Толинууд

 1. Адлирхуу удхатай үгэнүүдэй хуряангы толи. Н. Б. Дугаров. – Улаан-Үдэ хото: “Бэлиг” хэблэл, 1995, 2000 үгэ.
 2. Амитан, ургамалай толи. Галзууд (Бадагаров) Б. Жаргал. – Улаан-Үдэ хото, 2006, 565 үгэ. (хэблэгдээгүй)
 3. Буддын шажанай нэрэ томьёогой толи. Л. Б. Намжилон. ("Шэдитэ эрхи", "Алтан эрхи") – Улаан-Үдэ хото, "Буряад Үнэн" хэблэл, 1996-2001. 218 үгэ.
 4. Буряад бэшэгэй толи. Д. Д. Дугар-Жабон, Б. С. Санжин, Ц. Б. Цыдендамбаев, Ц. Ц. Цыдыпов, Л. Ш. Шагдаров. – Улаан-Үдэ хото: Буряадай номой хэблэл, 1962, 38614 үгэ.
 5. Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи. С.Д. Бабуев, Ц.Ц. Бальжинимаева. – Улаан-Үдэ хото: “Бэлиг” хэблэл, 2004, 2135 үгэ.
 6. Буряад-ород толи. К. М. Черемисов. – Москва: «Советская энциклопедия» хэблэл, 1973, 44000 үгэ.
 7. Буряад хүнэй нэрын толи. И. Сотников. – Ивалгын дасан, 2004, 801 үгэ.
 8. Грамматико-тематический словарь. М. Н. Мангадаев, В. Н. Данилов. – Улаан-Үдэ хото: Буряадай номой хэблэл, 1982, 7000 үгэ.
 9. Грамматикын нэрэ томьёогой толи. Б. Д. Цырендоржиева. – Улаан-Үдэ хото, 2005, 156 үгэ.
 10. Математикын нэрэ томьёогой хуряангы толи. М. Н. Очиров. – Улаан-Үдэ хото: «Бэлиг» хэблэл, 1995, 820 үгэ.
 11. Ниигэм улас түрын нэрэ томьёогой толи. Жигжитов Б-М. Ж. – Улаан-Үдэ хото: Буряад Республикын Президентын мэдээсэлэй болон хэблэлэй хэлтэсэй оршуулгын албан, 2004, 2450 үгэ.
 12. Ород – буряад-монгол толи. Ц. Б. Цыдендамбаевай редакцилгаар. – Москва хото: Хари ба национальна толинуудай гүрэнэй хэблэл, 1954, 40 000 үгэ.
 13. Тобшо тайлбари толи. С. Д. Бабуев, С. С. Балагунова, Ц. Ц. Бальжинимаева, Ц. Б. Будаев, А. Н. Содномов. – Улаан-Үдэ хото: Буряадай номой хэблэл, 1992, 2240 үгэ.
 14. Фразеологизмуудай буряад-ород толи. Ш. Р. Цыденжапов. – Захаамин хото, 1995, 3500 үгэ.

гаршаг