Проектые гүйсэдхэгшэд

ДЫМЧИКОВА ЖАННА

Тус проектын ударидагша, редактор. “Буряад юртэмсэ”, “Багшын дүршэлһөө”, “Уран һайханай дээжэһээ” гэһэн хубинуудые харюусан найруулһан.

ИВАХИНОВА ЯНЖИМА

“Буряад хэлэн” гэһэн сахим һураха бэшэгые анха һанаашалан үүсхэһэн. “Эхэ хэлэн”, “Буряад юртэмсэ”, “Уран үгын абдарһаа” гэһэн хубинуудые харюусан найруулһан.

ГАЛЗУУД (БАДАГАРОВ) БАЯНДАЛАЙН ЖАРГАЛ

Программашадай бүлэгые ударидажа, компьютерэй техникын талаар харюусаһан. Буряад хэлээр компьютер соо бэшэхэ оньһон аргые зохёожо, тобшолуурай драйвер болбосоруулһан. “Эхэ хэлэн”, “Уран үгын абдарһаа”, “Наадан һурая”, “Уран һайханай дээжэһээ” гэһэн хубинуудые харюусан найруулһан.

БЛИННИКОВ АЛЕКСЕЙ

“Буряад хэлэн” гэһэн сахим һураха бэшэгэй дизайнер.

ЦЫДЕНОВА АЛЁНА

Уран зурааша. «Наадан һурая» гэһэн хубиин наадануудта зураг зуража үгэһэн.

БОЛДЫН БАТХҮҮ

Ирагуу найрагша. Сахим һураха бэшэгэй нюур хуудаһан, “Буряад юртэмсэ” гэһэн хубиин һэдэл шүлэгүүдые зохёоһон.

ЦЫБЖИТОВА БАЯРМА

«Буряад юртэмсэ», “Эхэ хэлэн” гэһэн хубинуудай гар бэшэмэл, гэрэл зурагуудые сахим хэлбэридэ оруулжа болбосоруулһан. “Уран бэлигэй дээжэһээ” хубиин зурагуудые бэлдэһэн.

ЦЫБИКОВА ИРИНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиие хинажа шалгаһан, “Уран үгын абдарһаа», «Буряад юртэмсэ» гэһэн хубинуудай гар бэшэмэлнүүдые сахим хэлбэридэ оруулһан.

ДАШИЕВА ИРИНА

«Уран үгын абдарһаа» гэһэн хубиин гар бэшэмэлнүүдые сахим хэлбэридэ оруулжа, «Эхэ хэлэн»гэһэн хубиие хинан шалгаһан.

БУДАЕВА ОЮНА

“Буряад юртэмсэ” гэһэн хубиин гэрэл зурагуудые бэлдэһэн.

ПРОГРАММАШАД

ХАБИТУЕВ БАИР

ДЕРЮГИН ДАНИИЛ

ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ

ДИКТОРНУУД

ДАШИЕВА ЦЭРЭН-ХАНДА

СУЛЬТИМОВ ДОРЖО

БУНЕЕВА СВЕТЛАНА

БУДАИН БАДМАЖАБ

ЮНДУНОВА ДАБААСУУ

ГЫЛЫКОВА ДАРИИМА

НОМ БҮТЭЭХЭ АЖАЛДА ЭДЭБХИТЭЙГЭЭР ХАБААДАҺАН:

БАДМАЕВ СЕРГЕЙ

БАДМАЖАПОВА ДАРИИМА

БАДМАЦЫРЕНОВА ЦЭРЭН-ДОЛГОР

БУДАИН СВЕТЛАНА

ГОМБОЕВ БАЯР

ГОНЧИКОВА СОЁЛМАА

ДАМДИНОВ ДМИТРИЙ

ДАМДИНОВА ИРИНА

ДАРИБАЗАРОВ ЭРДЭНИ

ДУГАРОВА АЛЬБИНА

ДЫМЧИКОВА ДАРИИМА

ИХЕНОВА РИТА

ЛАМАЕВА БАЯРМАА

ЛАМУЕВ АЛЕКСАНДР

МУНКУЕВА МИРА

НАНЗАТОВ БАЯР

СОНГООЛ НАЦАГДОРЖ

ПАРХАЕВ ДАГБА

ХАДАНОВ АНТОН

ЦЫДЕНОВА ХАНДА

ЦЫРЕНДЫЛЫКОВА АРЮУНА


гаршаг