙРУУЛХА

   • БОТОГО ХАМГААЛГА

   • ЗЭЭРЭМХЭЙ ТОГТООХО

   • ШИИЛА ШЭДЭЛГЭН

   • ҺОХОР ҺАМГАН

   • ХОРГОДОЛГО

   • ТЭБЭГ СОХИЛГО

   • САГААН ТЭМЭЭН

  • ШАГАЙ НААДАН

   • ОРОЛТО ҮГЭ

   • ШАГАЙ НААДАНАЙ ҮҮРГЭ ЕХЭ

   • МОРИ УРИЛДААЛГА

   • ГЭНЖЭТЭЙ НААДАН

   • ТААЛСАЛГА

   • ТОО ТООЛОЖО ҺУРАЛГА

   • ХОРЁО ХОТО БАРИЛГА

   • ХОНХО, БҮХЭ ТҮҮХЭ

   • МОРИ УРИЛДААН

   • ШАГАЙ ШҮҮРЭЛГЭ

   • ТААБАРИ ТААЛСАЛГА

   • ШАГАЙ ХАРБАЛГА

   • ТАБАРШААЛГА

   • ДҮРБЭН БЭРХЭ

   • ХОРИН ШҮДХЭР, ХОЁР ЛАМА

   • ШҮҮРГЭ ТАТАЛГА

   • ШҮҮРГЭ ТАТАХА

   • Л. ЛИНХОВОИН АРАДАЙ НААДАН ТУХАЙ

  • ДУУТАЙ НААДАНУУД

   • БЭҺЭЛИГ НЮУЛГА

   • БЭҺЭЛИГ НЮУЛГА НААДАН ТУХАЙ

   • БЭҺЭЛИГ НЮУЖА НААДАХА ГУРИМ

   • АЛТА НЮУЛГА

   • АЛТАН, НААШАА ГАРА!

   • ДУУ АНДАЛДААН

   • ЗАЛУУШУУЛАЙ ҺҮНИИН НААДАНУУД

   • ТЭРГЭ, ТҮҮДЭГ ТОЙРОЛГО

   • ТҮҮДЭБШЫН НААДАН

   • НЭРЬЕЛГЭ

   • ЗӨӨХЭЙН НААДАН ТУХАЙ

   • ЗӨӨХЭЙН НААДАН


 • ХОЙТЫН ЯБАДАЛ

  • ХYНЭЙ НАҺА БАРАХАДА

  • ХҮНИИЕ ХҮДӨӨЛХЭ ЁҺО

  • АЛГАСАШАГҮЙ САГ

  • ЗАҺАЛАЙ УНШАЛГЫН ХҮСЭН

  • ҮХЭҺЭД ДЭЭРЭ

  • ҺҮНЭҺЭН ГЭЖЭ ЮУН БЭ?

  • ЛАМААР ХҮДӨӨЛҮҮЛХЭ ГУРИМ


 • МЭДЭЖЭ ЯБАБАЛ ТУҺАТАЙ

  • БУРЯАД-МОНГОЛ ХЭМЖҮҮР

  • ЗҮҮДЭН ЗҮНТЭЙ

   • ЗҮҮДЭНЭЙ ТАЙЛБАРИ

   • ЗҮҮДЭН, ЗҮН БЭЛИГ

   • ЗҮҮДЭНЭЙ ТАРНИНУУД

   • ЗҮҮДЭ ТАЙЛБАРИЛХА НОМҺОО

  • ТООГОЙ БЭЛГЭ ТЭМДЭГҮҮД

   • ОРОЛТО ҮГЭ

   • НЭГЭ ТОО

   • ХОЁР ТОО

   • ГУРБА ТОО

   • ДҮРБЭ ТОО

   • ТАБА ТОО

   • ЗУРГАА ТОО

   • ДОЛОО ТОО

   • НАЙМА ТОО

   • ЮҺЭ ТОО

   • АРБА ТОО

   • АРБАНҺАА ДЭЭШЭ ТООНУУД

   • НЭГЭН ЮУМ?

  • ҮНГЭ БУДАГ

   • ҮНГЭ ТУХАЙ

   • САГААН ҮНГЭ

   • ХАРА ҮНГЭ

   • УЛААН ҮНГЭ

   • НОГООН ҮНГЭ

   • ШАРА ҮНГЭ

   • ХҮХЭ ҮНГЭ

   • ХҮРИН, БОРО, СООХОР, ЭРЕЭН, ЯГААН ҮНГЭНҮҮД

  • МУУ ЁРО, ҺАЙН ЗҮНГЭЙ ШЭНЖЭ

   • МУУ ЁРО, ҺАЙН ЗҮНГЭЙ ШЭНЖЭ

   • БАЙГААЛИИН ШЭНЖЭ

   • УРГАМАЛАЙ ШЭНЖЭ

   • ОРШОЛОН ЮРТЭМСЫН ШЭНЖЭ

   • АН АМИТАН, ШУБУУ ШОНХОРОЙ ШЭНЖЭ

   • ЯНЗА БҮРИИН ХЭРЭГСЭЛЭЙ ШЭНЖЭ

   • ХҮНЭЙ АЯГ ААША, ЯБАДАЛАЙ ШЭНЖЭ

   • ХҮНЭЙ БЭЕ МАХАБАДАЙ ШЭНЖЭ

   • ЗУЛА ШЭНЖЭЛХЭДЭ

   • НАЙТААХА ГЭЭШЭ УШАРТАЙ

  • МОНГОЛ ЗУРХАЙ

   • ТА ЯМАР ЖЭЛТЭЙБТА?

