“Ёһо заншал” гэһэн хубида

 1. Адекватные пословицы и поговорки разных народов. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1962.
 2. Анандын Нумаа. Буряад-монгол арадай дуунууд. – Улаан-Үдэ, 2003.
 3. Бабуев С. Д. 1974-2005 онуудта бэшэжэ абаһан буряад арадай дуунуудһаа.
 4. Бабуев С. Д. Үреэл тогтохо болтогой. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1990.
 5. Байминов Ш. Д. Түрын түүрээлгэ. – Улаан-Үдэ, 1989.
 6. Балдаев С. П. Буряад арадай дуунууд. 1-дэхи боти. – Улаан-Үдэ, 1961.
 7. Балдаев С. П. Буряад арадай дуунууд (урданай дуунууд). 2-дохи боти. – Улаан-Үдэ, 1965.
 8. Бальбуров А. Зэдэлээтэ зэбэнүүд. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1972.
 9. Бальжинимаева Ц., Бабуев С. Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи. – Улаан-Үдэ, 2004.
 10. Басаева К. “Семья и брак у бурят”. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1991.
 11. Батажаргалай Сэрсэгмаа. Заяанаймнай заншал. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан, 1999.
 12. Батажаргалай Сэрсэгмаа. Эзэн Богдын үргөө. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэлэй байшан, 2004.
 13. Батоева Д. Б., Галданова Г. Р. болон бусад. Буряадай уламжалалта соёлой зан үйлэ (Обряды в традиционной культуре бурят). – Москва, 2002.
 14. Болдонова Т. М. Песни осинских бурят. – Улаан-Үдэ, 1985.
 15. Буряад ороной түүхэ соёлой атлас: угсаатанай зүй (Историко-культурный атлас Бурятии: этнография). – Москва, 2001.
 16. “Буряад Үнэн” һониной суглуулбари.
 17. “Буян” һонин. – Улаан-Үдэ: Буряадай гүрэнэй типографии, 1991.
 18. Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. – Новосибирск: Наука, 1889.
 19. Гумилев Л. Н. Хуушан буряад зураг (Старобурятская живопись). – М.: Искусство, 1975.
 20. Гунгаров В. Ш. Мифүүд ба домогууд. – Улаан-Үдэ: “Бэлиг” хэблэл, 2001.
 21. Дандарон Б.Д. Махамудра. – Улаан-Yдэ, 1991.
 22. Дашабылов Г. Эртын жэргэмэл. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1974.
 23. Дашноржин Дондогой. Буряад дуун тухай. – Улаан-Үдэ: «Буряад үнэн» һонин, 2004 оной августын 8.
 24. Джамгон Контрул. Биография Падмасамбхавы. – Москва, 1998.
 25. Дон Ц. Шэлэгдэмэл зохёолнууд. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1960.
 26. Дондогой Ц. Лёнхобын дэльбэнүүд. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1987.
 27. Доржогутабай Д. Худанар тухай үгүүлэл. – Улаан-Үдэ: “Буряад Yнэн” һонин, 1993 оной августын 24.
 28. Дугаржапов Г. С., Загдаева Л. Б. Мүнхын дуһал. – п. Агинское, 2001.
 29. Дугарнимаев Ц-А. Түмэн таабари. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1981.
 30. Дугарнимаев Ц-А. Оньһон үгэ оностой. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл. 1979.
 31. Дугаров Д.С. Бурятские народные песни. (Песни хори-бурят), 1-дэхи боти. – Улаан-Үдэ, 1964.
 32. Жимбиев Ц-Ж. Сагаан шубууд. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1992.
 33. Замбалова Т.Д. Табан хушуун мал. – Улаан-Үдэ: Буряадай гүрэнэй университедэй хэблэл, 2003.
 34. Знаменитые йогини. Женщины в буддизме (сборник). – Москва: Изд-во "Путь к себе", 1996.
 35. Линховоин Л. Агын буряадуудай ёһо заншалнууд // Байгал һэдхүүл. 1991.
 36. Линховоин Л. Заметки о дореволюционном быте агинских бурят. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1972.
 37. Линховоин Л. Лодон багшын дэбтэрһээ. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол Ном, 2012.
 38. Мадасон Д. Таабаринууд. Суглуулан согсологшо. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1959.
 39. Менжигийн Т. С. Буряад ороной сартуул уг изагууртан. – Захаамин, 1994.
 40. Монгол үндэһэтэнэй уламжалалта соёлой зурагта толи. Хүхэхото, 2002.
 41. Найданов Ц. Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо. – Захаамин, 1991.
 42. Намсараев Хоца. Yүрэй толон. – 5-дахи ном. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1990.
 43. Намсараев Хоца. Зүжэгүүд. Yльгэрнүүд. – 3-дахи ном. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1988.
 44. Намхай Норбу. Кристалл и путь света. – Москва, 1995.
 45. Номтоев Цокто. Шагай наадан. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1996.
 46. Номтоев Цокто. Эрдэм бэлиг – эрхим баян. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1992.
 47. Пинхаева Ц. Т. Ойхон үндэр дайдамнай. – Улаан-Үдэ, 1996;
 48. Пубаев Р. Е. Биография Цзонхавы, написанная монгольским ученым чахар-гэбши Лобсан-Цультимом. (Материалы по истории и филологии Центральной Азии), вып.4. – Улан-Удэ, 1970.
 49. Рерих Юрий. Тибетская живопись. – Самара: изд. дом "Агни", 2000.
 50. Санжин Балдан. Заяанай зам. – Улаан-Үдэ: Буряадай номой хэблэл, 1981.
 51. “Толон” һониной суглуулбари.
 52. Урабханов Жаргал. Обоо тахилга. Интервью с досточтимым Еше-Лодой Ринпоче. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” һонин. 1998 оной 10 һарын 2.
 53. Фролова Г. Д. Песни хонгодоров. – Улаан-Үдэ, 1998.
 54. Хангалов М. Н. Худайн голой буряадуудай түрэ хуримай зан үйлэ (Свадебные обряды кудинских бурят), үгүүлэл;
 55. "Хараасгай" һэдхүүл. – Улаан-Үдэ хото, 1986-2002 он.
 56. “Хэжэнгэ” һониной суглуулбари.
 57. Цыбиков Г. Ц. Шэлэгдэмэл бүтээлнүүд. – 2-дохи боти. – Новосибирск: Наука.
 58. Цыбикова Сэсэгма. Түрэ хурим. – “Ярууна” һониной хэблэл.
 59. Цыденов Ц. Хадаг табилгын ёhо гурим. – Улаан-Үдэ: «Буряад үнэн» һонин, 1992 оной июниин 10.
 60. Цыденова Р-Х, Жамьянова Ц-Х. Эгэтын-Адагай алтан дуһалнууд. – Улаан-Үдэ: “Буряад Үнэн” хэблэл, 2006.
 61. Цырендоржиева Б-Х. Хүн болохо багаhаа. – Улаан-Үдэ: Бэлиг хэблэл, 2001.
 62. Шагдаров Л., Хомонов М. Буряад, ород оньhон хошоо үгэнүүд. – Улаан-Үдэ: Бэлиг хэблэл, 1996.
 63. Энеев Санал. Буддизм: шаг первый. – Элһэтэ хото, 2002.
 64. Этнографический сборник. Вып. 2. – Улан-Удэ: Сиб.отд. АН СССР, 1961.

гаршаг