БАГШАНАР

ДОРЖИЕВ ДАШИ-НИМА ДОРЖИЕВИЧ

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин онолой зохёогшо

ЦЫРЕНДОРЖИЕВА БАЯРМА ДАМБИЕВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиие найруулжа, даабари тааруулан согсологшо, «Грамматикын нэрэ томьёогой толиин» зохёогшо.

ИВАХИНОВА ЯНЖИМА ЦЫДЕНДАМБАЕВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин бүхы хэһэгэй нэмэлтэ дасхал даабариин зохёогшо.

ЖАМБАЛОВА СОЁЛМА ЦЫРЕНОВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин дасхал, сээжэ бэшэг, хүсэнэгтэнүүдые хинан тохёолдуулжа, сахим хэлбэридэ оруулха ажалай ударидагша.

САНЖАЕВА АГАФЬЯ БОЛОТОВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин «Синтаксис» һалбариин дасхал, даабариин зохёогшо.

МАРХАЕВА СЭСЭГ ЖАРГАЛОВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин «Юумэнэй нэрэ», «Лексикэ» гэһэн һэдэбэй дасхал, даабариин зохёогшо.

ЖАМБУЕВА ЖАМБАЛМА ДОНДОКОВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин сээжэ бэшэгэй (диктантын) суглуулбари бэлдэһэн.

БУДАЕВА ГАЛИНА ДАМБАЕВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин «Үйлэ үгэ», «Дайбар үгэ», «Туһалагша хэлэлгын хубинууд» гэһэн һэдэбүүдэй дасхал, даабариин зохёогшо.

БАЗАРОВА ДОНИТ БАТУЕВНА

«Эхэ хэлэн» гэһэн хубиин «Фонетикэ» һалбариин дасхал, даабариин зохёогшо.

СОДНОМОВ СОНОМБАЛ ЦЫДЕНОВИЧ

«Багшын дүршэлһөө» гэһэн хубиие хүтэлбэрилэн бэлдэһэн.


гаршаг