   • ТА ЯМАР МЭНГЭТЭЙБТА?

   • ИНАГЛАХА, ГЭРЛЭХЭ ТУХАЙ

   • АРБАН ХОЁР ЖЭЛЭЙ ТАЙЛБАРИ

   • ЯМАР ЖЭЛТЭЙ ХҮНТЭЙ НҮХЭСЭХЭДЭ ТААРАХА, ТААРАХАГҮЙ ТУХАЙ

   • ХУБИ ЗАЯАГАА АРБАН ХОЁР ЖЭЛ СОО УРИДШАЛАН МЭДЭХЭ ТУХАЙ

   • ХУБИ ЗАЯАНШНИ ХААГУУР ХАБ?

   • ХҮНЭЙ ЗАНГЫЕ 9 МЭНГЭЭР ТОДОРХОЙЛХО

  • АРХИ – АМИ НАҺАНАЙ ДАЙСАН

   • АГУУЕХЭ БАДМАСАМБАВЫН АРХИ ТУХАЙ АЙЛАДХАЛ

   • АРХИ ТАМХИНАЙ ХОРОН ТУХАЙ

   • АРХИ ТУХАЙ ЗАРЛИГ


 • УЛАМЖАЛАЛТА БАЙДАЛАЙ ЗУРАГТА ТОЛИ

  • Монгол гэр

  • Монгол гэрэй бүтэсэ

  • Монгол гэрэй эдлэл хэрэгсэл

  • Асар майхан

  • Орон һууса

  • Байшан гэрэй бүтэсэ

  • Байшангай досоохи байршуулал

  • Шэбээ хорёо

  • Худаг

  • Сагаан эдеэн

  • Тогоо нэрэхэ

  • Улаан эдеэн (шүүһэн)

  • Амһарта

  • Халуун тогоон

  • Дүрбэлжэн зэд дэбэр

  • Модон жэгнүүр

  • Үйһэн һаба

  • Айрагай һаба хэрэгсэл

  • Малгай

  • Хубсаһа хунар

  • Дэгэл

  • Дай гааһан

  • Хэтэ хутага, монгол хутага

  • Хутага

  • Тулга

  • Гутал шаахай

  • Ээтэн гутал

  • Шаахай

  • Дарханай хэрэгсэл

  • Абын багажа

  • Элдэб багажа хэрэгсэл

  • Модошоной хэрэгсэл

  • Мал эмнэлгын багажа

  • Зүүбшэ

  • Энгэрэй зүүлтэ

  • Һам шүүр

  • Зүүн, шүбгэ, хурабша

  • Оёдол

  • Һүмэ дуган, шажанай хэрэгсэл

  • Монгол эмнэлгын багажа

  • Эмэй түн

  • Морин

  • Мориной гадар эрхэтэн

  • Эмээлтэй морин

  • Шүдэр тушаатай морин

  • Мориной тамга

  • Тамгалха орон байра

  • Мориной тамганууд

  • Адуунай урда мүсые бэхилхэ

  • Монгол сорбо

  • Монгол эмээл

  • Эмээлэй модон (хангай эмээл)

  • Хяра

  • Гоё хээтэй булагайр гүлим хабшаг дэбсэ

  • Тохом, нэмнээ

  • Даруулга баабар

  • Олом жэрэм

  • Мориной ногто хазаар

  • Мүнгэн хазаар

  • Ташуур

  • Эмээлэй дүрөө

  • Мориной хюһуур

  • Мориной шүдэр

  • Мориной һүүлэй шэмэг

  • Үхэр

  • Тэмээн

  • Хонин

  • Ямаан

  • Эмнеэ

  • Тэргэ

  • Тэргын эдлэл

  • Морин тэргын эдлэл

  • Үхэр тэргын эдлэл

  • Хээ угалза

  • Хээ угалза уран зангилаа

  • Зангилаа

  • Монгол бүхын хубсаһа заһал

  • Бүхын зогсосо

  • Бариса

  • Ханшыдаха

  • Бүхын бариса

  • Барилдаанай дүрэ арганууд

  • Монгол шатар

  • Шагай

  • Монгол хэмжэлгэ

  • Яншин (Эрбээхэй ятага)

  • Монгол ятага

  • Ятаг шабхадаха арга

  • Морин хуур (суур)

  • Хуур

  • Хобос

  • Лимбэ

  • Шанза


УРАН ҮГЫН АБДАРҺАА

 • АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛ

  • Домог түүхэ

  • Үльгэр онтохон

  • Юрөөл магтаал соло

  • Жороо үгэ

  • Оньһон үгэ

  • Хошоо үгэ

  • Таабари

  • Тоолуур

  • Юртэмсын гурбан

  • Арадай дуун

  • Хүүгэдэй яряанһаа...

 • УРАН ЗОХЁОЛ

  • ИРАГУУ НАЙРАГ

   • Шүлэг

   • Найраглал

  • ҮРГЭЛЖЭЛҺЭН ЗОХЁОЛ

   • Роман

   • Туужа

   • Үгүүлэлгэ

  • ЗҮЖЭГЭЙ ЗОХЁОЛ

  • ШҮҮМЖЭ, НИИТЭЛЭЛ

 • УРАН ЗОХЁОЛОЙ ҺОРИЛ

   • Абидуева Л.Н.

