“Буряад арад” гэһэн хубида

 1. Буряадай түүхэ бэшэгүүд. Чимитдоржиев Ш. Б. согсолбори. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1992.
 2. Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1987.
 3. Базарова Цымжит. Агын буряадуудай үндэһэн хубсаһан.
 4. Балдаев Сергей. Буряадуудай түүхэтэ угай бэшэгүүд ба домогууд.
 5. Бараадиин Базар. Буряад-монголой уг гарбалай домог.
 6. Батажаргалай Сэрсэгмаа. Эзэн Богдын үргөө. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан, 2004.
 7. “Буряад Үнэн” һониной суглуулбари. 1990 онһоо.
 8. Бурятская национальная одежда. – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2001.
 9. Гунгаров В. Ш. Мифүүд ба домогууд. – Улаан-Үдэ: “Бэлиг” хэблэл, 2001.
 10. Историко-культурный атлас Бурятии. – М.: Картография, 2001.
 11. Линховоин Л. Лодон багшын дэбтэрһээ. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол Ном, 2012.
 12. Ломбо-Цэрэнэй Дамби-Жалсан. Сэлэнгын монгол буряадуудай түүхэ.
 13. Михайлов Виктор. Буряадуудай һэеы болон модон гэрнүүд.
 14. Монголой нюуса тобшо. Ч-Р. Намжиловой оршуулга. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1990.
 15. Санжин Балдан. Заяанай зам. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1981.
 16. «Сэлэнгын буряадууд» гэһэн түүхын баримтанууд
 17. Тобын Түгэлдэр. Хориин болон Агын буряадуудай урда сагай түүхэ.
 18. “Толон” һониной суглуулбари.
 19. Хаммалава Саддхатисса. Жизнь Будды. – Санкт-Петербург, 1991.
 20. Хубита Ш-Н. Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад зоной домог түүхэ.
 21. “Хэжэнгэ” һониной суглуулбари.
 22. Цыдендамбаев Цэбэг. Буряадай түүхэтэ угай бэшэгүүд ба уг гарбалнууд. – Улаан-Үдэ, 2001
 23. Цэвэлмаа Ц. Хун шувуун гарвалтан. – Чойбалсан хот, 2004.
 24. Юмсэнэй Вандан. Хориин арбан нэгэн эсэгын уг изагуурай туужа.
 25. Ядамсүрэн У. Монголой арадай зурааша. – Улаанбаатар: Монгол уласай хэблэл, 1967.

гаршаг