Дасхалай хуряамжалагдаһан үгэнүүд

Тоо:

Нэгэнэй тоо – н.тоо

Олоной тоо – ол.тоо

Нэгэнэй тоо: (ед.число)

1-дэхи нюур – 1 н.

2-дохи нюур – 2 н.

3-дахи нюур – 3 н.

Олоной тоо: (мн.число)

1-дэхи нюур – 1 н.

2-дохи нюур – 2 н.

3-дахи нюур – 3 н.

Падеж:

Нэрын падеж – Н.п.

Хамаанай падеж – Х.п.

Зүгэй падеж – З.п.

Үйлын падеж – Ү.п.

Зэбсэгэй падеж – Зб.п.

Хамтын падеж – Хм.п.

Гаралай падеж – Г.п.

Хамаадал:

Өөртэ хамаадал - өөртэ хам.

Нюурта хамаадал – нюурта хам.


гаршаг