    • Хорёод оной уран зохёол

    • Балдаев С. “Үнэнэй баяр”

    • Гушаад оной уран зохёол

    • Бараадиин Базар. “Сэнгэ баабай”

    • Жамсо Тумунов. “Нойрһоо һэриһэн тала” (10 анги)

    • Жамьян Балданжабон. “Сэнхир хаданууд” (10 анги)

    • Намжил Балдано. “Энхэ-Булад баатар” (10 анги)

    • Намсарайн Хуса. “Тайшаагай ташуур” (10 анги)

    • ХХ-дохи зуун жэлэй урдахи буряад-монгол уран зохёол

    • Ч.-Һ. Базарон. “Хаарташан”

    • Ц. Дон. "Брынзын санха" (10 анги)

    • Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ дайнай ба һүүлээрхи үеын уран зохёол

   • Бадмаев Б.Б., Бадмаева Б.Ж., Бадмацыренова Ц.Б.

    • Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

     • 1-5-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогыень зүб нэрлэгты.

     • 6-10-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой түрэһэн нютагыень зүб нэрлэгты.

    • Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

     • 11-15-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты.

     • 16-20-дохи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты.

     • 21-25-дахи даабаринууд соо үгтэһэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты.

    • Буряад уран зохёолой поэтикэ тухай юрэнхы мэдээн

     • 26-30-дахи даабаринууд соо теоретическэ ойлгосонуудые зүб хэрэглэгты.

    • Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

     • 31-35-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогуудые зүб нэрлэгты.

     • 36-40-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой түрэһэн нютагыень зүб нэрлэгты.

    • Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

     • 41-45-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты.

     • 46-50-дохи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты.

     • 51-55-дахи даабаринууд соо үгтэһэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты.

    • Буряад уран зохёолой поэтикэ тухай юрэнхы мэдээн

     • 56-60-дахи даабаринууд соо теоретическэ ойлгосонуудые зүб хэрэглэгты.

   • Бадмацыренова Ц.Б., Цыренова С.С.

    • “Дүрбэн бэрхэ” олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта)

     • 1-дэхи хэһэг

     • 2-дохи хэһэг

     • 3-дахи хэһэг

     • 4-дэхи хэһэг

     • 5-дахи хэһэг

     • 6-дахи хэһэг

     • 7-дохи хэһэг

   • Будаин С.Г.

    • Уншаһан, үзэһэнөө шалгая (5 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (6 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (7 анги)

   • Гомбоев Б.Б.

    • Барадий Мунгонов. “Харьялан урдаа Хёлгомнай” (11 анги)

   • Жамбуева Ж.Д.

    • Уншаһан, мэдэһэнээ дабтая (5 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (6 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (7 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (8 анги)

    • Уншаһан, үзэһэнөө дабтая (9 анги)

   • Ивахинова Я.Ц.

    • Мэдэхэ ёһотой ойлгосонууд. Викторина (8 анги)

    • Эдэ дүрэнүүд ямар зохёолһооб? (Уран зохёолой викторина, 10 анги)

    • Ц-Ж. Жимбиев "Гал могой жэл" (11 анги)


УРАН БЭЛИГЭЙ ДЭЭЖЭҺЭЭ

 • УРАН ҺАЙХАНАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН

  • Уран зураг

   • Хүнэй хүрэг

   • Байгаали

   • Үйлэ байдал

   • Үльгэр домогой удхаар

   • Дэлхэйн хоёрдугаар ехэ дайнай баатаршуул

   • Буряад-Монгол хээ угалза

  • Гар урлалай бүтээлнүүд

   • Уран баримал

   • Хилгааһан хибэс

   • Нарин дархан

  • Бурханай шажанай уран зураг

   • Бурханай хүрэг

   • Үлзытэ найман тахи

  • Уран зураашадай тусхайта үзэсхэлэн

   • Сампилай Цэрэнжаб

   • Дугаров Даша-Нима

   • Очирой Цэрэн-Намжил

   • Васильев Геннадий

   • Мандаганов Юрий

   • Шонхоров Чингис

    • Абай Гэсэр Богдо хаан

    • Хүнэй хүрэг

    • Хүхэ тэнгэриһээ заяатай орон

    • Үбгэ дээдэс

    • Хубсаһанай загбар

   • Жамбалов Булад

   • Раднын Жамса

   • Намдаков Даша

   • Доржиев Зоригто

  • Монголой уралиг

  • Хальмагай уран зураг


 • ГЭРЭЛ ЗУРАГАЙ СОМОГ

  • Буряад-Монголой солотон

  • Түүхынгээ ула мүрөөр

  • Уран зохёолшод

  • Уран зураашад

  • Хүгжэмэй зохёолшод

  • Тайзанай бэлигтэн

  • Монгол туургатанай хубсаһан

   • Эгээ хөөрхэниинь хэн бэ?

