МАНАЙ ТАЛАРХАЛ

Буряад Республикын Һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай
ахалагша нягталан бодогшо ЦЫДЕНЖАПОВА Вера Жамсуевнада

Буряад Республикын Һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай
экономикын, тоо баримта хорооной дарга БАЗАРОВ Гарма Гармажаповичта

Түүхын эрдэмэй доктор ЧИМИТДОРЖИЕВ Шиираб Бодиевичта

Түүхын эрдэмэй доктор МИТЫПОВА Екатерина Сандаковнада

Үндэһэ яһатан хоорондын харилсаанай хорооной мэргэжэлтэд
РОМАНОВА Ринчима Санжиевна болон ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ Бадмажабта

Эрдэмтэн БАЛЬЖИНИМАЕВА Цыпилма Цыреновнада

Ирагуу найрагша ДАРИБАЗАРОВА Цырен-Ханда Очировнада


Шэнэхээн нютагһаа гарбалтай нүхэдтөө

Батамүнхын БАЛЖАНИМА

Сэбээнэй ДОЛГОРЖАБ

Доржын НАМСАЛМАА

Доржын ГАЛСАНДУЛМА


Гэрэл зурагшад

УЛАНОВА Наталья

УРБАЗАЕВ Вячеслав

ЛЫГДЕНОВА Ася

ЛОВЦОВ Алексей

ВЛАСОВ Александр

КНЯЗЕВ Александр

КИПЛЮКС Вячеслав

БУДАЕВ Павел

ВАН Сюэлинь

ХАНТАЕВ Александр

ОГОРОДНИК Анна

ИЛЬИН Сергей

КОНЕЧНЫХ Сергей

ДОРЖИЕВ Сергей

ДАГБАЕВ Зоригто

БАЗАРОВ Радна-Нима

АЛТАЕВ Дмитрий

БАТОМУНКУЕВ Аркадий

ДАНСАРОНОВ Хэшэгто

БЛИННИКОВ Алексей

ГАРМАЕВ Дугар

ЭРНАНДО Игнасио болон бусадта.


Мүн

Буряад Республикын соёлой яаманай мэдээсэлэй түб

Буряад Уласай Үндэһэнэй музей

М. Хангаловай нэрэмжэтэ түүхын музей

“Буряад Үнэн”, “Информ-Полис” һонинууд

Үбэр Байгалай арадуудай угсаатанай зүйн музей

болон

интэрнэт сайтнуудай архивуудһаа гэрэл зурагууд хэрэглэгдэбэ.


Газарай зурагуудые бэлдэхэдэ туһалһан хүнүүд

ДЫРХЕЕВ Павел Степанович (Качуг)

ДОРЖИЕВ Даша-Нима Цыбикович (Хори)

ЦЫБИКОВ Николай Доржиевич (Зэдэ)

ЦЫБИКЖАПОВ Дондог Юмажапович

НАГУСЛАЕВ Семен Григорьевич (Кабанск)

ДАГБАЕВ Данзан Дагбаевич (Загарай)

ШАГДАРОВ Максим Жамсаранович (Сэлэнгэ)

РИНЧИНОВ Цыбик Цыремпилович (Загарай)

ДОНДОКОВ Улзы-Жаргал Шойбонович (Мухар-Шэбэр)

ДАНЗАНОВ Аюша Бимбаевич (Хяагта)

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Жамса Очирович (Мухар-Шэбэр)

ДАШИЕВ Бата Будаевич (Бэсүүр)

ШАБАЕВ Николай Чимитович (Захаамин)

БОРОСГОЕВ Дамба Чимитович (Ярууна)

ТАПХАЕВ Лопсон Дунзынович (Түнхэн)

ЖАМСОЕВ Баатар Дашацыренович (Ага)

СКОЛЬЖИКОВА Сэржэма Сергеевна (Усть-Орда)


гаршаг