Дасхал дүгнэхэ тухай

Хэрэглэгшэ даабари хэһэнэйнгээ удаа өөрын харюуе зүб харюутай харисуулжа үзэхэ аргатай. Дүнгыень харюугай сонхо соо үзүүлхэһээ гадна, хэр хэһыень хаа-яа сэхэ, хааяа ёгтолжо хэлэнэ. Сонхын доодо хэһэгтэ зүүн таладань танай харюу, баруун таладань зүб харюу үгтэнэ.

Шалгалтын даабариие дүгнэхэдөө, «зүб», «буруу» гэжэ хэлэнэ. Ямар нэгэ һэдэбэй шалгалтын даабариие бултыень хэжэ дүүргэһэнэй удаа эсэсэй дүн табигдана.

Үзэг гү, али үгэ нүхэжэ бэшэхэ даабариие доро үгтэһөөр дүгнэдэг:

0-44% зүб харюу — «2» дүн

45-64% зүб харюу — «3» дүн

65-85% зүб харюу — «4» дүн

86-100% зүб харюу — «5» дүн


гаршаг