   • Хамаг Монголой хубсаһан


БАГШЫН ДҮРШЭЛҺӨӨ

 • БУРЯАД УРАН ЗОХЁОЛ

  • Абидуева Лариса Николаевна

   • 30-аад онуудай литература. Тест

   • ХХ-дохи зуун жэлэй буряад литература. Тест

   • Буряадай түүхэ бэшэгүүд

   • Ж. Балданжабон. Сэнхир хаданууд. Тест

   • Ж. Тумунов. Нойрһоо һэриһэн тала. Тест

   • Н. Балдано. Энхэ-Булад баатар. Тест

   • Х. Намсараев. Тайшаагай ташуур. Тест

   • ХХ-дохи зуун жэлэй урдахи уран зохёол. Тест

   • Ц. Дон. Брынзын санха. Тест

   • Эсэгэ ороноо хамгаалгын агууехэ данай литература. Тест

   • Эхэ түрэл оромни

  • Бадмаева Д. Б.

   • Ц. Б. Бадмаев. Итали тухай шүлэгүүд

  • Батоев Б-Д.

   • Оньһон үгэнүүдэй хүмүүжүүлгын хүсэ

  • Гомбоев Б. Б.

   • А. Ангархаев. Мүнхэ ногоон хасуури (мини-олимпиада)

   • А. Бальбуров. Зэдэлээтэ зэбэнүүд (мини-олимпиада)

   • Б. Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай – 1.

   • Б. Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай – 2.

   • Б. Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай – 3

   • Б. Мунгонов. Хара һалхин (мини-олимпиада). 7 класс.

   • Д. Балданжабон. Сэнхир хаданууд (мини-олимпиада)

   • Д. Батажабай. Төөригдэһэн хуби заяан. Брейн-ринг

   • Н. Балдано. Энхэ-Булад баатар (мини-олимпиада)

   • Ц. Дон. Брынзын санха

   • Ц. Жимбиев. Гал могой жэл (мини-олимпиада)

   • Ч. Цыдендамбаев. Түрэл нютагһаа холо (мини-олимпиада)

  • Дондоков Э. Б.

   • Д. Улзытуев. Буряад хэлэн

  • Дондокова С. Д.

   • Абай Гэсэр хүбүүн. Литературна наадан

  • Евсеева Н. П.

   • Дайнай үеын эдиршүүл

  • Жамьянова Ц-Х. Ж.

   • Буряад литература бүридхэн үзэлгын дэбтэр

    • Оролто үгэ

    • 5 класс

     • Арадай аман зохёол

     • Баваасан Абидуев. Алтан далай

     • Баваасан Абидуев. Тэхэ Бабанын түүхэ

     • Бадма Шойдоков. Тагнуулшадай баатаршалга

     • Бато Базарон. Зүгы

     • Гунга Чимитов. Эрэ тахяа

     • Дамба Жалсараев. Минии уялга

     • Дондок Улзытуев. Хайранга

     • Жамса Тумунов. Арад зомни тэмсэлдэ бодыш

     • Жамьян Балданжабон. Бүргэд

     • Сэсэн хүүхэн

     • Тоти шубуун

     • Үнэгэн шоно хоёр

     • Уран арганууд

     • Хоца Намсараев. Үри нэхэбэри

     • Хоца Намсараев. Шубуудай аян

     • Хоца Намсараев. Тахуунай

     • Цокто Номтоев. Хилээмэн

     • Цырен Шагжин. Верка

     • Чимит-Рыгзен Намжилон. Нангин баялиг

     • Чимит Цыдендамбаев. Тарбагатайда

     • Шираб Нимбуев. Тархайн хүбүүн Зархай

    • 6 класс

     • Аламжа Мэргэн

     • Баваасан Абидуев. Сонхоор малайһан һара

     • Бабу-Доржо Батоев. Хээрын нүхэнэй нюуса

     • Владимир Петонов. Минии Росси

     • Гунга Чимитов. Табан хурган

     • Дарижаб Дамдинов. Сэлэнгэ

     • Лопсон Тапхаев. Фермын үхибүүд

     • Оньһон үгэнүүд

     • Солбон Ангабаев. Хайранга

     • Уран зохёолой жанрнууд

     • Цырен Базар Бадмаев. Будамшуугай орон нютагаар Сережын аяншалга

     • Цырен-Доржо Дамдинжапов. Юрын буряад эхэ

     • Чимит Цыдендамбаев. Талын аадар

     • Чимит Цыдендамбаев. Шэнэ байшан

    • 7 класс

     • Ардан Ангархаев. Архимедэй хүшүүргэ

     • Балдан Ябжанов. Хэрмэшэ

     • Бальжан хатан

     • Барадий Мунгонов. Хара һалхин

     • Домогууд

     • Дондок Улзытуев. Буряад хэлэн

     • Дуунууд

     • Жамса Тумунов. Талын бүргэд

     • Мэлс Самбуев. Үглөөнэй шүүдэр

     • Николай Дамдинов. Түрэл хэлэн, түрэһэн дайда

     • Цырен Галанов. Хүгжэм

     • Цырен Шагжин. Будамшуу

     • Чимит Цыдендамбаев. Банзарай лагван

     • Юрөөлнүүд

    • 8 класс

     • "Гэсэр" үльгэрэй хэблэлнүүд

     • Аман зохёол суглуулагшад ба шэнжэлэгшэд

     • Аполлон Шадаев. Шампии баабай

     • Арадай аман зохёол

     • Гэсэр

     • Совет үеын аман зохёол

     • Үльгэрнүүд

     • Үльгэршэд

     • Үльгэрэй уран арганууд

     • Хоца Намсараев. Цыремпил

     • Ц. Дон. Хиртэһэн һара

    • 9 класс

     • Ардан Ангархаев. Мүнхэ ногоон хасуури

     • Доржи Эрдынеев. Ехэ уг

     • Д-Р. Батажабай. Багшашни хэн бэ?

