“Эхэ нютаг” гэһэн хубида

 1. Алтаргана-2010. Һэдхүүл. – Улаанбаатар, 2010.
 2. Алтаргана-2010: “Нүүдлийн соёл иргэншил ба буриад-монголчууд” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл. – Улаанбаатар, 2010.
 3. Алтаргана наадан. Һэдхүүл. – Улаанбаатар, 2010.
 4. Батажаргалай Сэрсэгмаа. Заяанаймнай заншал. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан, 1999.
 5. Батажаргалай Сэрсэгмаа. Эзэн Богдын үргөө. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан, 2004.
 6. Большой академический монгольско-русский словарь, в 4-х томах / Под ред. А. Лувсандэндэва, Ц. Цэдэндамба. – М.: «АCАDEMIА», 2001.
 7. Боровицкая Г. К. Птицы Бурятии. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1993.
 8. Буриад судлал. Һэдхүүл. – Улаанбаатар: Буриад судлалын академи, 2009.
 9. “Буряад Үнэн” һониной суглуулбари.
 10. Выдающиеся бурятские деятели. – Улаан-Үдэ: Буряадай Гүрэнэй университедэй номой хэблэл.
 11. Дондупов Д-Н. Эрьесэ. – Улаан-Үдэ, 1989.
 12. Доржготов А., Сонгино Ч. Зурагт толь. – Улаанбаатар, 1998.
 13. Журнал «Бизнес-класс». Республика Бурятия. – Иркутск, 2001.
 14. Журнал «Наследие». Сокровища культуры Бурятии. – Санкт-Петербург, 2002.
 15. Замбалова Т. Д. Священный Байкал. Нангин далай. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” һониной хэблэлэй байшан, 2000.
 16. Историко-культурный атлас Бурятии. – Москва: “Дизайн. Информация. Картография”, 2001.
 17. Ленхобоев Г. Л. Буряад нютагайм баялиг. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1966.
 18. Линховоин Л. Заметки о дореволюционном быте агинских бурят. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1972.
 19. Линховоин Л. Лодон багшын дэбтэрһээ. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол Ном, 2012.
 20. Натаев П. Улан-Удэ. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1983.
 21. Санжин Балдан. Заяанай зам. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1981.
 22. “Толон” һониной суглуулбари.
 23. Улан-Удэ: история и современность. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2001.
 24. Фотоальбом “Знакомьтесь: Бурятия”. – Красноярск, 1996.
 25. Фотоальбом “Летопись Кяхты”. – Улан-Удэ, 2003.
 26. Фотоальбом “Край, где рождаются легенды”. Администрация Агинского Бурятского автономного округа. – Иркутск, 2002.
 27. Фотоальбом “Улан-Удэ”. С. Шитиков, С. Лоскутников. – Улан-Удэ: ОАО «Улзы», 1999.
 28. Фотоальбом “ВСГАКИ”. – Улан-Удэ, 2006.
 29. Фотоальбом “Селенга. Наследие древней земли”. – Улан-Удэ, 1998.
 30. “Хэжэнгэ” һониной суглуулбари.
 31. Шулунов Ф. Улан-Удэ. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монголой номой хэблэл, 1955.
 32. "Хараасгай" һэдхүүл. – Улаан-Үдэ хото, 1986-2002 он.
 33. Mongolia. Һэдхүүл. – Улаанбаатар, 2010.

гаршаг