Сээжэ бэшэг тухай

Сээжэ бэшэгэй үндэһэн түхэлнүүд:

 1. Үгэ зүб бэшэхэ сээжэ бэшэг. Һурагша үгэнүүдые зүбөөр бэшэхэ ёһотой.
 2. Орхигдоһон үзэг нүхэжэ бэшэхэ сээжэ бэшэг. Һурагша одон тэмдэгэй орондо орхигдоһон үзэгүүдые зүбөөр бэшэхэ ёһотой.
 3. Сэг тэмдэг зүб бэшэхэ сээжэ бэшэг. Һурагша орхигдоһон сэг тэмдэгүүдые зүбөөр бэшэхэ ёһотой.
 4. Орхигдоһон үзэг, сэг тэмдэг зүб бэшэхэ сээжэ бэшэг. Һургша орхигдоһон сэг тэмдэг болон үзэгүүдые зүбөөр бэшэхэ ёһотой.


Дээрэхи сээжэ бэшэгэй түхэлнүүдые элдэб янзаар хоршожо болоно

 1. Тобшолуур хэрэглэн, үгэнүүдые гүйсэд бэшэжэ, үгэнүүдэй хоорондо таһалал табиха хэрэгтэй. Таһалалай тэмдэгые үгын арада зайгүйгөөр бэшэхэ хэрэгтэй. Тиигээгүй һаа, алдуу гэжэ тоосогдохо. Шалгаһанай удаа сээжэ бэшэгэй зүб хубилбари гаража, буруугаар бэшэгдэһэн үгэнь улаан үнгөөр, орхигдоһон үгэнүүд ногоон үнгөөр шэрдэгдэхэ.
 2. Тобшолуур хэрэглэн, үгэнүүдые гүйсэд бэшэгты. Тиихэдээ сэглэлтын тэмдэгүүдые бултыень табиха хэрэгтэй. Шалгаһанай удаа сээжэ бэшэгэй зүб хубилбари гараха.
 3. Хэрэглэгшэ * (“одон”) тэмдэгэй орондо таараха үзэг гү, али үгэнүүдые нүхэжэ бэшэхэ ёһотой. Тиихэдээ сээжэ бэшэгэй текстые хубилгажа шадахагүй. * (“одон”) тэмдэгэй орондо юуншье байха ёһогүй бол, тэрэниие баллаха хэрэгтэй. “Зай хэхэ” (ута тобшо) дарахада, заагуур удаадахи * (“одон”) тэмдэгтэ шэлжэхэ.
 4. Хэрэглэгшэ текст соо орхигдоһон сэглэлтын тэмдэгүүдые нүхэжэ табиха ёһотой.
 5. Хэрэглэгшэ текст соо “одон” тэмдэгтэй орхигдоһон үзэг гү, али үгэнүүдые илган заагаад, орхигдоһон сэглэлтын тэмдэгүүдые нүхэжэ бэшэхэ ёһотой.
 6. Хэрэглэгшэ текст соо “одон” тэмдэгтэй, орхигдоһон үзэг гү, али үгэнүүдые илган заагаад, хэрэгтэй грамматикын хэлбэринүүдые илган шэлэхэ ёһотой. Шэлэхын тулада илгаха хэһэгэй урдаханань хулганын зүүн тобшоор дараад, зүүн тобшоёо табингүй, хулганаяа илгаха хэһэгэй адагта хүргөөд табихат. Илгаһан хэһэгээ болюулхын тулада тэрэнээ дахин дээрэхи аргаар шэлэхэ хэрэгтэй.
 7. Хэрэглэгшэ текст соо орхигдоһон сэглэлтын тэмдэгүүдые нүхэжэ табяад, хэрэгтэй грамматикын хэлбэринүүдые илган шэлэхэ ёһотой.
 8. Хэрэглэгшэ текст соо “одон” тэмдэгтэй, орхигдоһон үзэг гү, али үгэнүүдые илган заажа, орхигдоһон сэглэлтын тэмдэгүүдые нүхэжэ табяад, хэрэгтэй грамматикын хэлбэринүүдые илган шэлэхэ ёһотой.Нэгэ сээжэ бэшэгһээ нүгөөдэдэ шэлжэхын тулада «Гаршагта шэлжэхэ» гэһэн тобшо дараха хэрэгтэй.Дүгнэхэ журам

0-1 алдуутай һаа «5» дүн,

2-3 алдуутай һаа «4» дүн

4-5 алдуутай һаа «3» дүн

5-һаа дээшэ алдуутай һаа «2» дүн тус тус абаха.Хоёрдохи даабаринуудые дүгнэхэ журам

80 % дээшэ зүб хэгдэһэн байгаа һаань, «5» дүн.

70% - 80% хүрэтэр хэгдэһэниинь «4» дүн

50-70% хүрэтэр хэгдэһэниинь «3» дүн

50 % доошоо хэгдэһэниинь «2» дүн тус тус абаха.
гаршаг