     • Лопсон Тапхаев. Ёохор

     • Матвей Осодоев. Ууган хүбүүн

     • Мэлс Самбуев. Ленинград тухай шүлэгүүд

     • Николай Дамдинов. Декабристын бэһэлиг

     • Прозо тухай мэдээн

     • ХХ зуун жэлэй II хахадай буряад литература

     • Ц.-Д. Дондокова. Шулуунууд дуулана

     • Цырен-Базар Бадмаев. Итали тухай шүлэгүүд

     • Цырен Галанов. Саран хүхы

    • 10 класс

     • 20-ёод онуудай литература

     • 30-аад онуудтахи литература

     • Буряад литературын бүридэлгэ

     • Жамса Тумунов. Сэсэгмаа

     • Жамьян Балданжабон. Дабаан

     • Н. Г. Балдано. Энхэ-Булад Баатар

     • Хоца Намсараев. Тайшаагай ташуур

     • Ц. Дон. Брынзын санха

     • Чимит Цыдендамбаев. Банзарай хүбүүн Доржо

     • Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ба дайнай удаадахи жэлнүүдэй буряад литература

    • 11 класс

     • XX зуун жэлэй II хахадай уран зохёол

     • Африкан Бальбуров. Зэдэлээтэ зэбэнүүд

     • Барадий Мунгонов. Харьялан урдаа Хёлгомнай

     • Даши-Рабдан Батожабай. Төөригдэһэн хуби заяан

     • Дондок Улзытуев

     • Николай Дамдинов. Эсэгын нэрэ

     • Рецензиин түсэб

     • Сочинениин эрилтэнүүд

     • Уран зохёолой геройдо характеристикэ үгэхэ түсэб

     • Уран зохёолой жанрнууд

     • Хүдөө нютагые шэнэлэн хубилгажа, шэнэ байдал байгуулха үе

     • Цыденжаб Жимбиев. Гал могой жэл


   • Толихонуудтай хүдэлмэри

    • Оролто үгэ

    • Хубсаһан

    • Хүнэй бэеын газаа түхэлэй шэнжэнүүд

    • Хүнэй муу талын шанар шэнжэнүүд

    • Хүнэй һайн талын шэнжэнүүд

    • Ябадал, гэшхэдэл

    • Бэеын хубинууд тухай

     • Аман

     • Гарнууд

     • Һахал

     • Нюдэн

     • Нюдэнэй хараса

     • Нюур шарай

     • Сээжэ

     • Толгой, тархи

     • Үһэн

     • Урал

     • Хамар

     • Хүлнүүд

     • Шүдэн

     • Шэхэн

    • Мал ажал тухай

     • Адууһанда хабаатай үгэнүүд

     • Таряан ажал тухай

     • Үбһэ ногоон тухай

     • Үхэртэ хабаатай үгэ ба найруулганууд

     • Хони ямаан тухай

  • Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна

   • XХ зуун жэлэй 2-дохи хахадай буряад прозо, поэзи, драма, 10 класс, литературна диктант

   • Арадай аман зохёлой түлэбүүд.8 класс, литературна диктант

   • Буряад уран зохёолой геройнууд.Танигты хэнэй, ямар зохёолһооб, 10 класс, викторина

   • Д-Р. Батожабайн намтараар ба "Төөригдэһэн хуби заяан" романай удхаар, 11 класс, литературна викторина

   • Литературна теориһоо, 8 класс, литературна диктант

   • Литературна теориһоо, 9 класс, литературна викторина

   • Мэдэхэ ёһотой ойлгосонууд. 8 класс,викторина

   • Найруулга - зохёохы ажал

   • Һурагшадай найруулгада рецензи яажа бэшэхэб

   • Таагты: хэд бэ. Д.Р. Батажабай "Төөригдэһэн хуби заяан" романай геройнууд. Литературна викторина

   • Х. Намсараевай "Үүрэй толон"

   • Ц-Ж. Сампилов Холбоо хэлэлгэ хүгжөөлгэ

   • Ц. Шагжинай творчество "Будамшуу", 7 класс, литературна диктант

   • Ц-Ж. Жимбиев "Гал могой жэл", 11 класс, харюу шэлэгты

   • Эдэ геройнууд ямар зохёолһооб,10 класс, литературна викторина

  • Лубсанова В. Ц.

   • Ц. Номтоев. Түрэл нютагаа түүрээлгэ

  • Молонова С. Ц.

   • Г. Дашабылов. Нэрэшни, дууншни, шүлэгшни...

  • Нимбуевай уншалганууд – 2005

   • Оролто үгэ. Ц-Д. Дондогой

   • "Маарагтамни, мартаагүйб шамаяа…"

   • Баир Номтоев – багша, журналист

   • Бата Цэрэндэлэгэй

   • Гэрэлма Цыдыповагай зохёохы замаар

   • Ким Цыденов – уран зохёолшо, багша

   • Намжил Нимбуев – элдин Эгэтын эрхим дуушан

   • Нютагаа магтан дуулагшад

   • Поэт Цыренжаб Бадмаев тухай

   • Ринчин Цыбенов. "Задаржа үрдеэгүй бэлиг"

   • Ц-Д. Дондогой "Нарһатын эрьедэ тоонтомни булаатай"

   • Ш. Нимбуев "Ёлкын дэргэдэ"

   • Ш. Нимбуевай "Ярууна" шүлэгэй анализ

   • Шираб Нимбуевай гайхамшагта бэлиг

   • Эдуард Будаевай зохёохы зам

  • Содномов С. Ц.

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 1

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 2

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 3

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 4

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 5

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 6

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 7

   • Арадай баатар Гэсэр. Хэшээлнүүдэй методико

   • Гэсэр. Тэнгэринэр, баатарнууд

  • Сультимова С. Ц.

   • Б. Базароной зохёохы замай юрэнхы мэдээн

  • Ханхасаева Л. Г.

   • Морин буряад арадай....

  • Цыдендамбаев Ж. Д.

   • Ч. Цыдендамбаев. Шэнэ байшан

  • Цырендоржиева С. С.

   • Доржо Банзаров – буряадай түрүүшын эрдэмтэн

  • Цыренова Л. С.

   • Ш. Нимбуев. Зархайн уршагта ябадал

  • Буряад уран зохёолоор 2010 оной Олимпиада

   • Оролто үгэ

   • Аймагай Олимпиадын даабаринууд

    • Асуудалнуудта харюунууд

    • Буряад уран зохёол. 9 класс

    • Буряад уран зохёол. 10 класс

    • Буряад уран зохёол. 11 класс

    • Сэгнэлтын эрилтэнүүд

   • Республикын Олимпиадын даабаринууд

    • Асуудалнуудта харюунууд

    • Буряад уран зохёол. 10 класс

    • Буряад уран зохёол. 11 класс

    • Сэгнэлтын эрилтэнүүд

   • Һурагшадай ажалнуудһаа

    • Алексей Хобраков, Аргата

    • Аюна Гомбоева, Охор-Шэбэр

    • Бадмажапова Эржэна, Инзагата

    • Баян Дугаров, Хэжэнгэ

    • Болотова Саяна, Уланхаан

    • Борбоева Елена, Корсаковын дунда һургуули

    • Будажапова Мэдэгма, Дээдэ Ивалга

    • Гомбожапов Чимит-Цырен, Шэбэртэ, 1-дэхи хүдэлмэри

    • Гомбожапов Чимит-Цырен, Шэбэртэ, 2-дохи хүдэлмэри

    • Дашидоржиева Дулма, 1-дэхи лицей-интернат

    • Дашидоржиева Дулма, 1-дэхи лицей-интернат

    • Зодбоева Сарюна, Ноёхон

    • Цыбикова Сэсэгма, 1-дэхи лицей-интернат

    • Цыцык Жигжитова, Ёнгорбой

    • Чимита Шагдуржапова, Үлэгшэн

  • Буряад аман зохёолоор программануудай согсолбори

   • Тайлбари бэшэг

   • Арадай дуунууд зэдэлнэл…

   • Зэдэ голой домогууд

   • Арадайм алтан һургаалнууд…

   • Буряад арадайм угай бэшэгүүд

   • Шэлэлтэ курснуудай жэшээтэ темэнүүд

   • Һурагшадай литературна хүгжэлтын ябаса

   • Һурагшадай найруулга бэшэлгэ тухай багшын һанамжа

   • Буряад уран зохёолой хэшээлдэ проектнэ метод хэрэглэхэ тухай зарим асуудалнууд


 • БУРЯАД ХЭЛЭН – ГҮРЭНЭЙ ХЭЛЭН

  • Алсаева Л. Х.

   • Юумэнэй нэрэ. Байгал далайгаар аяншалга (танилсуулга)

  • Бадмаева Б. Ж.

   • Үлзы Буряад оромнай. 1 хэшээл

   • Үлзы Буряад оромнай. 2 хэшээл

   • Үлзы Буряад оромнай. 3 хэшээл

   • Үлзы Буряад оромнай. 4 хэшээл

   • Үлзы Буряад оромнай. 5 хэшээл

   • Үлзы Буряад оромнай. Туһаламжын материалнууд

  • Ванзатова Г. Р.

   • Глаголой саг

  • Зандынова Л. Б.

   • Дифтонгнуудай орон

   • Дифтонгнуудай орон (танилсуулга)

   • Наран эрдэм банк (танилсуулга)

   • Энэ гайхалтай частица

   • Энэ гайхалтай частица (танилсуулга)

   • Эрдэмэй банк

  • Содномова Б. Д.

   • Буряад ороной байгаали

   • Гэрэй амитадай арсалдаан

  • Сундупова Т. Ц.

   • Һ-һ, Ү-ү үзэгүүд

   • Сагаан эдеэнэй дээжэ. Орудный падеж. Наречие

  • Цыбикжапова С. Ц.

   • Мэдүүлэл

  • Цырендоржиева Ч. М.

   • Почему наши предки почитали пять видов скота

  • Цыренова Л. С.

   • Үйлэ үгын һуури


 • БУРЯАД ХЭЛЭН – ТҮРЭЛ ХЭЛЭН

  • Бадмаева С. М., Батуева Б. И

   • 5 классай тестнүүд

  • Балданова Н. Ц.

   • Ажалай дэбтэр. Тайлбари бэшэг

  • Балданова Х. Б.

   • Юумэнэй нэрын нэгэнэй ба олоной тоо

  • Батуева В. Ш.

   • Лексикэ

  • Бубеева М. В.

   • Тэмдэгэй нэрын бии бололго. 6-дахи класс

  • Будажапова Р. Б.

   • Лексикын ороноор аяншалга. 5-дахи класс

  • Будаин С. Г.

   • Глагол

   • Юумэнэй нэрэ, тэмдэгэй нэрэ

  • Будацыренова О. Г.

   • Түлөөнэй нэрын олоной тоо. 6-дахи класс

  • Гомбоев Б. Б.

   • Амитанай, ургамалай аймаг тухай асуудалнууд

   • Буряад хэлэнэй лексикээр нааданууд. хэн? юун?

   • Буряад хэлээр нааданууд

  • Гомбожапова О. В

   • Юрын мэдүүлэл

  • Гуляева Л. М.

   • Мэдүүлэлэй гэшүүд. 8-дахи класс

  • Дагбаева С. В.

   • Юумэнэй нэрэ. Буряад хэлээр тестнүүд, 6-дахи класс

  • Дамдинова Д. Г.

   • Глагол. 7-дохи класс

  • Дашиева Ц. Д.

   • Лингвистическэ викторина

  • Дашидондокова Е. А.

   • Тоогой нэрэ

  • Доржиева Д. Д.

   • Буряад хэлэнэй хэлэлгын хубинуудые үзэхэдөө хүсэнэгтэ хэрэглэхэ тухай

  • Жамбалова Д. П.

   • Глагол

  • Жамбуева Ж. Д.

   • Лексикын ороноор аяншалга. 5-дахи класс

   • Хонгёо ба бүдэхи хашалганууд. 5-дахи класс

   • Мэдүүлэл

   • Обороодууд

  • Жамьянова Ц-Х. Ж.

   • Авторһаа

   • Фонетикэ

   • Тусхайта нэрэнүүд

   • Йотированна аялганууд

   • Аялгануудые бэшэхэ дүримүүд

   • Ээ–эй зүб бэшэлгэ

   • Уй үй – ы, ии –ы зүб бэшэлгэ

   • Э-и зүб бэшэхэ дүримүүд

   • Абтаһан үгэнүүдые зүбөөр бэшэ

   • Абтаһан үгэнүүдые буряадшалжа бэшэхэ дүримүүд

   • Лексикэ

   • Үгын бүридэл

   • Сложно үгэнүүд +бэш. частицанууд

   • Һана

   • Синтаксис

   • Мэдүүлэлэй гэшүүд

   • Нэгэ түрэл гэшүүд

   • Хандалга

   • Оборот

   • Сэхэ хэлэлгэ

   • Үгүүлэл

   • Хэлэлгын стильнүүд

   • Морфологи (хэлэлгын хубинууд)

   • Юумэнэй нэрэ

   • Тэмдэгэй нэрэ

   • Тоогой нэрэ

   • Түлөөнэй нэрэ

   • Наречи

   • Глагол

   • Глаголой бии бололго

   • Дахуул үгэнүүд

   • Союз

   • Частица

   • Междомети

   • Синтаксис (холбуулал)

   • Мэдүүлэл

   • Мэдүүлэлэй гэшүүд

   • Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд

   • Сложно мэдүүлэл

   • Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ

  • Жанчипова Ц. С.

   • Авторһаа

   • Аялганай hубарил

   • Тааралдал ба нугарал

   • Уй, үй дифтонгнуудые бэшэхэ дүрим

   • Ии – ы аялгануудые бэшэхэ дүрим

   • Үгын эхинэй э- и аялгануудые бэшэхэ дүрим

   • Үгын һүүлэй удаан өө- ээ аялгануудые бэшэхэ дүрим

   • Удаан ээ – эй аялгануудые бэшэхэ дүрим

   • Үгын үндэһэн соохи г, б, д хашалгануудые бэшэхэ дүрим

   • Анхан һууриин б, л, м, р хашалгануудые бэшэхэ дүрим

   • - ги, - гёо, - гяа, - гюу, - хи үенүүдые зүб үгүүлхэ, бэшэхэ дүрим

   • Үгын һүүлэй - сгай, - згай үенүүдые бэшэхэ дүрим

   • Зөөлэн хашалганай урда байһан хашалгануудые бэшэхэ дүрим

  • Ивахинова Я. Ц.

   • Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд

  • Лубсанова Ц. В.

   • Дахаһан сложно мэдүүлэл

  • Мархаева Т. Х.

   • Юумэнэй нэрын нэгэнэй ба олоной тоо

  • Спасова Д. М.

   • Антонимууд

  • Цыремпилова О. Ш.

   • Наречи. 6-дахи класс

  • Цыренова Ц. Ж., Дармаева Б. Д.

   • Йотированна аялганууд

  • Ширапова Л. С.

   • Юумэнэй нэрын юртэмсөөр айлшалалга

  • Эрдыниева Т. Л.

   • Хэлэлгын хубинууд


 • БУРЯАД ХЭЛЭН ХҮҮГЭДЭЙ СЭСЭРЛИГТЭ

  • Бадмаева Э. Б., Эжинова С. Б.

   • Хэлэн-арадай сэдьхэл

  • Бальжинимаева А. Ш.

   • Манай нютагай шубууд

  • Дарибазарова Ц.-Х. Р.

   • Аюула Аюухан хоёр

   • Хоёр жэлэй уулзалга

  • Цымпилова Ц. Г.

   • Залаатай тойробшо малгай

   • Хэлэ хүгжөөлгын хэшээлнүүд

  • Цыренова Ч. В.

   • Агаар тухай

   • Һайрхуу шандаган

   • Репэ

   • Шандаганай гэрхэн


 • БУРЯАД ҺУРГУУЛИИН ХЭШЭЭЛЭЙ ХҮТЭЛБЭРИ

  • Буряад хэлэн (5-9 классууд)

  • Буряад литература (5 -11 классууд)

  • Буряад хэлэн 5-11 классууд

  • Программа для 2-9 классов

  • Буряад хэлэнэй бэшэгэй дүрим

  • Буряад аман зохёолоор программануудай согсолбори

   • Тайлбари бэшэг

   • Арадай дуунууд зэдэлнэл…

   • Зэдэ голой домогууд

   • Арадайм алтан һургаалнууд…

   • Буряад арадайм угай бэшэгүүд

   • Шэлэлтэ курснуудай жэшээтэ темэнүүд

   • Һурагшадай литературна хүгжэлтын ябаса

   • Һурагшадай найруулга бэшэлгэ тухай багшын һанамжа

   • Буряад уран зохёолой хэшээлдэ проектнэ метод хэрэглэхэ тухай зарим асуудалнууд


 • АНГИҺАА ГАДУУРХИ ХҮДЭЛМЭРИ

  • Аюшеева Т. Ч.

   • Тоонто нютагаа магтан дуулая. Поэзиин үдэшэ

  • Бадмацыренова Ц. Б.

   • С.П.Балдаевай буряад арадай аман зохёолой түүбэри

   • Буряад арадай хүүгэдэй аман зохёол

  • Бальжинимаева С. С.

   • Хэлэн – арадай баялиг

  • Батуева В. Ш.

   • Морин-эрдэни

  • Бубеева Б. Ц.

   • Хэбэд номхон Хэжэнгэм

  • Будажапова Р. Б.

   • Уг изагуураа үргэн ябая

  • Буинова С. В.

   • Дольён Мадасоной шүлэг

  • Ванданова Т. Н

   • Түрэл һайхан тоонто Борьёо нютагни

  • Ванзатова Г. Р.

   • Бүхэ барилдаан

   • Түрүүшын агнуурида үдэшэхэ ёһо заншал

  • Гомбоев Б. Б.

   • Д. Дулмаева. Саһан болоходом тодоорой

   • Сагаалганай найр

  • Дашеева С. Н.

   • "Ургы" бүлгэмэй суглуулһан аман зохёолой согсолбори

  • Жанчипова Б. М.

   • Архи – ами наһанай дайсан

  • Ивахинова Я. Ц.

   • Басагадай хүмүүжэл

   • Хүбүүдэй хүмүүжэл

  • Лубсанова Ц. В.

   • Ойн амитад

  • Лундукова Д. Б.

   • Нэрэнүүдээ хаанаһаа шэлээбши, тохорюугта һайхан нютагни?

  • Мархаева Т. Х.

   • А. Доноев. Шэнхинээтэ шүлэгэй эзэн

   • Арадай сэгнэшэгүй баялигай абдарһаа. Программа

  • Мантыкова Б. Д.

   • Сережын орон нютагаар аяншалга

  • Сультимова С. Ц.

   • Вл. Тугдэмэй. "Сэдьхэлэйм шүрэнүүд – шүлэгүүд, дуунууд"

   • Танилсуулга

  • Сундупова Т. Ц.

   • Празднование дня бурятского языка

  • Халхаров Д-Н. Х.

   • Табан хушуун мал

  • Цыбикова Б. С.

   • Дайнай үеын эдиршүүл

  • Цыбикжапова С. Ц.

   • Онтохонууд

   • Онтохонууд. Хэшээлдэ зурагууд

   • Буряад хубсаһан. "Поле чудес" гэһэн наадан

  • Цыденжапова Н. Д.

   • Баатар-сэрэгшэдтэ һүгэдэнэм

  • Цыденжапова С. Ш.

   • Байгаалияа хамгаалая

  • Цыдыпова Б. Д.

   • Сагаалган – манай һайндэр

  • Цыдыпова С. Д.

   • Жаргалтай ушар

  • Цыремпилова Б. Ц.

   • Сагаалган

  • Цырендашиева Т. Д.

   • Ажахы эрхилэлгэ. Табан хушуун мал

   • Аза талаан. Мүрысөөн

  • Халхаров Д. Х.

   • Табан хушуун мал

  • Ширапова Л. С.

   • Айлшалалга. Нэгэ гэр бүлын намтарһаа

   • Хабсаралта. Айлшалалга

  • Юмова Х. Г.

   • Тоо бодолгын хэшээлнүүдтэ түрэл арадай түүхэ, заншал

  • Угай бэшэг тухай бодолнууд


 • БАГА АНГИИН ХЭШЭЭЛНҮҮД

  • Батуева Б. И.

   • Шухала ба юрын гэшүүд

  • Гомбоева Д. Д.

   • Табан хушуун мал

   • Табан хушуу малай хэшээлэй зурагууд

  • Цыренова Ж. Ц.

   • Глагол

   • Тоогой нэрэ


НААДАН ҺУРАЯ

 • Минии бэе

 • Минии хубсаһан

 • Мориной зүһэ

 • Даян дэлхэй

  • Амитад

  • Шубууд

  • Загаһад

  • Хорхой шумуул

  • Ургамалнууд

 • Шэдитэ биирэ


гаршаг